Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3032. Pravilnik o vsebini strokovnega izpita inšpektorjev za varnost plovbe pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo, stran 8168.

Na podlagi drugega odstavka 84. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95 – odl. US) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o vsebini strokovnega izpita inšpektorjev za varnost plovbe pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo
1. člen
Ta pravilnik predpisuje program strokovnega izpita inšpektorjev za varnost plovbe pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo.
2. člen
Program strokovnega izpita inšpektorjev za varnost plovbe pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo sestavljajo tri področja:
– splošni del,
– splošni upravni postopek,
– posebni del programa o opravljanju inšpekcije za varnost plovbe.
3. člen
Splošni del programa vsebuje temelje državne ureditve ter vlogo, položaj in organizacijo pravosodnih organov.
Temelji državne ureditve:
– ustava,
– temeljna opredelitev organov, ki opravljajo funkcijo državne uprave,
– funkcija uprave,
– organizacija ministrstev,
– delovna razmerja delavcev upravnih organov,
– teritorialna organizacija uprave in
– razmerja ministrstev.
Vloga, položaj in organizacija pravosodnih organov:
– temeljna opredelitev pravosodnih organov,
– izvrševanje sodne funkcije,
– funkcija javnega tožilstva,
– pravna pomoč,
– organ za postopek o prekršku in
– javno pravobranilstvo.
4. člen
Del programa, ki se nanaša na splošni upravni postopek, vsebuje:
– temeljna načela upravnega postopka,
– pristojnost za odločanje v upravnem postopku,
– stranka in njeno zastopanje v upravnem postopku,
– vročanje spisov v upravnem postopku,
– roke v upravnem postopku in vrnitev v prejšnje stanje,
– postopek na prvi stopnji in
– pravna sredstva.
5. člen
Posebni del programa o opravljanju inšpekcije za varnost plovbe vsebuje:
– pravno ureditev inšpekcije za varnost plovbe,
– inšpekcijske zadeve, ki se nanašajo na varnost plovbe,
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad tujimi ladjami,
– ukrepe inšpekcije pri dviganju potopljenih stvari,
– postopek inšpektorja, ko ugotovi pomanjkljivosti,
– postopek inšpektorja za varnost plovbe, ko prepove tuji ladji izplovitev iz pristanišča,
– postopek inšpektorja v primeru nesreče pri delu,
– postopke inšpektorja v primeru opravljanja inšpekcije po določilih Mednarodne konvencije o delu (ILO),
– postopek inšpektorja v primeru opravljanja inšpekcije po določilih Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaženja morja z ladij,
– postopek inšpektorja v primeru opravljanja inšpekcije po določilih Mednarodne konvencije o vodni liniji,
– postopek inšpektorja v primeru opravljanja inšpekcije po Mednarodni konvenciji o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov in
– raziskovanje pomorskih nesreč.
6. člen
Komisijo za opravljanje strokovnega izpita za inšpektorja varnosti plovbe se ustanovi pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo.
Komisijo imenuje minister za promet in zveze. Komisija ima predsednika in dva člana, ki sta hkrati tudi izpraševalca, ter tajnika komisije, ki vodi tajniške posle za komisijo.
7. člen
Po končanem izpitu komisija odloči ali je kandidat strokovni izpit za inšpektorja varnosti plovbe opravil ali ni opravil.
Kandidat, ki ni uspešno odgovarjal na enem programskem področju, lahko ponovno opravlja izpit iz tega področja, vendar ne prej kot v petnajstih dneh.
Kandidat, ki ni uspešno odgovarjal na dveh področjih, izpita ne opravi. K opravljanju celotnega izpita kandidat lahko ponovno pristopi po preteku trideset dni.
8. člen
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo izda inšpektorju, ki je uspešno opravil izpit, potrdilo o opravljenem strokovnemu izpitu in službeno izkaznico.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-1/99
Ljubljana, dne 27. julija 1999.
Minister
za promet in zveze
mag. Anton Bergauer l. r.

AAA Zlata odličnost