Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3015. Razpis volitev sodnikov porotnikov delovnih in socialnih sodišč, stran 8129.

Na podlagi 12. člena zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) in 110. člena poslovnika Državnega zbora
r a z p i s u j e m
volitve sodnikov porotnikov delovnih in socialnih sodišč
Sodnike porotnike delovnih in socialnih sodišč voli Državni zbor Republike Slovenije. Volitve bodo (za tri četrtine sodnikov porotnikov) 15. decembra 1999 in (za eno četrtino sodnikov porotnikov) dne 23. februarja 2000.
I
Za sodnika porotnika je lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik. Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko ponovno izvoljeni.
II
Sodnike porotnike se voli tako, da se voli enako število porotnikov iz vrst delodajalcev in enako število porotnikov iz vrst delojemalcev.
Lista kandidatov delodajalcev se oblikuje na predlog organizacij delodajalcev, ki so organizirane na območju Republike Slovenije, in Vlade Republike Slovenije, v sorazmerju s številom zaposlenih pri delodajalcih oziroma v državnih organih. Lista kandidatov za delavce se oblikuje na predlog reprezentativnih sindikatov za območje Republike Slovenije v sorazmerju s številom njihovih članov.
III
Na listi kandidatov se določi enako število kandidatov, kot je število porotnikov, ki se jih voli.
Na podlagi akta o določitvi števila mest sodnikov in sodnikov porotnikov na delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 35/94) se voli skupaj 1.440 sodnikov porotnikov, od tega 144 za Delovno sodišče v Celju, 168 za Delovno sodišče v Kopru, 816 za Delovno in socialno sodišče v Ljubljani ter 312 za Delovno sodišče v Mariboru.
IV
Za posamezno delovno oziroma delovno in socialno sodišče predlagajo predstavniki delavcev in delodajalcev naslednje število porotnikov:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predstavniki                   Število mest    Delovno    Delovno    Delovno in    Delovno
a) delavcev                            sodišče v   sodišče v    socialno    sodišče v
b) delodajalcev                           Celju     Kopru     sodišče    Mariboru
                                                v Ljubljani
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a)                          720       72      84       408       156
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije         376       33      35       226       82
Sindikat delavcev železniške
dejavnosti Slovenije                  5        1       1        2        1
Fides, sindikat zdravnikov
in zobozdravnikov Slovenije               4        1       1        1        1
Sindikat strojevodij Slovenije             4        1       1        1        1
Neodvisni sindikat vlakovnih
odpravnikov Slovenije                  4        1       1        1        1
Sindikat delavcev poslovnih bank v Sloveniji      7        1       1        4        1
Konferderacija sindikata Slovenije Pergam       27        2       3       16        6
Policijski sindikat Slovenije              5        1       1        2        1
Sindikat železničarjev Slovenije            4        1       1        1        1
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije         45        4       5       27        9
Sindikat zdravstva
in socialnega varstva Slovenije            24        2       3       14        5
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti SVIZ    29        2       3       18        6
Sindikat cestnega prometa Slovenije           4        1       1        1        1
Samostojni sindikat delavcev podjetja
Industrije usnja Vrhnika                4        1       1        1        1
Neodvisnot, Konfederacija novih sindikatov
Slovenije                       134        9      15       82       28
Sindikat novinarjev Slovenije              4        1       1        1        1
SIDS-Sindikiat igralniških delavcev Slovenije      4        1       1        1        1
Sindikat delavcev tehničnih pregledov Slovenije     4        1       1        1        1
Sindikat delavcev v zdravstveni negi          4        1       1        1        1
Sindikat carinikov Slovenije              4        1       1        1        1
Sindikat pridobivanja energetskih surovin
Slovenije SPESS                     4        1       1        1        1
Sindikat Nove ljubljanske banke             4        1       1        1        1
Sindikat vozovnih preglednikov             4        1       1        1        1
Sindikat laboratorijske medicine Slovenije       4        1       1        1        1
Sindikat pomorščakov Slovenije             4        1       1        1        1
Neodvisni sindikat delavcev ljubljanske univerze    4        1       1        1        1
b)                          720       72      84       408       156
Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje delodajalcev Slovenije,
Obrtna zbornica Slovenije               540       54      63       306       117
Vlada Republike Slovenije               180       18      21       102       39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V
Predlagatelji morajo za vsakega predlaganega kandidata navesti in predložiti naslednje podatke oziroma izjave:
– ime in priimek,
– dan, mesec, leto in kraj rojstva,
– stalno prebivališče,
– stopnjo izobrazbe in poklic, za katerega je usposobljen,
– zaposlitev: naziv in naslov delovne organizacije in delo, ki ga opravlja,
– ali je ponovno predlagan v izvolitev,
– izjavo predlaganega kandidata, da sprejema kandidaturo,
– izjavo predlagatelja, da predlagani kandidat izpolnjuje pogoje 42. člena zakona o sodiščih (da je državljan Republike Slovenije, je dopolnil trideset let starosti, ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik).
VI
Predloge kandidatov posredujejo Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in Vlada Republike Slovenije ter reprezentativni sindikati Komisiji Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Šubičeva 4, Ljubljana, do vključno 28. oktobra 1999.
Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost