Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3071. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo vaškega samoprispevka v vasi Sela pri Dobovi, KS Dobova, stran 8204.

Na podlagi določb 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 3. in 56. ter 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 38/96 in 43/96) ter 16. člena statuta KS Dobova, je Svet krajevne skupnosti Dobova na 1. izredni seji dne 17. 6. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo vaškega samoprispevka v vasi Sela pri Dobovi, KS Dobova
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo vaškega samoprispevka v denarju za območje vasi Sela pri Dobovi, KS Dobova.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 29. 8. 1999, od 7. do 19. ure, v gasilskem domu Sela.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za preplastitev asfaltiranih cest in ureditev bankin na območju vasi Sela.
4. člen
Skupna vrednost programa znaša ca. 35,270.000 SIT.
S samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 22,892.780 SIT. Razlika sredstev se bo skušala zagotoviti iz drugih virov.
5. člen
Z referendumom se bodo vaščani izrekli za uvedbo vaškega samoprispevka za obdobje 5 let, in sicer za čas od 1. 10. 1999 do 1. 10. 2004.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vaščani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Dobova iz vasi Sela pri Dobovi in zaposleni vaščani, ki še nimajo splošne volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni imenik.
7. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka so vaščani s stalnim prebivališčem v vasi Sela pri Dobovi. Samoprispevek bodo plačevali v naslednji višini:
1. vsi zaposleni krajani 1,5% od neto OD in nadomestil iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb o delu,
2. upokojenci 1,5% od pokojnin,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko, poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto OD,
4. lastniki zemljišč po stopnji 4% od kastastrskega dohodka.
Zavezanci, ki imajo dohodke iz dveh ali več virov, navedenih v prejšnjih točkah, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
8. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
9. člen
Samoprispevek plačujejo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Lastnikom kmetijskih zemljišč in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek DURS, izpostava Brežice.
10. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka bo kontrolirala Agencija za plačilni promet RS in davčna uprava RS, izpostava Brežice.
11. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico naslednje vsebine:
.              KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA
             VAŠKA SKUPNOST SELA PRI DOBOVI
               G L A S O V N I C A
Na referendumu, dne 28. avgusta 1999, glasujemo za uvedbo vaškega samoprispevka Sela pri Dobovi, KS Dobova, za izvedbo preplastitve asfaltiranih cest v vasi Sela.
Samoprispevek se uvaja za dobo petih let, in sicer za čas od 1. 10. 1999 do 1. 10. 2004, v denarju:
– vsi zaposleni krajani 1,5% od neto OD in nadomestil iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb o delu,
– upokojenci po stopnji 1,5% od pokojnin,
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko, poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto OD,
– lastniki zemljišč po stopnji 4% od kastastrskega dohodka.
Zavezanci, ki imajo dohodke iz dveh ali več virov, navedenih v prejšnjih točkah, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
.                  GLASUJEM
            ZA            PROTI
                   žig
Glasuje se tako, da se obkroži beseda ZA, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma obkroži beseda PROTI, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.
12. člen
Sredstva za uvedbo samoprispevka zagotovi KS Dobova.
13. člen
Sklep o uvedbi vaškega samoprispevka sprejme Svet KS Dobova, če ugotovi, da se je večina volivcev izrazila zanj na referendumu.
14. člen
Referendum vodi Volilna komisija KS Dobova, ki ugotovi tudi rezultate in izda zaključno poročilo o izidu referenduma ter ga objavi v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način.
Glasovanje na glasovnem mestu vodi volilni odbor, ki ga imenuje volilna komisija KS Dobova.
15. člen
Za zbiranje sredstev samoprispevka je odgovoren gradbeni odbor, imenovan s strani zbora vaščanov vasi Sela, potrjen z dne 17. 6. 1999 s strani Sveta KS Dobova.
Gradbeni odbor je sprotno dolžan korigirati obseg del, če so prilivi manjši od planiranih. V primeru, da se iz kakršnihkoli razlogov, po realizaciji programa razpisanega samoprispevka, pojavi višek zbranih sredstev samoprispevka, o namenu in gospodarni porabi le-teh odloča gradbeni odbor.
Gradbeni odbor je dolžan najmanj enkrat letno, na zahtevo Sveta KS Dobova pa tudi večkrat letno poročati Svetu KS o porabi sredstev in izvedenih delih programa.
16. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem zbirnem računu KS Dobova, katerih namembnost porabe kontrolira Svet KS Dobova.
17. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu RS, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Krajevne skupnosti Dobova
Mihael Škvarč l. r.

AAA Zlata odličnost