Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

213. Zakon o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-B)
214. Zakon o dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-D)
215. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-E)

Odloki

216. Odlok o spremembi odloka o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
217. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
218. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
219. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
220. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
221. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
222. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
223. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
224. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
225. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
226. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
227. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
228. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Sklepi

229. Sklep o potrditvi poslanskega mandata Jožefu Jagodniku

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

230. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

231. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu

Sklepi

232. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Poljske v Republiki Sloveniji s sedežem v Novi Gorici, na čelu s častnim konzulom

Drugi akti

283. Soglasje k cenam osnovnih telefonskih storitev

MINISTRSTVA

233. Odredba o količini jodovih soli v kuhinjski soli
234. Pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah
235. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
236. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice
237. Pravilnik o vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelja
238. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prostore in opremo izvršitelja
239. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
284. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči na domu in socialnega servisa
285. Navodilo o načinu ugotavljanja pravice do dostopa na trg delovne sile in zaposlitve brez delovnega dovoljenja za zakonce in otroke oseb državljanov držav članic Evropske unije, ki zakonito delajo in bivajo v Republiki Sloveniji

BANKA SLOVENIJE

240. Sklep o določitvi višine tolarskega depozita
241. Sklep o vplačilu tolarskega depozita za finančne kredite najete pri tuji osebi
242. Sklep o zagotavljanju likvidnosti za stanja na skrbniških računih pri bankah
243. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do nakupa deviz
244. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o usklajevanju neto povečanja obveznosti bank s terjatvami bank
245. Sklep o spremembah in dopolnitvi navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

246. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Združena lista socialnih demokratov - ZLSD v VII. volilni enoti za volitve poslancev v državni zbor
247. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 9. okrajni volilni komisiji 1. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

248. Pravila igre na srečo Hokej 2000

OBČINE

Bistrica ob Sotli

249. Statutarni sklep Občine Bistrica ob Sotli
250. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Bistrica ob Sotli

Gornja Radgona

251. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu "Gornja Radgona - mestno središče"
252. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona - Velclov vrt"

Hrpelje-Kozina

253. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občini Hrpelje - Kozina

Idrija

254. Odlok o dopolnitvi odloka o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 1999

Kidričevo

255. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1999

Kobilje

256. Poročilo o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta občine Kobilje
257. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Kobilje

Kočevje

258. Odlok o občinskih cestah Občine Kočevje

Logatec

259. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij v Občini Logatec
260. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za odprt prostor Občine Logatec
261. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Logatec

Mislinja

262. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru
263. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 1999
264. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 1999
265. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse
266. Sklep o načinu financiranja političnih strank

Moravske Toplice

267. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Tešanovci - za naselji Mlajtinci in Lukačevci
268. Poročilo volilne komisije KS Tešanovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tešanovci - za naselje Mlajtinci in Lukačevci dne 10. 1. 1999
269. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Krnci - za naselje Krnci
270. Poročilo volilne komisije KS Krnci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Krnci - za naselje Krnci, dne 10. 1. 1999

Murska Sobota

271. Sklep o uvedbi krajevenga samoprispevka za Krajevno skupnost Markišavci
272. Poročilo Volilne komisije KS Markišavci

Pivka

273. Ugotovitev, da je mandat člana občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste Slovenske ljudske stranke - SLS

Puconci

274. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Dolina
275. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Dolina o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Dolina, izvedenem 10. 1. 1999

Slovenska Bistrica

276. Odlok o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica

Šentjur pri Celju

277. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za leto 1999

Tržič

278. Sklep o spremembi in dopolnitvi pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič

Velike Lašče

279. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Velike Lašče

Vodice

280. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vodice

Vrhnika

281. Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika
282. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Vrhnika

POPRAVKI

1. Popravek v spremembah in dopolnitvah pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti