Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999

Kazalo

215. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-E), stran 398.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-E)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. januarja 1999.
Št. 001-22-5/99
Ljubljana, dne 27. januarja 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-E)
1. člen
V zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98 in 84/98) se v 6. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Spore glede odgovornosti družbenikov iz prvega odstavka tega člena sodišča obravnavajo prednostno.“
2. člen
V 10. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Poslovodstvo mora zagotoviti, da medsebojno sporazumevanje znotraj družbe poteka v slovenščini, na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost pa lahko tudi v italijanščini oziroma madžarščini.“
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
V petem odstavku se besedilo “drugega in tretjega“ nadomesti z besedilom “tretjega in četrtega“.
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske iz 51., 172. in 261. člena tega zakona, znesek osnovnega kapitala (osnovne glavnice) iz prvega odstavka 410. člena tega zakona ter iz prvega odstavka 440. člena tega zakona, če se pomembneje spremeni razmerje tolarja proti evru po tečaju Banke Slovenije.“
4. člen
V 198. členu se v prvem odstavku četrta alinea črta.
5. člen
V 246. členu se peti odstavek črta.
6. člen
V 449. členu se v šestem odstavku besedi “in petega“ črtata.
7. člen
V 567. členu se drugi odstavek črta.
8. člen
V 571. členu se v 8. točki prvega odstavka besedi “in petega“ črtata.
9. člen
Spremembe zneskov iz 51. člena zakona se uporabljajo že za preteklo poslovno leto.
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-03/92-1/37
Ljubljana, dne 19. januarja 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti