Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999

Kazalo

242. Sklep o zagotavljanju likvidnosti za stanja na skrbniških računih pri bankah, stran 439.

Na podlagi 40. in 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o zagotavljanju likvidnosti za stanja na skrbniških računih pri bankah
1
Banka je dolžna devizna sredstva prejeta iz naslova portfeljske naložbe tuje osebe, ki banki ni dala izjave v skladu s točko 101.f c) navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino, najprej ponuditi v odkup Banki Slovenije.
Kolikor Banka Slovenije odkupi sredstva iz prejšnjega odstavka, jih odkupi po nakupnem tečaju Banke Slovenije.
2
Banka mora za višino stanja na skrbniškem računu 99930 – upnik za vrednostne papirje, kupiti pravico do nakupa deviz (v nadaljevanju: pravica) pri Banki Slovenije.
Banka nakup pravice knjiži zunajbilančno v breme računa 9913 – dolžniki po valutnih opcijah in v dobro računa 9963 – upniki po valutnih opcijah.
Banka mora zagotavljati, da je vrednost kupljenih pravic ves čas enaka najmanj stanju na računu 99930 in za ta namen dodatno kupiti pravico pri Banki Slovenije, kadar ji stanje že kupljenih pravic ne zadošča za pokritje stanja na skrbniških računih.
3
Pravice so trimesečne in jih je mogoče izkoristiti vsak delovni dan znotraj četrtletja. Pravice ugasnejo s pretekom zadnjega dne v četrtletju.
Premijo za nakup pravice določi guverner Banke Slovenije s posebnim sklepom najmanj pet delovnih dni pred iztekom četrtletja.
Višina premije za nakup pravice znotraj četrtletja se določi v sorazmerju z dejanskim številom dni od dneva povečanja stanja na računu, ki zahteva dodaten nakup pravice, do zadnjega dne četrtletja.
Poravnalni tečaj pravice je tečaj Banke Slovenije za nakup deviz za vpis 120-dnevnih blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju na dan, ko banka poda zahtevek za koriščenje pravice.
4
Kupljeno pravico je možno izkoristiti samo ob deviznem odlivu v tujino zaradi zmanjšanja stanja na skrbniškem računu 99930 v tekočem četrtletju.
Za odlive, za katere je bil banki dan nalog do zadnjega dne v preteklem četrtletju, lahko banka koristi pravico iz preteklega četrtletja do preteka tretjega delovnega dne v tekočem četrtletju.
5
Banka je dolžna naložbo tuje osebe v vrednostne papirje, knjižene na računu 99930, tržno ovrednotiti na zadnji dan četrtletja in nato do petega delovnega dne v naslednjem četrtletju kupiti pravico v višini tako ugotovljenega stanja na računu 99930. Vrednostne papirje, ki ne kotirajo na borzi, banka vrednoti po nabavni ceni, pri tem upošteva metodo drsečih povprečnih cen.
6
Banka je dolžna naložbe tujih oseb v vrednostne papirje na računu 8811 z dnem začetka uporabe tega sklepa preknjižiti na račun 99930 in 99430, hkrati banka ukine knjiženja na računih 4811, 4812 in 4813.
Banka je dolžna v roku petih delovnih dni po začetku uporabe tega sklepa kupiti pravico v višini stanja na računu 99930 na dan 31. 1. 1999, s tem, da se višina premije določi skladno s tretjim odstavkom 3. točke tega sklepa.
7
Kršitve pogodb sklenjenih na podlagi tega sklepa se štejejo za kršitev tega sklepa.
8
Premijo za nakup pravice za prvo četrtletje 1999. leta določi guverner Banke Slovenije s posebnim sklepom najkasneje na dan veljavnosti tega sklepa.
9
Guverner Banke Slovenije lahko izda navodilo za izvajanje tega sklepa.
10
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 31. januarja 1999.
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti