Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999

Kazalo

267. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Tešanovci - za naselji Mlajtinci in Lukačevci, stran 480.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter določil zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US 38/96 in 43/96) in izida referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka dne 10. 1. 1999 objavljamo
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Tešanovci – za naselji Mlajtinci in Lukačevci
1. člen
Na območju krajevne skupnosti Tešanovci v naseljih Mlajtinci in Lukačevci se po odločitvi krajanov naselij Mlajtinci in Lukačevci na referendumu dne 10. januarja 1999, uvede krajevni samoprispevek v denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek v denarju se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 4. 1999 do 31. 3. 2004.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije v naselju Mlajtinci in Lukačevci,
– sofinanciranje izgradnje vodovodnega omrežja v naselju Mlajtinci in Lukačevci,
– sofinanciranje izgradnje pločnikov v Mlajtincih in Lukačevcih,
– sofinanciranje izgradnje mrliške veže v Lukačevcih,
– sofinanciranje ureditve pokopališča z okolico in postavitev zvonika v Mlajtincih,
– sofinanciranje izgradnje CATV,
– sofinanciranje izkopa obcestnih jarkov,
– gramoziranje cest,
– sofinanciranje nabave opreme in delovanja društev,
– vzdrževanje ulične razsvetljave in plačevanje elektrike,
– vzdrževanje kapele v Lukačevcih,
– ureditev avtobusnega postajališča v Mlajtincih,
– vzdrževanje in urejanje vaških objektov v Mlajtincih in Lukačevcih,
– sofinanciranje delovanja KS.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče v naseljih Mlajtinci in Lukačevci.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v naslednji višini:
a) denarju
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorskega dela in pogodbenega dela,
– 10% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 4% od zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov,
– 2% od pokojnin,
– 2.000 SIT mesečno občani s stalnim bivališčem v naseljih Mlajtinci in Lukačevci, ki so na začasnem delu v tujini.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/96).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih honorarjev pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Tešanovci dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Tešanovci, in sicer do 31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost Tešanovci pošlje zavezancem položnice za plačilo.
7. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne skupnosti Tešanovci št. 51900-842-078-82219, s pripisom »samoprispevek KS Tešanovci – za naselji Mlajtinci in Lukačevci«.
8. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
9. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
10. člen
Vrstni red izvajanja programa določi Svet KS Tešanovci in vaški odbor naselja Mlajtinci – Lukačevci.
11. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Tešanovci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru občanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 1999.
Št. 1-12/99
Tešanovci, dne 10. januarja 1999.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Tešanovci
Viktor Časar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti