Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999

Kazalo

248. Pravila igre na srečo Hokej 2000, stran 441.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) in statuta Hokejske zveze Slovenije je Predsedstvo HZS na 2. seji, dne 2. 12. 1998, ki jih je potrdil IO HZS na 34. seji dne 18. 1. 1999 sprejelo
P R A V I L A
igre na srečo Hokej 2000
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Po teh pravilih prireja Hokejska zveza Slovenije, Celovška 25, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: HZS) igro na srečo HOKEJ 2000, kot klasično blagovno-denarno igro na srečo – številčno loterijo (v nadaljnjem besedilu: igra).
Finančna sredstva pridobljena z igro na srečo iz prejšnjega odstavka so namenjena izboljšanju infrastrukture v hokeju ter za pripravo in tekmovanja slovenskih hokejskih reprezentanc.
2. člen
Pravila so obvezujoča za HZS, prodajalce in druge osebe, ki so pooblaščene za prodajo srečk ter za udeležence, ki že s samim nakupom srečke priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.
Pravila so objavljena v časopisu Loterije in na vseh prodajnih mestih.
Na zahtevo udeleženca v igri je prodajalec dolžan dati ta pravila na vpogled.
Srečke so naprodaj na celotnem območju Republike Slovenije.
3. člen
Udeleženec igre je imetnik veljavne srečke. Veljavna srečka je tista, ki izpolnjuje vse elemente iz 5. člena teh pravil. Vsak prinesitelj se v skladu s temi pravili šteje za lastnika srečke.
II. NAČIN PRIREJANJA
4. člen
Igra se prireja od 1. 2. 1999 do 31. 3. 1999. V prodaji je 690.000 srečk.
5. člen
Na vsaki srečki so naslednji elementi:
Na prvi strani:
– ime in znak prireditelja, Hokejska zveza Slovenije,
– datum žrebanja, 2. 4. 1999,
– ime srečke, HOKEJ 2000,
– cena srečke, 500 SIT,
– šestmestna serijska številka srečke, N 000000,
– sklad za dobitke znaša 138,645.189;
– dobitki:
– 4x10 milijonov SIT,
– 44 avtomobilov,
– 4x potovanje okoli sveta,
– logotip – Industrijaimport,
– logotip – Airpass.
Na zadnji strani: Logotipa sponzorjev. Telekom in Tiskarna Jože Moškrič.
Na vsaki srečki je na desni strani polje, v katerem je natisnjena šestmestna serijska številka za žrebanje blagovnih in denarnih dobitkov. Natisnjena serijska številka je enolično določena izmed množice števil med 1 in 690.000.
6. člen
Prodaja srečk se zaključi 31. 3. 1999.
7. člen
Prodajalec mora vse neprodane srečke dostaviti HZS do 1. 4. 1999 do 12. ure
8. člen
Cena srečke je 500 SIT. Vrednost vseh izdanih srečk znaša 345,000.000 SIT
III. VRSTE DOBITKOV, NAČIN ŽREBANJA IN UGOTAVLJANJA DOBITKOV
9. člen
V javnem žrebanju, ki bo 2. 4. 1999 ob 13. uri v prostorih Loterije Slovenije, bodo izžrebani naslednji dobitki:
– 4 x 10,000.000 SIT
– 4 x potovanje okoli sveta       vrednost: 4,400.000 SIT,
– 44 avtomobilov, in sicer:
1 x Subaru Legacy 2.0 Wagon JA     vrednost: 4,302.000 SIT,
1 x Subaru Forester 2.0 GX/WZ      vrednost: 4,877.000 SIT
25 x Proton 313 GLSi – Racing      vrednost: 1,780.000 SIT x 25 =
                    = 44,500.000 SIT
1 x Xantia 1.8i SX           vrednost: 3,007.060 SIT
8 x Xsara 1.4i Coupe          vrednost: 1,803.860 SIT x 8 =
                    = 14,430.880 SIT
5 x Xsara 1.6i SX Break         vrednost: 2,358.460 SIT x 5
                    = 11.792.300 SIT
1 x Xsara 2.0i 16V VTS         vrednost: 3,688.352 SIT
1 x Xsara 2.0i 16 V VTS         vrednost: 3,750.253 SIT
1 x Xsara 2.0i 16V VTS         vrednost: 3,897.344 SIT
Skupna vrednost             138,645.189 SIT
10. člen
Za blagovne in denarne dobitke se izžrebajo serijske številke srečk. Dobitke se izžreba iz šestih bobnov, ki so označeni s številkami 1, 2, 3, 4, 5 in 6. V prvih petih bobnih so številke od 0 do 9, v šestem pa od 0 do 6, pri čemer se v prvem bobnu žrebajo enice, v drugem desetice, v tretjem stotice, v četrtem tisočice, v petem desettisočice in v šestem stotisočice.
11. člen
Žrebanje dobitkov nadzira komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Komisijo določi predsedstvo HZS, ki jo potrdi nadzorni organ. Tehnično izvedbo žrebanja številk vodi pooblaščeni delavec Loterije Slovenije
Pred začetkom žrebanja komisija ugotovi število prodanih srečk in neprodane srečke zapečati in shrani v trezorju Loterije Slovenije še najmanj 60 dni po objavi poročila.
Komisija piše zapisnik, v katerega vpiše vse izžrebane številke po vrstnem redu žrebanja. V zapisku se navedejo zlasti kraj, čas in način žrebanja dobitkov, število prodanih srečk, izžrebane številke ali imena dobitnikov z navedbo dobitkov ter pripombe udeležencev v igri.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije in pooblaščeni delavec, ki vodi tehnično izvedbo žrebanja.
Komisija pred začetkom žrebanja preveri žogice in jih vstavi v bobne v skladu z določili 10. člena teh pravil.
V primeru, da se boben pokvari, komisija na samem žrebanju določi, kateri od bobnov nadomesti pokvarjeni boben. Komisija prizna izžrebane številke, žogice s številkami pa prenese v boben, s katerim nadaljuje žrebanje.
Dobitki se žrebajo po vrstnem redu kot so navedeni v 9. členu teh pravil.
12. člen
V igri ima dobitek (blagovni, denarni) srečka z izžrebano serijsko številko srečke.
IV. SKLAD ZA DOBITKE IN NJEGOVA RAZDELITEV
13. člen
Sklad za dobitke znaša 138,645.189 SIT in se razdeli na sklad za denarne dobitke in sklad za blagovne dobitke, ki je določen glede na maloprodajne cene teh dobitkov.
Razporeditev sklada za dobitke je razvidna v 9. členu teh pravil.
V. POROČILO O ŽREBANJU IN IZPLAČILO DOBITKOV
14. člen
Na podlagi komisijskega zapisnika HZS sestavi uradno poročilo o žrebanju.
Uradno poročilo obsega naslednje podatke:
– datum žrebanja,
– izžrebane serijske številke srečk za blagovne in denarne dobitke,
– znesek prodanih srečk,
– vrednost posameznih vrst dobitkov,
– kraj, rok in način izplačila dobitkov.
Uradno poročilo bo objavljeno 7. 4. 1999 oziroma najkasneje v roku 7 dni od žrebanja na vseh prodajnih mestih.
Poročilo o žrebanju bo objavljeno v časopisih “Delo”, “Dnevnik” in “ Večer”.
15. člen
Vse dobitke izplačuje oziroma izdaja HZS na podlagi uradnega poročila oziroma spiska dobitkov HZS.
Denarni in blagovni dobitki se izplačujejo oziroma izdajajo na sedežu Hokejske zveze Slovenije v Ljubljani, Celovška 25.
16. člen
Pri izplačilu oziroma izdaji dobitka mora imetnik izročiti veljavno srečko, ki vsebuje vse elemente, ki so navedeni v 5. členu teh pravil. Na srečki ne sme biti poškodovana ali prečrtana nobena od natisnjenih številk tako, da ni mogoče z gotovostjo ugotoviti natisnjene številke.
Imetnik srečke mora na zahtevo osebe, ki izplačuje oziroma izdaja dobitke, pokazati osebno izkaznico ali drug identifikacijski dokument.
Pred izdajo dobitka se obračuna davek na dobitke od iger na srečo, v skladu z zakonom.
VI. ODGOVORNOST HZS
17. člen
Za potek igre, v skladu s pravili, jamči HZS.
Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov s sredstvi od prodanih srečk deponiranimi pri banki in s celotnim svojim premoženjem. V skladu z medsebojnim dogovorom za izplačilo dobitkov jamči tudi gospodarska družba Industrijaimport z vsem svojim premoženjem.
HZS jamči za izplačilo oziroma izdajo dobitka imetniku srečke, ki je bila prodana, izžrebana in pravilno objavljena v uradnem poročilu. HZS ne prevzema nobene odgovornosti za primer, da imetnik srečke zahteva izplačilo oziroma izdajo dobitka na podlagi izžrebane številke, ki je bila napačno javno objavljena kot izžrebana. Vsi sporni primeri se presojajo izključno na podlagi zapisnika komisije, ki je opravila žrebanje.
VII. ZASTARANJE
18. člen
Pravica do izplačila oziroma izdaje dobitka zastara 7. 6. 1999, oziroma v roku 60 dni, računajoč od dneva objave uradnega poročila.
19. člen
Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v igri, je pristojno sodišče v Ljubljani.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem ko bodo potrjena, uporabljajo pa se za igro, ki se prične 1. 2. 1999.
Ljubljana, dne 18. januarja 1999.
Hokejska zveza Slovenije
Direktor
Tomaž Lepša, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti