Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999

Kazalo

234. Pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah, stran 406.

Na podlagi 10., 18., 22., 23., 29., 35., 44., 52., 55., 56., 59. in 67. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o izvajanju zakona o trošarinah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa izvajanje zakona o trošarinah (v nadaljnjem besedilu: ZTro).
2. člen
(obseg obdavčitve pri uvozu)
Uvoz trošarinskih izdelkov po drugem odstavku 2. člena ZTro je vsak zakonit ali nezakonit vnos trošarinskih izdelkov v Slovenijo, ne glede na namen njihovega vnosa.
II. NASTANEK TROŠARINSKE OBVEZNOSTI
3. člen
(nastanek trošarinske obveznosti pri uvozu)
(1) V skladu z 2. točko prvega odstavka 5. člena ZTro nastane pri uvozu trošarinska obveznost istočasno, ko nastane obveznost obračuna carinskega dolga v skladu s 143. do 147. členom carinskega zakona, razen če je blago neposredno po uvozu vnešeno v trošarinsko skladišče ali obrat oproščenega uporabnika.
(2) Prejšnji odstavek se uporabi tudi, kadar bi obveznost obračuna carinskega dolga morala nastati v skladu s 143. do 147. členi carinskega zakona, pa ne nastane, ker je za zadevno blago predpisana stopnja uvoznih dajatev “prosto”.
(3) Kot nezakonit uvoz trošarinskih izdelkov se v skladu z 2. točko 16. člena ZTro šteje vsako ravnanje, zaradi katerega nastane obveznost za plačilo uvoznih dajatev v skladu s 144. do 147. členom carinskega zakona oziroma bi lahko nastala, če bi bila predpisana.
III. REŽIM ODLOGA PLAČILA TROŠARINE
4. člen
(posebni pogoji za odlog plačila trošarine pri uvozu)
Odlog plačila trošarine za trošarinske izdelke, za katere je po vnosu na carinsko območje začet postopek uvoza zaradi izvoza po sistemu odloga ali postopek predelave pod carinskim nadzorom, je mogoč samo, če se dovoljeni proizvodni postopki opravljajo v trošarinskem skladišču ali pri oproščenem uporabniku.
IV. TROŠARINSKI DOKUMENT
5. člen
(trošarinski dokument)
(1) Trošarinski dokument mora biti v skladu s tretjim odstavkom 8. člena ZTro izstavljen v 4 izvodih, in sicer:
– izvod številka 1 obdrži pošiljatelj;
– izvoda številka 2 in 3 spremljata pošiljko do prejemnika, ki potrdi izvod številka 3 in ga vrne pošiljatelju;
– pri premiku trošarinskih izdelkov med dvema trošarinskima skladiščema izvod številka 4 odpošlje pošiljatelj carinskemu organu, ki opravlja nadzor nad prejemnikom blaga;
– če gre za izvoz trošarinskih izdelkov, izvod številka 4 spremlja pošiljko skupaj z izvodoma številka 2 in 3 do carinskega organa na meji.
(2) Trošarinski dokument iz prejšnjega odstavka mora biti izpolnjen s tiskanimi črkami tako, da vnešenih podatkov ni mogoče brisati in črtati. Vsako prazno polje mora biti prečrtano tako, da ni mogoče ničesar dopisati.
(3) Obrazec trošarinskega dokumenta iz prejšnjega odstavka je priloga k temu pravilniku in je njegov sestavni del.
6. člen
(gibanje blaga preko fiksnih cevovodov)
Kolikor gre za gibanje trošarinskih izdelkov preko sistemov, ki ne omogočajo, da trošarinski dokument spremlja blago na celotni poti (gibanje preko fiksnih cevovodov), mora pošiljatelj po najhitrejši možni poti dostaviti drugi, tretji in četrti izvod trošarinskega dokumenta prejemniku, vendar najkasneje v 24-ih urah po prejemu blaga, na katerega se nanaša.
7. člen
(poenostavljen trošarinski dokument in njegova uporaba)
(1) Kolikor se gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine opravlja med trošarinskimi skladišči istega imetnika trošarinskega dovoljenja ali, kadar gre za večkratno odpošiljanje istemu prejemniku trošarinskih izdelkov, lahko prevoz trošarinskih izdelkov spremlja poenostavljen trošarinski dokument.
(2) Za večkratno odpošiljanje trošarinskih izdelkov istemu prejemniku v skladu z drugim odstavkom 10. člena ZTro se šteje postopno dobavljanje trošarinskih izdelkov na podlagi pogodbe, v kateri se navede količina in vrsta trošarinskih izdelkov, ki se dobavljajo pod režimom odloga plačila trošarine.
(3) Poenostavljen trošarinski dokument je lahko vsak komercialni dokument, ki vsebuje naslednje podatke:
– številko dokumenta;
– naziv pošiljatelja;
– davčno številko pošiljatelja;
– naziv prejemnika;
– davčno številko prejemnika;
– naziv prevoznika in registrsko številko vozila;
– označbo: “poenostavljen trošarinski dokument – prevoz trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine”;
– datum odpreme iz trošarinskega skladišča;
– odpremljene količine po vrsti trošarinskih izdelkov;
– datum, ko prejemnik prevzama pošiljko;
– prevzete količine trošarinskih izdelkov;
– podpis in pečat prejemnika.
(4) Poenostavljen trošarinski dokument mora biti izstavljen v 3 izvodih, in sicer:
– izvod številka 1 obdrži pošiljatelj;
– izvoda številka 2 in 3 spremljata pošiljko do prejemnika;
– izvod številka 3 potrdi prejemnik in ga vrne pošiljatelju.
(5) Poenostavljen trošarinski dokument mora biti izpolnjen s tiskanimi črkami tako, da vnešenih podatkov ni mogoče brisati in črtati.
V. PRENEHANJE REŽIMA ODLOGA PLAČILA TROŠARINE
8. člen
(odpustitev plačila trošarine)
(1) Za potrebe 3. točke prvega odstavka 12. člena ZTro pojem “izvoz” zajema vsak zakonit dejanski iznos blaga iz carinskega območja, razen iznosa domačih trošarinskih izdelkov z namenom, da bodo prepeljani do drugega kraja v Sloveniji preko tujega carinskega območja v skladu s 126. členom carinskega zakona.
(2) Dovoljenje iz petega odstavka 12. člena ZTro izda carinski organ imetniku trošarinskega dovoljenja oziroma oproščenemu uporabniku na podlagi pisnega zahtevka, ki vsebuje vse podatke, potrebne za presojo upravičenosti do odpustitve plačila trošarine.
VI. PLAČNIKI TROŠARINE
9. člen
(plačnik trošarine pri uvozu)
(1) Uvoznik, ki je v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZTro plačnik trošarine, je carinski dolžnik iz tretjega odstavka 143. člena carinskega zakona.
(2) Če nastane obveznost za plačilo trošarine pri uvozu zaradi drugih razlogov, kot pa je sprejem carinske deklaracije za sprostitev uvoženih trošarinskih izdelkov v prosti promet oziroma carinske deklaracije za začasni uvoz trošarinskih izdelkov, so plačniki trošarine osebe iz tretjega odstavka 145. člena, tretjega odstavka 146. člena ali tretjega odstavka 147. člena carinskega zakona.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek so v primeru nezakonitega uvoza trošarinskih izdelkov plačniki trošarine osebe iz 6. točke tretjega odstavka 17. člena ZTro.
(4) Če glede na okoliščine posameznega primera ni mogoče ugotoviti carinskega dolžnika v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, je plačnik trošarine pri uvozu oseba, ki je dejanski prejemnik blaga.
(5) Če je glede na okoliščine posameznega primera mogoče več oseb opredeliti kot uvoznike, ki se v skladu s prvim ali tretjim odstavkom 17. člena ZTro štejejo za plačnike trošarine, so te osebe solidarno odgovorne za plačilo trošarine.
VII. TROŠARINSKO SKLADIŠČE
10. člen
(proizvodnja trošarinskih izdelkov)
(1) V trošarinskem skladišču se lahko proizvajajo, obdelujejo, predelujejo in dodelujejo samo trošarinski izdelki, drugi izdelki pa le v primeru, če so stranski proizvod te dejavnosti. Zadrževanje drugih izdelkov v trošarinskem skladišču je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem carinskega organa.
(2) V trošarinskem skladišču se lahko zadržujejo samo tiste surovine in polizdelki, ki so potrebni za proizvodnjo, obdelovanje, predelovanje in dodelovanje trošarinskih izdelkov. Zadrževanje drugih surovin oziroma polizdelkov v trošarinskem skladišču je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem carinskega organa.
(3) V istem trošarinskem skladišču se lahko proizvaja samo ena skupina trošarinskih izdelkov, in sicer: skupina mineralnih olj in plina, skupina alkohola in alkoholnih pijač ali skupina tobačnih izdelkov.
11. člen
(skladiščenje trošarinskih izdelkov)
(1) V trošarinskem skladišču se lahko skladišči več skupin trošarinskih izdelkov, če se skladiščijo ločeno, glede na skupino in vrsto trošarinskega izdelka. Zadrževanje drugih izdelkov je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem carinskega organa.
(2) V trošarinskem skladišču, kjer več imetnikov trošarinskih dovoljenj skladišči trošarinske izdelke, morajo biti prostori ločeni; v prostoru, kjer posamezni imetnik trošarinskega dovoljenja skladišči več skupin trošarinskih izdelkov, morajo biti trošarinski izdelki ločeni po skupinah in vrstah.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko carinski organ odobri, kadar to zahtevajo tehnološke posebnosti skladišča, da se trošarinski izdelki skladiščijo skupaj, vendar le, če gre za enakovrstne trošarinske izdelke.
(4) V skladu s prejšnjim odstavkom se šteje, da so trošarinski izdelki enakovrstni, če so razvrščeni v isto osemmestno postavko nomenklature carinske tarife, imajo enako trgovsko kvaliteto in so enakih tehničnih karakteristik.
(5) V primeru iz tretjega odstavka tega člena so imetniki trošarinskih dovoljenj solidarno odgovorni za plačilo trošarine in izpolnjevanje drugih obveznosti iz trošarinskega dovoljenja.
12. člen
(posebno dovoljenje)
(1) Posebno dovoljenje po prvem in drugem odstavku 10. in po prvem odstavku 11. člena tega pravilnika lahko carinski organ izda le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– imetnik trošarinskega dovoljenja uporablja opremo tako za proizvodnjo trošarinskih kot za proizvodnjo drugih izdelkov;
– ni ogrožen trošarinski nadzor v trošarinskem skladišču;
– imetnik trošarinskega skladišča nudi vsa potrebna jamstva za pravilno izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz ZTro in iz tega pravilnika.
(2) Carinski organ ob izdaji dovoljenja po tem členu, določi posebne ukrepe trošarinskega nadzora.
13. člen
(tehnični pogoji za trošarinsko skladišče)
(1) V trošarinskem skladišču je lahko samo oprema, ki je potrebna za opravljanje trošarinske dejavnosti.
(2) Trošarinsko skladišče mora biti opremljeno z merili za ugotavljanje fizikalnih količin v predpisanih merskih enotah za posamezne trošarinske izdelke. Merila so lahko samostojna ali pa so povezana z drugo opremo, ki je nameščena v trošarinskem skladišču. Namestitev meril mora biti v takem obsegu, da je ugotavljanje količin zagotovljeno tako za trošarinske izdelke, ki so vmesni proizvodi trošarinskih dejavnosti, kakor tudi za proizvedene končne izdelke ter za izdelke, ki zapuščajo trošarinsko skladišče. Merila morajo imeti odobritev tipa in morajo biti overovljena s strani ministrstva, pristojnega za meroslovje.
14. člen
(količinski pogoji za trošarinsko skladišče)
(1) Trošarinsko dovoljenje se lahko izda, če je bila količinska odprema iz skladišča v preteklem koledarskem letu za vsaj en trošarinski izdelek višja od predpisane v 17., 18. in 19. členu tega pravilnika ter da je letna napoved odpreme predvidena za vsaj en trošarinski izdelek nad predpisano.
(2) Imetnik trošarinskega skladišča ob koncu vsakega leta oceni pričakovano količinsko odpremo po posameznih trošarinskih izdelkih za koledarsko leto in jo najkasneje do konca marca naslednjega leta predloži pristojnemu carinskemu organu.
(3) Če je z enim trošarinskim dovoljenjem odobrenih več trošarinskih skladišč, se predpisane količine nanašajo na vsa trošarinska skladišča skupaj.
(4) Če je carinski organ dovolil večim imetnikom trošarinskega dovoljenja, da skladiščijo trošarinske izdelke v skupnem skladišču, se predpisane količine nanašajo na vsakega imetnika trošarinskega dovoljenja ločeno.
(5) Če trošarinsko skladišče začne s poslovanjem med letom, se predpisane količine določajo sorazmerno času poslovanja skladišča.
15. člen
(odstopanje od predpisanih količin za blagovne rezerve)
Če za izdajo trošarinskega dovoljenja zaprosi oseba, ki je v skladu z zakonom določena za ravnanje s strateškimi surovinami (s strateškimi državnimi blagovnimi rezervami), se količinski pogoji oziroma odprema presoja glede na predpise, ki urejajo področje blagovnih rezerv.
16. člen
(odstopanje od predpisanih količin zaradi višje sile)
Odstopanje od predpisanih količin po 17., 18. in 19. členu tega pravilnika je možno tudi:
– če imetnik trošarinskega dovoljenja ne dosega predpisanih količin zaradi višje sile;
– na podlagi posebnega dovoljenja carinskega organa, če se tako lahko prepreči večja gospodarska škoda.
17. člen
(odprema iz trošarinskega skladišča za alkohol in alkoholne izdelke)
Iz trošarinskega skladišča za alkohol in alkoholne izdelke mora biti v koledarskem letu odpremljeno najmanj:
–   1,000.000   litrov piva ali
–    500.000   litrov mirnega vina ali
–     15.000   litrov penečega vina ali
–     50.000   litrov fermentiranih pijač ali
–     50.000   litrov vmesnih pijač ali
–     15.000   litrov etilnega alkohola.
18. člen
(odprema iz trošarinskega skladišča za tobačne izdelke)
Iz trošarinskega skladišča za tobačne izdelke mora biti v koledarskem letu odpremljeno najmanj:
– 500 milijonov kosov cigaret ali
– 700 kg tobačnih izdelkov, razen cigaret.
19. člen
(odprema iz trošarinskega skladišča za mineralna olja)
Iz trošarinskega skladišča za mineralna olja mora biti v koledarskem letu odpremljeno najmanj:
– 70 milijonov litrov bencina oziroma plinskih olj oziroma kerozina ali
– 5 milijonov kg mazuta ali
– 5 milijonov kg utekočinjenega naftnega plina oziroma metana oziroma naravnega plina.
VIII. TROŠARINSKO DOVOLJENJE
20. člen
(vloga za izdajo trošarinskega dovoljenja)
(1) Vložnik vloži vlogo za izdajo trošarinskega dovoljenja pri carinarnici, ki je krajevno pristojna glede na sedež vložnika.
(2) Vloga mora vsebovati predvsem naslednje:
1. podatke o vložniku, in sicer: firmo, sedež in naslov, podatke o številu in lokaciji poslovnih in drugih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje dohodkov; podatke o prostorih, ki so predvideni za trošarinsko skladišče; izpis iz sodnega ali drugega registra, iz katerega je razvidna dejavnost vložnika, matično in davčno številko zavezanca;
2. podrobnejši opis trošarinske dejavnosti z navedbo vrste postopkov, ki se bodo opravljali v trošarinskem skladišču;
3. vrsto trošarinskih izdelkov po tarifnih oznakah kombinirane nomenklature carinske tarife, za katero se zahteva trošarinsko dovoljenje;
4. podatke o običajnem obsegu ali predvidenem obsegu proizvedenih ali skladiščenih količin trošarinskih izdelkov po posameznih vrstah za obdobje 12 mesecev;
5. podatke o običajnem obsegu ali bodočem obsegu proizvedenih ali skladiščenih količin trošarinskih izdelkov, ki predstavljajo vhodne elemente trošarinske dejavnosti, po posameznih vrstah za obdobje 12 mesecev;
6. podatke o običajnem ali predvidenem obsegu proizvedenih ali skladiščenih količin trošarinskih izdelkov, ki predstavljajo vmesne izdelke trošarinske dejavnosti, po posameznih vrstah za obdobje 12 mesecev;
7. podatke o običajnem ali bodočem obsegu proizvedenih ali skladiščenih količin trošarinskih izdelkov, ki predstavljajo končne izdelke trošarinske dejavnosti, po posameznih vrstah za obdobje 12 mesecev;
8. podatke o opremi, potrebni za opravljanje trošarinske dejavnosti;
9. podatke o listinah, iz katerih so razvidni normativi porabe posameznih vrst trošarinskih izdelkov, po vrstah proizvodnje trošarinskih izdelkov;
10. podatke o primanjkljaju v proizvodnji in skladiščenju, po posameznih vrstah trošarinskih izdelkov;
11. opis dela računovodskega sistema;
12. način odpremljanja trošarinskih izdelkov iz trošarinskega skladišča, po vrstah odpreme in količinah odpremljenih trošarinskih izdelkov, po posameznih načinih odpreme (kot npr. cestni prevoz, železniški, ladijski, letalski: lastni, tuj; po ceveh; v cisternah, v steklenicah, v sodih ipd.);
13. izjavo, potrjeno s strani davčnega organa, da vložnik vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in potrdilo davčnega organa, da redno izpolnjuje davčne obveznosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
14. izjavo, da zoper njega ni začet postopek stečaja ali likvidacije;
15. izjavo o instrumentu zavarovanja plačila trošarine, ki bo predložen pred začetkom poslovanja;
16. ime osebe, ki bo odgovorna za delovanje trošarinskega skladišča z overjenim podpisom in ime namestnika z overjenim podpisom;
17. ime osebe pri pravni osebi, z overjenim podpisom in ime namestnika z overjenim podpisom, če je imetnik trošarinskega dovoljenja sklenil pogodbo o upravljanju trošarinskega skladišča z drugo osebo;
18. izjavo, da izpoljnjuje pogoje za elektronsko izmenjavo podatkov (po 1. 1. 2002);
19. izjavo, da vložnik ni v kazenskem postopku;
20. navedbo odgovornih oseb za podpisovanje trošarinskih dokumentov.
21. člen
(veljavnost trošarinskega dovoljenja)
(1) Trošarinsko dovoljenje se izda za nedoločen čas, vendar to ne vpliva na določbe o odpravi, razveljavitvi ali spremembi trošarinskega dovoljenja.
(2) Šteje se, da trošarinsko dovoljenje ne velja, če carinski organ ne razpolaga z ustreznim instrumentom zavarovanja plačila trošarine.
(3) Carinski organ najmanj enkrat v obdobju 24 mesecev preveri, ali imetnik trošarinskega dovoljenja še izpolnjuje predpisane pogoje.
IX. EVIDENCE IMETNIKA TROŠARINSKEGA DOVOLJENJA
22. člen
(vodenje evidenc imetnika trošarinskega dovoljenja)
(1) V evidencah trošarinskih izdelkov v skladu s 3. točko prvega odstavka 22. člena ZTro morajo biti zagotovljeni najmanj naslednji podatki o:
– stanju zalog trošarinskih izdelkov v začetku davčnega obdobja;
– izdelanih količinah trošarinskih izdelkov;
– nabavi trošarinskih izdelkov po ceni z vključeno trošarino;
– prevzemu trošarinskih izdelkov iz uvoza, iz drugih trošarinskih skladišč, iz obrata oproščenega uporabnika ter od drugih trošarinskih zavezancev;
– odpremi trošarinskih izdelkov drugemu trošarinskemu skladišču, oproščenemu uporabniku, v izvoz, diplomatskim in konzularnim predstavništvom ter mednarodnim organizacijam ter drugi odpremi trošarinskih izdelkov, ki so oproščeni plačila trošarine po 32. členu ZTro;
– uporabi trošarinskih izdelkov kot osnovnega materiala za proizvodnjo drugih trošarinskih izdelkov v trošarinskem skladišču, kot vzorcev za analize v zvezi s testiranjem proizvodnje oziroma za znanstvene namene;
– trošarinskih izdelkih uporabljenih za namene carinske kontrole ter za namene kontrole kvalitete, ki jo v trošarinskem skladišču opravljajo pooblaščene osebe;
– uničenju trošarinskih izdelkov pod carinskim nadzorom, primanjkljaju, ki je nastal zaradi višje sile (razen kraje) ali je neločljivo povezan s procesom proizvodnje, skladiščenja in prevoza izdelkov;
– denaturiranju alkohola v skladu s 44. členom ZTro;
– sprostitvi trošarinskih izdelkov v porabo, vključno o količinah trošarinskih izdelkov za lastno rabo;
– stanju zalog trošarinskih izdelkov na koncu davčnega obdobja.
(2) Imetnik trošarinskega dovoljenja mora voditi evidence iz prejšnjega odstavka tako, da v vsakem trenutku kažejo stanje zalog trošarinskih izdelkov po vrsti in količini ter zbirne podatke po skupinah trošarinskih izdelkov.
(3) Imetnik trošarinskega dovoljenja lahko sam izbere obliko in način vodenja evidenc, če takšno obliko in način odobri pristojni carinski organ.
(4) Imetnik trošarinskega dovoljenja mora voditi evidence v trošarinskem skladišču.
(5) Pristojni carinski organ lahko kadarkoli zahteva popis trošarinskih izdelkov imetnika trošarinskega dovoljenja.
23. člen
(evidence uvoznika)
(1) Trošarinski zavezanec – uvoznik lahko za potrebe trošarinskega nadzora, v zvezi s primeri iz 4. točke prvega odstavka 7. člena ZTro, uporabi evidence, ki jih mora voditi v skladu s carinskimi predpisi zaradi izvajanja carinskega nadzora.
(2) Prejšnji odstavek se lahko uporablja le, če evidence za potrebe carinskega nadzora zagotavljajo predpisane podatke iz tega pravilnika.
X. ZAVAROVANJE PLAČILA TROŠARINE V TROŠARINSKEM SKLADIŠČU
24. člen
(instrumenti za zavarovanje trošarine)
(1) Plačilo trošarine lahko trošarinski zavezanec zavaruje z:
1. bančno garancijo,
2. garantnim pismom ali
3. gotovinskim pologom.
(2) Carinski organ sme za zavarovanje plačila trošarine enega imetnika trošarinskega dovoljenja zahtevati samo en ustrezen instrument zavarovanja.
25. člen
(obveznosti, ki se lahko zavarujejo)
Z instrumenti zavarovanja se v skladu s tem pravilnikom zavaruje:
– plačilo trošarine za trošarinske izdelke, ki se proizvajajo ali skladiščijo v trošarinskem skladišču,
– plačilo trošarine za trošarinske izdelke, ki se odpremljajo iz trošarinskega skladišča pod režimom odloga plačila trošarine,
– plačilo obresti, ki so nastale ali bi lahko nastale v zvezi s plačilom trošarine, za katero je bil instrument zavarovanja položen.
26. člen
(obveznost zavarovanja za trošarinske izdelke v trošarinskem skladišču)
Obveznost zavarovanja za izdelke, ki se proizvajajo ali skladiščijo v trošarinskem skladišču, carinski organ določi po prosti presoji, ob upoštevanju:
– vrste oziroma občutljivosti trošarinskih izdelkov;
– vrste trošarinskega skladišča;
– ugleda, zanesljivosti in finančne stabilnosti imetnika trošarinskega dovoljenja;
– obsega poslovanja imetnika trošarinskega dovoljenja;
– časa trajanja proizvodnje ali skladiščenja;
– vrste, vsebine in načina vodenja evidenc in knjigovodske dokumentacije;
– kontrole v trošarinskem skladišču;
– dosedanjega poslovanja imetnika trošarinskega dovoljenja.
27. člen
(višina zavarovanja za trošarinske izdelke v trošarinskem skladišču)
(1) Če carinski organ zahteva položitev instrumenta zavarovanja za izdelke v trošarinskem skladišču, je višina lahko nižja od zneska možnega trošarinskega dolga v davčnem obdobju, in sicer:
– zavarovanje za mineralna olja se določi v višini, ki ne presega 20% od zneska trošarine, ki se v enotedenskem letnem povprečju proizvedejo ali skladiščijo v trošarinskem skladišču;
– zavarovanje za pivo, fermentirane pijače, vmesne pijače ali etilni alkohol se določi v višini, ki ne presega 10% od zneska trošarine za navedene trošarinske izdelke, ki se v 2,5 mesečnem letnem povprečju proizvedejo ali skladiščijo v trošarinskem skladišču;
– zavarovanje za tobačne izdelke se določi v višini, ki ne presega 10% od zneska trošarine za navedene trošarinske izdelke, ki se v dvomesečnem povprečju proizvedejo ali skladiščijo v trošarinskem skladišču.
(2) Če imetnik trošarinskega dovoljenja dokaže daljše trajanje proizvodnje ali skladiščenja od ocenjenega, lahko carinski organ ustrezno zniža višino instrumenta zavarovanja, vendar največ za 50%.
(3) Za trošarinske izdelke, za katere stopnja trošarine znaša 0, zavarovanje plačila trošarine ni potrebno.
28. člen
(obveznost zavarovanja za trošarinske izdelke, ki se odpremljajo)
Znesek instrumenta zavarovanja za izdelke, ki se odpremljajo pod režimom odloga plačila trošarine, določi carinski organ v višini možnega trošarinskega dolga za te izdelke.
XI. DOVOLJENJE OPROŠČENEGA UPORABNIKA
29. člen
(vloga za izdajo dovoljenja)
(1) Vložnik vloži vlogo za izdajo dovoljenja pri carinarnici, ki je krajevno pristojna, glede na sedež vložnika.
(2) Vloga mora vsebovati predvsem naslednje:
1. podatke o vložniku, in sicer: firmo, sedež in naslov, število in lokacijo poslovnih in drugih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje dohodkov; predvideno lokacijo obrata oproščenega uporabnika; izpis iz sodnega registra, drugih registrov ali evidenc, iz katerega je razvidna dejavnost vložnika, matično številko in davčno številko vložnika;
2. podrobnejši opis dejavnosti, pri kateri se uporabljajo trošarinski izdelki in lokacija proizvodnje, kjer se bodo trošarinski izdelki uporabljali;
3. vrste in količine trošarinskih izdelkov, za katere se zahteva oprostitev plačila trošarine, ki so potrebni za proizvodnjo, določeno v prvem odstavku 44. člena ZTro ali za proizvodnjo iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 55. člena ZTro za obdobje proizvodnje, vendar ne za več kot 12 mesecev;
4. predvideni obseg proizvodnje izdelkov, pri kateri se uporabljajo trošarinski izdelki, za obdobje proizvodnje, vendar ne za več kot za 12-mesečno proizvodnjo;
5. opis prostorov (proizvodnih, skladiščnih ali podobnih), v katerih bodo trošarinski izdelki, nabavljeni brez plačila trošarine ter opis opreme, s katero se bo ugotavljala količina oziroma poraba trošarinskih izdelkov;
6. opis normativov porabe posameznih vrst trošarinskih izdelkov pri opravljanju dejavnosti vložnika;
7. podatke o listinah, iz katerih so razvidni primanjkljaji v proizvodnji in pri skladiščenju, po posameznih vrstah trošarinskih izdelkov;
8. izjavo, potrjeno s strani davčnega organa, da vložnik vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in potrdilo davčnega organa, da redno izpolnjuje davčne obveznosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
9. izjavo, da zoper njega ni začet postopek stečaja ali likvidacije;
10. izjavo o instrumentu zavarovanja plačila trošarine, ki bo predložen pred izdajo dovoljenja;
11. ime osebe, ki bo odgovorna za operacije v zvezi s trošarinskimi izdelki, ki se nabavljajo brez plačila trošarine, z overovljenim podpisom in ime namestnika, z overovljenim podpisom.
30. člen
(veljavnost dovoljenja)
Dovoljenje za oproščenega uporabnika se izda za nedoločen čas, vendar to ne vpliva na določbe o odpravi, razveljavitvi ali spremembi dovoljenja.
XII. ZAVAROVANJE PLAČILA TROŠARINE V OBRATU OPROŠČENEGA UPORABNIKA
31. člen
(instrumenti za zavarovanje izpolnitve obveznosti)
(1) Plačilo trošarine lahko oproščeni uporabnik zavaruje z:
1. bančno garancijo,
2. garantnim pismom ali
3. gotovinskim pologom.
(2) Carinski organ sme za zavarovanje plačila pri enem oproščenem uporabniku zahtevati samo en ustrezen instrument zavarovanja.
32. člen
(obveznosti, ki se lahko zavarujejo)
Z instrumenti zavarovanja se v skladu s tem pravilnikom zavaruje:
– plačilo trošarine za trošarinske izdelke, ki se skladiščijo in prejemajo v obratu oproščenega uporabnika,
– plačilo trošarine za trošarinske izdelke, ki se odpremljajo iz obrata oproščenega uporabnika pod režimom odloga plačila trošarine in
– plačilo obresti, ki so nastale ali bi lahko nastale v zvezi s plačilom trošarine, za katero je bil instrument zavarovanja položen.
33. člen
(obveznost zavarovanja za trošarinske izdelke v obratu oproščenega uporabnika)
Obveznost zavarovanja za trošarinske izdelke, ki se prejemajo v obratu oproščenega uporabnika, carinski organ določi po prosti presoji, ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
– vrsta oziroma občutljivost trošarinskih izdelkov;
– vrsta obrata oproščenega uporabnika;
– ugled, zanesljivost in finančna stabilnost oproščenega uporabnika;
– obseg poslovanja oproščenega uporabnika;
– čas trajanja proizvodnje oziroma skladiščenja;
– vrsta, vsebina in način vodenja evidenc in knjigovodske dokumentacije;
– kontrola v obratu oproščenega uporabnika;
– dosedanje poslovanje oproščenega uporabnika.
34. člen
(višina zavarovanja)
(1) Višina zahtevanega instrumenta zavarovanja ne sme preseči celotnega možnega trošarinskega dolga v davčnem obdobju.
(2) Oproščenemu uporabniku se zavarovanje za trošarinske izdelke določi najmanj v višini 5% od predvidenega zneska trošarine.
(3) Za trošarinske izdelke, za katere stopnja trošarine znaša 0, zavarovanje ni potrebno.
XIII. EVIDENCE OPROŠČENEGA UPORABNIKA
35. člen
(vodenje evidenc)
(1) V evidencah o nakupu, gibanju in porabi trošarinskih izdelkov v skladu s prvim odstavkom 29. člena ZTro mora oproščeni uporabnik zagotoviti najmanj podatke o:
– stanju zalog trošarinskih izdelkov v začetku davčnega obdobja;
– prevzemu trošarinskih izdelkov iz uvoza, iz drugih trošarinskih skladišč, proizvodnje ter od drugih trošarinskih zavezancev;
– nabavi trošarinskih izdelkov po ceni z vključeno trošarino;
– zbirne podatke o prejetih količinah trošarinskih izdelkov v davčnem obdobju;
– odpremi trošarinskih izdelkov drugemu trošarinskemu skladišču;
– uporabi trošarinskih izdelkov za namene iz 44. ali 55. člena ZTro;
– uporabi trošarinskih izdelkov za druge namene, kot za namene iz 44. ali 55. člena ZTro;
– uporabi trošarinskih izdelkov kot vzorcev za analize v zvezi s testiranjem proizvodnje, za namene carinske kontrole, za namene kontrole kvalitete, ki jo v njegovih proizvodnjih prostorih ali skladišču opravljajo pooblaščene osebe;
– uničenju trošarinskih izdelkov pod carinskim nadzorom, o primanjkljaju, ki je nastal zaradi višje sile (razen kraje) in tistem, ki je neločljivo povezan s procesom proizvodnje, skladiščenja in prevoza izdelkov, za katerega proizvodnjo so bili trošarinski izdelki porabljeni;
– zbirne podatke o odpremi po 44. in 45. členu ZTro;
– sprostitvi trošarinskih izdelkov v porabo, vključno s količinami trošarinskih izdelkov za lastno rabo;
– stanju zalog trošarinskih izdelkov na koncu davčnega obdobja.
(2) Oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov mora voditi evidence iz prejšnjega odstavka tako, da v vsakem trenutku kažejo stanje zalog trošarinskih izdelkov, po vrsti in količini ter zbirne podatke po skupinah trošarinskih izdelkov.
(3) Evidence zalog trošarinskih izdelkov mora oproščeni uporabnik predložiti na razpolago pristojnemu carinskemu organu na njegovo zahtevo.
(4) Pristojni carinski organ lahko kadarkoli zahteva popis trošarinskih izdelkov v obratu oproščenega uporabanika.
XIV. VRAČILO PLAČANE TROŠARINE
36. člen
(pravica do vračila plačane trošarine na podlagi 30. člena ZTro)
(1) Osebe iz 30. člena ZTro predložijo pristojnemu carinskemu organu zahtevek za vračilo trošarine v roku 30 dni po poteku meseca, v katerem je bila trošarina plačana oziroma najkasneje v roku 6 mesecev po poteku koledarskega leta, če predložijo zahtevek za preteklo leto. Pisni zahtevi, v kateri se sklicujejo na 30. člen Ztro, morajo priložiti kopije dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila trošarine. Carinski organ vrne trošarino v 30 dneh po prejemu popolnega zahtevka za vračilo.
(2) Upravičenost do vračila trošarine za trošarinske izdelke, ki se izvozijo, se dokazuje s potrjenimi carinskimi dokumenti, ki dokazujejo, da so bili trošarinski izdelki dejansko iznešeni iz carinskega območja Slovenije.
(3) Upravičenost do vračila trošarine po 1. točki prvega odstavka 30. člena ZTro se dokazuje z evidencami o porabi trošarinskih izdelkov v proizvodnji ter o vrsti in količini izdelanih proizvodov.
37. člen
(vračilo plačane trošarine zaradi izvoza trošarinskih izdelkov)
Za potrebe 2. točke prvega odstavka 30. člena ZTro pojem “izvoz” ne zajema:
– začasnega izvoza trošarinskih izdelkov na oplemenitenje, razen če carinski deklarant dokaže, da so začasno izvoženi izdelki zaradi spremenjenih okoliščin ostali izven carinskega območja;
– trošarinskih izdelkov, ki so začasno izvoženi z ATA zvezkom, razen če deklarant dokaže, da je zaradi spremenjenih okoliščin začasno izvoženo blago ostalo izven carinskega območja;
– izvoza trošarinskih izdelkov, ki so namenjeni, da bodo ponovno uvoženi v skladu s 167. členom carinskega zakona, razen če carinski deklarant dokaže, da je zaradi spremenjenih okoliščin izvoženo blago ostalo izven carinskega območja;
– iznosa domačih trošarinskih izdelkov iz carinskega območja z namenom, da bodo prepeljani do drugega kraja v Sloveniji preko tujega carinskega območja v skladu s 126. členom carinskega zakona.
XV. UPORABA TROŠARINSKIH IZDELKOV ZA NAMENE, ZA KATERE SE NE PLAČA TROŠARINA
38. člen
(uporaba etilnega alkohola)
(1) Imetnik trošarinskega dovoljenja sme prodajati etilni alkohol (v nadaljnjem besedilu: alkohol) za namene iz 44. člena ZTro pod naslednjimi pogoji:
– da se alkohol prodaja na podlagi pisne naročilnice kupca, v kateri mora biti navedena vrsta in količina alkohola;
– da kupec pred prevzemom alkohola oziroma pred izdajo računa da imetniku trošarinskega dovoljenja pisno izjavo, da bo alkohol uporabljal izključno za namene iz 44. člena ZTro (navede ustrezno alineo oziroma odstavek);
– pisna izjava mora vsebovati predmet poslovanja oziroma številko in datum izdaje dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ter ime organa, ki je izdal dovoljenje ter številko in datum dovoljenja carinskega organa, na podlagi katerega lahko kupuje alkohol brez plačila trošarine z opombo, da še ni izkoriščena količina trošarinskih izdelkov, na katero se nanaša dovoljenje;
– da imetnik trošarinskega dovoljenja na računu vpiše klavzulo, da je bil alkohol prodan brez obračunane trošarine na podlagi pisne izjave kupca;
– da imetnik trošarinskega dovoljenja hrani od kupca prejeto izjavo in kopijo računa o prodanem alkoholu kot knjigovodsko listino.
(2) Če se alkohol dobavlja na podlagi pogodbe o postopnih dobavah, je lahko pisna izjava po tem členu dana v prvi naročilnici ali v pogodbi o postopnih dobavah, pri poznejših dobavah pa se imetnik trošarinskega dovoljenja na računu sklicuje na številko in datum te naročilnice oziroma pogodbe, v kateri je dana taka pisna izjava.
(3) Iz trošarinskih skladišč se sme odpremiti alkohol za potrebe 44. člena ZTro brez spremljajočega trošarinskega dokumenta, če je odpremljen neposredno upravičenemu kupcu.
(4) Imetnik trošarinskega dovoljenja mora voditi evidenco kupcev po tem členu in evidenco o prodanih količinah z oprostitvijo, po vrstah alkohola ter kopije teh evidenc posredovati carinskemu organu do konca naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.
39. člen
(denaturant)
Denaturant za namene oproščene uporabe v kemični proizvodnji in v proizvodnji kozmetike v skladu z drugim odstavkom 4. člena ZTro sestoji iz surovega metilalkohola (metanola) in lesnega olja, v prostorskem razmerju 8:0,5 (na 8 litrov metilalkohola se doda 0,5 litrov lesnega olja). Metilalkohol in lesno olje se morata prej zmešati; 4 kilograme te mešanice se doda na vsakih 100 hektolitrskih stopenj alkohola, ki se denaturira.
40. člen
(uporaba mineralnih olj)
(1) Imetnik trošarinskega dovoljenja sme prodajati mineralna olja za namene iz prvega odstavka 55. člena ZTro pod naslednjimi pogoji:
– da se mineralna olja prodajajo na podlagi pisne naročilnice kupca, v kateri mora biti navedena vrsta in količina mineralnih olj;
– da kupec pred prevzemom mineralnih olj oziroma pred izdajo računa da imetniku trošarinskega dovoljenja pisno izjavo, da bo mineralna olja uporabljal izključno za namene iz prvega odstavka 55. člena ZTro (navede ustrezno točko);
– da pisna izjava vsebuje predmet poslovanja oziroma številko in datum izdaje dovoljenja za opravljanje dejavnosti ter ime organa, ki ga je izdal ter številko in datum dovoljenja carinskega organa, na podlagi katerega lahko kupuje mineralna olja brez plačila trošarine z opombo, da še ni izkoriščena količina trošarinskih izdelkov, na katero se nanaša dovoljenje;
– da imetnik trošarinskega dovoljenja na računu vpiše klavzulo, da so bila mineralna olja prodana brez obračunane trošarine na podlagi pisne izjave kupca;
– da imetnik trošarinskega dovoljenja hrani od kupca prejeto izjavo in kopijo računa o prodanih mineralnih oljih kot knjigovodsko listino.
(2) Če se mineralna olja kupujejo za namene, določene v 1. točki prvega odstavka 55. člena ZTro, mora pisna izjava kupca poleg podatkov iz tretje alinee vsebovati še navedbo plovila (z njegovo številko vpisa v ustrezni register), za katerega se mineralno olje nabavlja.
(3) Če se mineralna olja dobavljajo na podlagi pogodbe o postopnih dobavah, je lahko pisna izjava po tem členu dana v prvi naročilnici ali v pogodbi o postopnih dobavah, pri poznejših dobavah pa se imetnik trošarinskega dovoljenja na računu sklicuje na številko in na datum te naročilnice oziroma pogodbe, v kateri je dana taka pisna izjava.
(4) Iz trošarinskih skladišč se smejo odpremiti mineralna olja za potrebe 1. točke prvega odstavka 55. člena ZTro brez spremljajočega trošarinskega dokumenta, če so odpremljena neposredno na letalo ali ladjo ali na ribiško ladjo.
(5) Imetnik trošarinskega dovoljenja mora voditi evidenco kupcev po tem členu in evidenco prodanih količin z oprostitvijo, po vrstah trošarinskih izdelkov ter kopije teh evidenc posredovati carinskemu organu do konca naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.
41. člen
(oprostitev za ribiške ladje)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko fizične osebe, imetniki veljavnega ribolovnega dovoljenja, ki opravljajo ribiško dejavnost, uveljavijo pravico do uporabe mineralnih olj za namene iz prvega odstavka 55. člena ZTro, na način vračila plačane trošarine.
(2) Količine mineralnih olj, za katere uveljavljajo pravico do vračila trošarine, dokazujejo upravičenci iz prejšnjega odstavka z računi o nabavi ter s podatki o dejanski porabi, ki jo morajo voditi v posebni kontrolni knjižici.
(3) Kontrolna knjižica, ki je obvezen spremljajoči dokument vsake ribiške ladje ali čolna, mora imeti oštevilčene strani ter mora vsebovati naslednje podatke:
– tehnične podatke o motorju ter normativ o srednji porabi goriva na uro delovanja motorja;
– po datumih nabave vpisane nabavljene količine mineralnega olja, z izkazano ceno oziroma vrednostjo;
– po datumih vpisane ure delovanja motorja in količine porabljenega mineralnega olja.
(4) Zahtevek za vračilo trošarine lahko upravičenci vložijo pri pristojnem carinskem organu do konca tekočega meseca za pretekli mesec.
(5) Carinski organ vrne trošarino za porabljene količine mineralnega olja v 30 dneh po prejemu popolnega zahtevka za vračilo.
XVI. OBRAČUN TROŠARINE
42. člen
(splošno)
(1) Trošarinski zavezanec mora za davčno obdobje sam ugotoviti trošarinsko obveznost in jo izkazati v mesečnem obračunu trošarine. Mesečni obračun trošarine mora predložiti pristojnemu carinskemu organu, ločeno za posamezno skupino trošarinskih izdelkov, in sicer: na obrazcu obračun TRO-ALK za alkohol in alkoholne pijače, na obrazcu obračun TRO-TOB za tobačne izdelke ter na obrazcu obračun TRO-MOP za mineralna olja in plin.
(2) Imetnik trošarinskega dovoljenja, ki ima več kot eno trošarinsko skladišče, lahko predloži skupni obračun trošarine za vsa trošarinska skladišča, če predhodno pridobi dovoljenje carinskega organa.
(3) Oproščeni uporabnik, ki skladišči trošarinske izdelke v večih obratih, lahko predloži skupni obračun trošarine, če predhodno pridobi dovoljenje carinskega organa.
(4) Če imetnik trošarinskega dovoljenja predloži skupni obračun trošarine za vsa trošarinska skladišča, mora v obračunu navesti, na katera trošarinska skladišča se obračun nanaša.
(5) Če oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov predloži skupni obračun trošarine, mora v obračunu navesti, na katere obrate se obračun nanaša.
(6) Vsebina obrazca obračuna je sestavni del tega pravilnika.
43. člen
(obračun trošarine pri uvozu)
(1) V skladu s 36. členom ZTro obračunava trošarino pri uvozu trošarinskih izdelkov carinski organ, ki je v skladu s carinskimi predpisi pristojen za obračunavanje uvoznih dajatev.
(2) Oseba, ki je dolžna plačati trošarino pri uvozu trošarinskih izdelkov, mora trošarino plačati v roku, ki je s carinskimi predpisi določen za plačilo carinskega dolga, sicer tečejo zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Če je carinski dolžnik v skladu s carinskimi predpisi in z odločbo carinskega organa dolžan samostojno obračunavati in plačevati uvozne dajatve, mora samostojno obračunavati in plačevati tudi trošarino od uvoza trošarinskih izdelkov, v skladu s pogoji in roki, ki so določeni v odločbi carinskega organa.
(4) Kadar carinski organ v skladu s carinskimi predpisi zahteva položitev instrumenta zavarovanja za plačilo carinskega dolga v zvezi s trošarinskimi izdelki, mora položeni instrument zavarovati tudi plačilo trošarine.
(5) Če mora carinski dolžnik v skladu s carinskimi predpisi plačati kompenzacijske obresti na znesek dolgovanega carinskega dolga, se v osnovo za obračun kompenzacijskih obresti vključi tudi trošarina, plačljiva pri uvozu trošarinskih izdelkov.
44. člen
(predpisi, ki se upoštevajo za obračun trošarine pri uvozu trošarinskih izdelkov)
(1) Pri uvozu trošarinskih izdelkov se trošarina obračuna v skladu s predpisi, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine.
(2) Če ni mogoče natančno določiti, kdaj je nastala obveznost za plačilo trošarine pri uvozu trošarinskih izdelkov, se pri določitvi višine trošarine upoštevajo predpisi, ki veljajo na dan ugotovitve nastanka obveznosti za plačilo trošarine.
XVII. NAROČANJE, PRODAJA IN DISTRIBUCIJA TOBAČNIH ZNAMK
45. člen
(izdaja tobačnih znamk)
(1) Strokovne naloge v zvezi z izdajo tobačne znamke opravlja Banka Slovenije na podlagi pogodbe, ki jo skleneta Ministrstvo za finance in Banka Slovenije.
(2) Banka Slovenije prodaja tobačne znamke neposredno proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelkov v imenu in za račun Republike Slovenije.
46. člen
(vračanje tobačnih znamk)
(1) Trošarinski zavezanec lahko vrne poškodovane tobačne znamke. Če je poškodovana znamka sestavljena iz večih delov, se lahko vrne samo tedaj, če ni dvomov o tem, da posamezni deli sestavljajo celoto. Vrnjene poškodovane znamke se uničijo v prisotnosti carinskega organa. Prisotne pooblaščene osebe o uničenju vrnjenih poškodovanih znamk sestavijo zapisnik.
(2) Trošarinski zavezanec je dolžan nemudoma vrniti neuporabljene znamke v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti.
47. člen
(evidenca in kontrola)
(1 ) Trošarinski zavezanec je dolžan voditi evidenco nabavljenih, porabljenih in vrnjenih tobačnih znamk in shranjevati evidenco ter dokumente, na podlagi katerih so bili opravljeni zapisi v evidenco deset let od konca koledarskega leta, v katerem so bili ti dokumenti izdani.
(2 ) Carinski organ opravi vsaj enkrat v koledarskem letu popis tobačnih znamk pri vsakem proizvajalcu ali uvozniku tobačnih izdelkov. Carinski organ je upravičen do opravljanja nenapovedanih kontrol evidence znamk in nenapovedanih popisov znamk po lastni presoji.
XVIII. OZNAČEVANJE MINERALNIH OLJ
48. člen
(označevanje)
(1) Plinsko olje, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje), se označi s sredstvom za označevanje rdeče barve, ki vsebuje markirni indikator, ki ga je mogoče ugotoviti samo s kemičnim testom. Doziranje se določi po predpisih o standardih, in sicer:
20g sredstva za označevanje na 1000 l plinskega olja pri 15 C.
(2) Označevalne naprave morajo biti pred instalacijo v trošarinskem skladišču tehnično pregledane in overjene pri ministrstvu, pristojnem za meroslovje ter carinskem organu ter po potrebi plombirane.
XIX. KNJIGOVODSTVO TROŠARINSKEGA ZAVEZANCA
49. člen
(evidence fizičnih oseb)
(1) Fizična oseba iz drugega odstavka 17. člena ZTro — proizvajalec žganja, mora evidence, predpisane z 59. členom ZTro voditi v vezani knjigi, ki jo overovi carinski organ in v njej zagotoviti naslednje podatke:
– priimek in ime;
– številka in datum izdanega dovoljenja in ime organa, ki ga je izdal;
– naslov, kjer se proizvajajo žgane pijače;
– vrsta, merska enota in količina proizvedene žgane pijače;
– datum proizvodnje;
– količina, ki se sme uporabiti za lastno rabo in je oproščena plačila trošarine po šestem odstavku 45. člena ZTro;
– začetno stanje obdavčenih zalog po odšteti količini za lastno rabo;
– podatke o količini, vrsti prodanih žganih pijač in imenu kupca ter
– stanje zalog po prodaji.
(2) Fizična oseba mora prijaviti datum proizvodnje in predvideno količino proizvodnje carinskemu organu najmanj 7 dni pred pričetkom proizvodnje žganih pijač.
XX. TROŠARINSKI NADZOR
50. člen
(ukrepi za izvajanje trošarinskega nadzora)
(1) Kot ukrepe trošarinskega nadzora lahko carinski organ določi predvsem:
1. soključarstvo;
2. soprisotnost pooblaščene uradne osebe carinske službe v času, ko je trošarinsko skladišče odprto oziroma, ko se trošarinski izdelki, ki so bili nabavljeni brez plačila trošarine, prenašajo v proizvodnjo;
3. druge ukrepe, ki zagotavljajo nadzor nad prejemanjem in odpremljanjem trošarinskih izdelkov v porabo.
(2) Carinski organ lahko določi tudi plombiranje meril oziroma drugih mest, s katerih bi lahko trošarinski izdelki izhajali nekontrolirano.
51. člen
(uničenje pod trošarinskim nadzorom)
(1) Če so trošarinski izdelki, od katerih še ni bila plačana trošarina, neuporabni in zato namenjeni uničenju, mora trošarinski zavezanec ali oproščeni uporabnik o tem obvestiti carinski organ in sicer mu sporoči datum, kraj in vrste ter količine trošarinskih izdelkov, ki jih namerava uničiti ter napiše vzrok neuporabnosti.
(2) O uničenju trošarinskih izdelkov pod trošarinskim nadzorom se sestavi zapisnik, ki ga podpiše carinski uslužbenec in pooblaščena oseba trošarinskega zavezanca oziroma oproščenega uporabnika.
XXI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
52. člen
(prijava dejavnosti)
(1) Proizvajalci trošarinskih izdelkov in posedovalci kotlov za kuhanje žganja, se prijavijo pristojnemu carinskemu organu do 31. marca 1999.
(2) Osebe, ki niso navedene v prejšnjem odstavku, opravljajo pa dejavnost, zaradi katere so zavezane obračunavanju in plačevanju trošarine, se prijavijo pristojnemu carinskemu organu do 30. junija 1999.
(3) Osebe iz prejšnjih odstavkov se prijavijo pristojnemu carinskemu organu na obrazcu TRO-P, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
53. člen
(plačila posebnega davka do 31. decembra 1999)
Plačila po tretjem odstavku 75. člena ZTro spremljajo davčni zavezanci v posebni evidenci, v kateri poleg podatkov iz seznama neplačanih računov, ki ga tisti, ki bodo v prvem polletju 1999 plačevali posebni davek po plačani realizaciji, priložijo končnemu obračunu, zagotovijo tudi podatke o prejemu plačila in podatke o datumu vplačila davka na vplačilni račun.
54. člen
(popis po 76. členu ZTro)
Fizične osebe, zavezanci za posebni davek od alkoholnih pijač za žgane pijače, tudi popišejo količine in vrste žganih pijač na zalogi in zapisnik o popisu (tudi če zalog nimajo) pošljejo carinskemu organu. Ti zavezanci bodo trošarine obračunavali in plačevali pri prodaji zalog.
55. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 1999, razen tistih določb, ki so vezane na 21., 74., 76. in 77. člen ZTro.
Št. 415-37/98
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.
Mitja Gaspari l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti