Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999

Kazalo

285. Navodilo o načinu ugotavljanja pravice do dostopa na trg delovne sile in zaposlitve brez delovnega dovoljenja za zakonce in otroke oseb državljanov držav članic Evropske unije, ki zakonito delajo in bivajo v Republiki Sloveniji, stran 515.

Na podlagi 38. člena sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS, št. 44/97 – Mednarodne pogodbe, št.13/97), drugega odstavka 2. člena zakona o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
N A V O D I L O
o načinu ugotavljanja pravice do dostopa na trg delovne sile in zaposlitve brez delovnega dovoljenja za zakonce in otroke oseb državljanov držav članic Evropske unije, ki zakonito delajo in bivajo v Republiki Sloveniji
1. člen
To navodilo določa način ugotavljanja pravic do dostopa na trg delovne sile in zaposlitve brez delovnega dovoljenja za zakonce in otroke oseb državljanov držav članic Evropske unije, ki zakonito delajo in bivajo v Republiki Sloveniji v smislu 38. člena sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo in Evropskimi skupnostmi.
2. člen
Zakonec in otrok osebe, državljana države članice Evropske unije, ki zakonito biva v Republiki Sloveniji in se želi zaposliti (v nadaljevanju: upravičenec) je v vseh pravicah dostopa na trg delovne sile in zaposlovanja izenačen z domačim iskalcem zaposlitve.
3. člen
Upravičenec lahko uveljavlja pravice iz 2. člena pod pogojem, da njegov zakonec oziroma oče ali mati (v nadaljevanju: nosilec pravice) zakonito dela in biva v Republiki Sloveniji.
4. člen
Dostop na trg delovne sile in zaposlitev brez delovnega dovoljenja, upravičenec uveljavlja s potrdilom, ki ga na njegovo vlogo izda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, potem, ko v postopku ugotovi obstoj pogojev iz drugega člena.
5. člen
Upravičenec na podlagi vloge pridobi potrdilo pri centralni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
Obrazec vloge pripravi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje z naslednjimi obveznimi sestavinami:
– osnovni podatki o tujcu (ime in priimek, rojstni podatki, kraj in država rojstva, državljanstvo),
– podjetje oziroma delodajalec s katerim bo sklenil delovno razmerje ali pogodbo o delu – (opomba: podatki niso obvezni, če upravičenec še nima znanega delodajalca).
Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo, da upravičenec zakonito biva v Republiki Sloveniji,
– dokazilo, da je oseba zakonec državljana države članice Evropske unije, ki v Sloveniji zakonito dela in biva, in sicer overjeno fotokopijo ali fotokopijo z izvirnikom poročnega lista,
– dokazilo, da je oseba otrok državljana države članice Evropske unije, ki v Sloveniji zakonito dela in biva, in sicer overjeno fotokopijo ali fotokopijo z izvirnim izpisom iz rojstne knjige,
– overjeno fotokopijo ali fotokopijo z izvirnikom delovnega dovoljenja oziroma dokumenta, ki šteje za delovno dovoljenje in dovoljenja za prebivanje nosilca pravice.
6. člen
Potrdilo iz 4. člena vsebuje naslednje obvezne sestavine:
– podlago za izdajo,
– osnovne podatke o upravičencu (ime in priimek, rojstni podatki, kraj in država rojstva, državljanstvo),
– čas veljavnosti potrdila, oziroma čas do kdaj lahko upravičenec dela v Republiki Sloveniji brez delovnega dovoljenja,
– evidenčno številko in datum izdaje,
– podpis pooblaščene osebe.
7. člen
Veljavnost potrdila in s tem pravic iz 4. člena je vezana na veljavnost delovnega dovoljenja oziroma dokumenta, ki šteje za delovno dovoljenje nosilca pravice.
8. člen
Po preteku veljavnosti potrdila lahko upravičenec znova pridobi potrdilo, če so izpolnjeni pogoji iz 3. člena.
9. člen
Potrdilo se izda v štirih izvodih, in sicer: en izvod zadrži Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Inšpekcija Republike Slovenije za delo, dva izvoda prejme upravičenec s pismenim navodilom, da pred sklenitvijo delovnega razmerja oziroma pogodbe o delu, izroči en izvod delodajalcu, en izvod pa obdrži pri sebi, kot dokument iz katerega je razvidno, da izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 2. člena zakona o zaposlovanju tujcev.
V primeru izgube ali poškodovanja potrdila je upravičenec dolžan pridobiti dvojnik potrdila pri organu, ki ga je izdal.
10. člen
Organ, ki izda potrdilo je dolžan voditi evidenco o izdanih potrdilih.
11. člen
To navodilo začne veljati 1. februarja 1999.
Št. 017-030/96-045
Ljubljana, dne 27. januarja 1999.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti