Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999

Kazalo

280. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vodice, stran 500.

Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 18. člena statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95 in 31/98) je Občinski svet občine Vodice na 45. redni seji dne 19. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vodice
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Vodice, s sedežem Kopitarjev trg 1, Vodice (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovno glasbeno izobraževanje Glasbeno šolo Vodice (v nadaljevanju: šola).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Občinski svet občine Vodice.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime šole: Glasbena šola Vodice.
Sedež šole: Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
Izvajanje izobraževalnega programa poteka v prostorih Osnovne šole Vodice.
III. PEČAT ŠOLE
3. člen
Šola ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež šole. Sredi pečata je grb.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole, ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOST ŠOLE
4. člen
Šola izvaja osnovno glasbeno izobraževanje po javno-veljavnem izobraževalnem programu, ter opravlja druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje osnovnega glasbenega izobraževanja.
Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se razvrščajo v naslednji podrazred standardne klasifikacije dejavnosti:
– M/80.102 – osnovnošolsko izobraževanje.
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
V. ORGANI ŠOLE
5. člen
Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj,
– strokovni organ,
– svet staršev.
1. Svet šole
6. člen
Organ upravljanja šole je svet šole.
Svet šole odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet šole šteje sedem članov, ki jih sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev šole,
– dva predstavnika staršev.
Predstavnike ustavnovitelja imenuje Občinski svet občine Vodice.
Predstavnike delavcev šole izvolijo delavci šole. Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov staršev navzočih na seji.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet šole
7. člen
Svet šole razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet šole s sklepom, največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta šole. S sklepom o razpisu volitev se določa: dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija.
Sklep o razpisu se mora javno objaviti v šoli.
Volilno komisijo sestavljajo: predsednik, dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta šole.
8. člen
Kandidate za člana sveta šole ima pravico predlagati najmanj 10% delavcev šole.
Predlogi kandidatov za svet šole, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh, od dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
9. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev šole.
Za člana sveta šole so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Kolikor ni mogoče ugotoviti, kdo je zadnji izvoljeni član sveta, ker sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v šoli.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
10. člen
Svet šole se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta šole in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat sveta šole.
Prvo sejo sveta šole v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta šole najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta novoustanovljene šole skliče in do izvolitve predsednika sveta vodi župan Občine Vodice.
Predsednik zastopa in predstavlja svet šole.
Namestnik zastopa in predstavlja svet šole v odsotnosti predsednika.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu šole
11. člen
Postopek za odpoklic predstavnikov delavcev v svetu šole se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev šole.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic v 30 dneh, razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu šole in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu šole je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev šole.
2. Ravnatelj
12. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovni organ šole.
Ravnatelj šole organizira in vodi delo in poslovanje šole, predstavlja in zastopa šolo in je odgovoren za zakonitost dela šole.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo šole in je odgovoren za strokovnost dela šole.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet šole po postopku, določenim z zakonom.
13. člen
Ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
3. Strokovni organ
14. člen
Strokovni organ šole je učiteljski zbor.
15. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole.
Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanimi z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Učiteljski zbor obravnava problematiko predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, predlaga za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev, ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
16. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.
Svet staršev šole sestavljajo trije predstavniki staršev. Predstavnike staršev izvolijo starši na roditeljskem sestanku.
VI. SREDSTVA ZA DELO
17. člen
Premoženje, s katerim upravlja šola in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena, je lastnina ustanoviteljev.
Šola lahko razpolaga s premičnim premoženje, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljev.
Šola je dolžna uporabljati in upravljati premoženje ustanoviteljev s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Šola je odgovorna ustanoviteljema za upravljanje s premoženjem.
18. člen
Šola pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanoviteljev, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
19. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljev pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost šole se način kritja tega primankljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ŠOLE V PRAVNEM PROMETU
20. člen
Šola je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanoviteljev ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Šola odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanoviteljev predvidena za opravljanje dejavnosti šole.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEMA IN ŠOLO
21. člen
Ustanovitelj ima do šole naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela šole s plani in programi Občine Vodice,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah šole,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Šola je dolžna ustanovitelju vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja šole.
Šola je dolžna posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene.
X. JAVNOST DELA
22. člen
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov šole, ter vzgojno-izobraževalnem delu, starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
Javnost obvešča o delu šole ravnatelj ali oseba, ki pooblasti.
XI. SPLOŠNI AKTI ŠOLE
23. člen
Šola ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje šole.
Šola ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet šole, razen splošnih aktov za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
24. člen
Šola mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organizacijo in oblikovati organe šole v roku treh mesecev, od dneva uveljavitve tega odloka.
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01-001/98-060
Vodice, dne 25. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti