Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999

Kazalo

269. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Krnci - za naselje Krnci, stran 482.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter določil zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US 38/96 in 43/96) in izida glasovanja za uvedbo samoprispevka dne 10. 1. 1999 objavljamo
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Krnci – za naselje Krnci
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Krnci – v naselju Krnci se po odločitvi krajanov Krnec, na referendumu dne 10. januarja 1999, uvede krajevni samoprispevek v denarju in delovni obveznosti.
2. člen
Krajevni samoprispevek v denarju in delovni obveznosti se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 2. 1999 do 31. 1. 2004.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
– gramoziranje in asfaltiranje cest do vsake stanovanjske hiše,
– vzdrževanje vaško gasilskega doma in vaškega pokopališča,
– sofinanciranje delovanja in nakup opreme za protipožarno varnost,
– sofinanciranje izgradnje mrliške vežice ter ulične razsvetljave v vasi in
– za delovanje sveta KS.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče v Krajevni skupnosti Krnci ter lastniki vikendov in vinskih kleti, ki tu nimajo stalnega prebivališča.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v naslednji višini:
a) denarju
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorskega dela in pogodbenega dela,
– 5% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov,
– 2% od pokojnin,
– 2.000 SIT mesečno občani s stalnim bivališčem v naselju Krnci, ki so na začasnem delu v tujini.
b) v delovni obveznosti
– 3 delovne dni letno po 8 ur občan, nosilec gospodinjstva ali njegovi družinski člani,
– 1 traktorski prevoz letno občan, nosilec gospodinjstva ali njegov družinski član, kolikor ima lastni traktor.
Nadomestilo za neopravljeni delovni dan, ki traja 8 delovnih ur znaša 6.500 SIT, za neopravljen traktorski prevoz pa 11.000 SIT.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/96).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih honorarjev pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Krnci dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter zavezanci iz šeste in sedme alinee 6. člena tega sklepa, plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun krajevne skupnosti, in sicer do 31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost pošlje zavezancem položnice za plačilo.
7. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 3. člena tega sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne skupnosti Krnci št. 51900-842-078-82614.
8. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
9. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
10. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Krnci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru občanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 2. 1999.
Št. 1-5/99
Krnci, dne 10. januarja 1999.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Krnci
Franc Hül l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti