Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

286. Zakon o bančništvu (ZBan)
287. Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD)

Odloki

288. Odlok o načinu izvajanja nadzora Državnega zbora Republike Slovenije nad poslovanjem Banke Slovenije (OdNPBS)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

289. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

290. Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje
291. Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in zadeve v zvezi s trgovino
343. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev

Odloki

292. Odlok o spremembi odloka o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju začasnega sporazuma o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo na drugi strani

MINISTRSTVA

293. Odredba o spremembi odredbe o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 1999
294. Objavlja, da je standard SIST EN 45501 harmoniziran
295. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 19. 5. 1998 do 22. 6. 1998 izdano dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

296. Odločba o odpravi sodbe Vrhovnega sodišča št. U 391/93 in odločbe Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo št 371-104-92-49-IV/VH
297. Odločba o ugotovitvi neskladnosti 33. člena zakona o prevozih v cestnem prometu z ustavo ter razveljavitev pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari ter pravilnika o postopku, merilih za delitev in uporabi CEMT dovolilnic, z odložilnim rokom
298. Odločba o sporu glede pristojnosti med sodiščem in upravno enoto

BANKA SLOVENIJE

344. Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju

SODNI SVET

299. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega sodišča
300. Sklep o vložitvi kandidatur za prosto mesto predsednika Delovnega sodišča v Kopru

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

301. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE
302. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE, DRŽAVLJANSKA KULTURA
303. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE GEOGRAFIJA
304. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE ZGODOVINA
305. Sklep o potrditvi učbenika SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE ZA 3. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
306. Sklep o potrditvi učbenika ŽIVIM Z NARAVO 1, POJDIMO V GOZD
307. Sklep o potrditvi učbenika PRESEČIŠČE 5, Matematika za 5. razred osnovne šole
308. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENSKA BESEDA, Jezikovna vadnica za 5. razred osnovne šole
309. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENSKA BESEDA, Jezikovne vaje za 5. razred osnovne šole
310. Sklep o potrditvi učbenika S SLOVENŠČINO V SVET 5, delovni zvezek z neumetnostnimi besedili za 5. razred osnovne šole
311. Sklep o potrditvi učbenika S SLOVENŠČINO V SVET 6, delovni zvezek z neumetnostnimi besedili za 6. razred osnovne šole
312. Sklep o potrditvi učbenika DOBER DAN, ŽIVLJENJE
313. Sklep o potrditvi učbenika ABC 1, Poslušamo - govorimo, pišemo - beremo, 1. del
314. Sklep o potrditvi učbenika ABC 1, Poslušamo - govorimo, pišemo - beremo, 2. del
315. Sklep o potrditvi učbenika SKRIVNI DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA
316. Sklep o potrditvi učbenika STUFEN INTERNATIONAL 1 ÜBUNGSBUCH
317. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE
318. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE - geografija
319. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE - zgodovina
320. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE - Državljanska kultura
321. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE 5., Matematika za 5. razred osnovne šole, Rešitve nalog
322. Sklep o potrditvi učnega sredstva SPOZNAVANJE DOMAČE POKRAJINE
323. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKA BESEDA, prosojnice za pouk slovenskega jezika v 5. razredu osnovne šole
324. Sklep o potrditvi učnega sredstva BESEDE V ČRKAH IN PODOBAH, ABECEDNA KARTOTEKA
325. Pozitivno mnenje oziroma soglasje in priporočil
326. Spremembe in dopolnitve pravilnika o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji
327. Pravila igre na srečo »Hitra srečka«
328. Pravila kviz loterije »Dobim podarim«
329. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za januar 1999
330. Indeks rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji

OBČINE

Bloke

332. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Bloke
333. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta občine Bloke

Cerkno

334. Sklep o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi

Dol pri Ljubljani

335. Sklep o povečanju davka od premoženja
336. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero davka od premoženja stavb za leto 1999 na območju Občine Dol pri Ljubljani

Grosuplje

337. Sprememba odloka o določitvi pomožnih objektov
338. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Grosuplje
339. Sklep o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Grosuplje
340. Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Grosuplje

Ilirska Bistrica

341. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave Primorske novice, št 30/87 in 36/90) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave Primorske novice, št. 30/87)

Kobarid

342. Odlok o ureditvenem načrtu obnove za naselje Spodnje Drežniške Ravne (UNO)

Ljubljana

331. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sredstvih za delo svetniških klubov

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

4. Zakon ratifikaciji Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki (MKVIGRO)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti nekaterih sporazumov Republike Slovenije z Evropskimi skupnostmi
2. Obvestilo o prenehanju veljavnosti oziroma uporabe nekaterih sporazumov Republike Slovenije z Evropskimi skupnostmi
3. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali
4. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje
5. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o ponovnem prevzemu oseb, katerih vstop v državo in/ali bivanje v njej sta v nasprotju z notranjim pravom
6. Obvestilo o začetku veljavnosti Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu
7. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju vojaške policije Slovenske vojske v operaciji "Kovačnica miru" med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantskega pakta

Popravki

1. Popravek uredbe o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančnem, tehničnem in drugih oblikah sodelovanja
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti