Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999

Kazalo

291. Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in zadeve v zvezi s trgovino, stran 576.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/97), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in zadeve v zvezi s trgovino
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 1999 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropske skupnosti za jedrsko energijo (v nadaljevanju: skupnosti).
2. člen
Izraz »uvoz« v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti promet kakor tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo, in so po poreklu iz skupnosti ter so navedeni v prilogi 1 se plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature carinske tarife razen izdelkov, navedenih v prilogi 4. Za izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo, in so po poreklu iz skupnosti ter so navedeni v prilogi 4 se uporablja carinska stopnja »prosto«.
4. člen
Za kmetijske in ribiške izdelke po poreklu iz skupnosti, ki so navedeni v prilogi 2 se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po stopnjah in posebna uvozna dajatev v višini ter v okviru carinskih kvot, kot je določeno v tej prilogi.
5. člen
Za predelane kmetijske proizvode po poreklu iz skupnosti, ki so navedeni v prilogi 3 se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po stopnjah oziroma posebna uvozna dajatev v višini, kot je določeno v tej prilogi.
6. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 2 razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz priloge 2 ter poslovnik o svojem delovanju.
7. člen
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote vlagatelju izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj odločbo, s katero določi tudi rok, do katerega lahko vlagatelj uvozi dodeljeno količino blaga v skladu s 4. členom te uredbe.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote tudi postopno, praviloma pa dvakrat letno, pri čemer mora biti carinska kvota v celoti razdeljena najmanj dva meseca pred iztekom leta.
8. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza o izdanih odločbah iz prvega odstavka 7. člena te uredbe in o tem mesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
9. člen
Minister za ekonomske odnose in razvoj lahko na predlog komisije iz 6. člena te uredbe izda predpis, v katem objavi obseg carinskih kvot, ki niso bile razdeljene ali za katere uvoz na podlagi odločb ni bil izvršen oziroma ni bil v celoti izvršen ter določi rok, do katerega se lahko vložijo zahtevki za dodelitev količine v skladu s 7. členom te uredbe.
10. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu blaga po 3., 4. in 5. členu te uredbe je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdelano in izdano v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v predpisu, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o preklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v skupnost, če gre za izvoz blaga, ki v skladu z Evropskim sporazumom o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani uživa preferencialno obravnavo in, če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.
11. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list RS, št. 56/95, št. 76/95 in št. 68/96) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
1001 – za izdelke iz priloge 1 po poreklu iz skupnosti,
1002 – za izdelke iz priloge 2 po poreklu iz skupnosti,
1003 – za izdelke iz priloge 3 po poreklu iz skupnosti.
12. člen
Priloge od 1 do 4 uredbe o izvajanju začasnega sporazuma o trgovini in zadevah s trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo, na drugi strani (Uradni list RS, št. 87/98) so sestavni del te uredbe.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 334-07/99-1
Ljubljana, dne 28. januarja 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik