Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999

Kazalo

288. Odlok o načinu izvajanja nadzora Državnega zbora Republike Slovenije nad poslovanjem Banke Slovenije (OdNPBS), stran 564.

Na podlagi 86. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), 11. člena odloka o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/97 in 29/97) in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 – popr., 28/96 in 27/97) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. januarja 1999 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja nadzora Državnega zbora Republike Slovenije nad poslovanjem Banke Slovenije (OdNPBS)
1. člen
Ta odlok določa način izvajanja nadzora nad poslovanjem Banke Slovenije.
Nadzor iz prejšnjega odstavka izvaja Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor) in odbor Državnega zbora, pristojen za finance in monetarno politiko (v nadaljnjem besedilu: odbor).
2. člen
Banka Slovenije je za zagotovitev nadzora nad poslovanjem dolžna Državnemu zboru:
– predložiti poročilo o svojem delu dvakrat letno, praviloma v aprilu in septembru;
– poročati o opravljenih kontrolah nad bankami in hranilnicami dvakrat letno, hkrati s poročilom o svojem delu;
– poročati o pomembnih gibanjih na področju denarne politike med dvema poročiloma o svojem delu;
– poročati o kratkoročnih kreditih, odobrenih Republiki Sloveniji.
3. člen
Banka Slovenije je dolžna Državnemu zboru predložiti v potrditev finančni načrt za tekoče leto in letni obračun Banke Slovenije za prejšnje leto, praviloma v aprilu, najkasneje pa do začetka julija, ob hkratni predložitvi poročila pooblaščenega revizorja.
Če Državni zbor ne potrdi finančnega načrta, lahko v okviru izvajanja nadzora nad poslovanjem Banke Slovenije zahteva, da Banka Slovenije finančni načrt spremeni v skladu z njegovimi stališči in ga tako spremenjenega predloži v potrditev.
Skupaj s finančnim načrtom za tekoče leto in letnim obračunom Banke Slovenije za preteklo leto je Banka Slovenije dolžna predložiti tudi poročilo o izvajanju denarne politike in politike tečaja tolarja.
4. člen
Banka Slovenije mora pridobiti soglasje odbora k imenovanju revizorja, pooblaščenega za revizijo njenega letnega obračuna.
Da bi pridobila soglasje iz prejšnjega odstavka, je Banka Slovenije dolžna seznaniti odbor z nameravanim razpisom in postopkom izbire revizorja ter predložiti odboru dokumentacijo z odgovori kandidatov, kot tudi predlog izbire pooblaščenega revizorja.
Če odbor v roku 30 dni po sprejemu prošnje za soglasje ne nasprotuje izbiri Banke Slovenije, se šteje, da je takšno soglasje dano.
Določba prvega odstavka tega člena se začne uporabljati za izbiro revizorja po izteku pogodbe za tekoče triletno obdobje 1998-2000.
5. člen
Banka Slovenije je dolžna odbor obveščati o sejah in dnevnem redu Sveta Banke Slovenije, na katere je vabljen tudi predsednik odbora oziroma od njega pooblaščeni član odbora.
Banka Slovenije mora odbor najmanj mesečno seznanjati s pregledom monetarnih gibanj (Bilten Banke Slovenije, Prikazi in analize pomembnejših desetdnevnih podatkov).
6. člen
V primeru zahteve odbora je Banka Slovenije dolžna posredovati podatke, s katerimi razpolaga v okviru izvajanja svojih nalog, ob upoštevanju načela tajnosti podatkov.
Gradivo, analize in poročila iz prejšnjega odstavka je Banka Slovenije dolžna posredovati odboru v tridesetih dneh od vložitve zahteve.
7. člen
Odbor lahko skliče tematsko sejo, na kateri obravnava in proučuje problematiko, ki se nanaša na nadzor nad poslovanjem Banke Slovenije.
Odbor je na sejo dolžan vabiti predstavnika Banke Slovenije, ki ima pravico sodelovati v razpravi.
8. člen
Po končani obravnavi problematike, ki se nanaša na nadzor nad poslovanjem Banke Slovenije, odbor sprejme poročilo, ki vsebuje stališča in predloge odločitev in ga predloži Državnemu zboru v sprejem ter v vednost Banki Slovenije.
V primeru zaupnosti gradiv, odbor ravna v skladu z aktom, ki predpisuje način ravnanja z zaupnimi dokumenti.
9. člen
V primeru, da se v odboru pri obravnavi poslovanja Banke Slovenije pojavijo vprašanja odgovornosti guvernerja in Sveta Banke Slovenije za uresničevanje nalog Banke Slovenije, odbor ta vprašanja obravnava in svoje predloge in stališča posreduje Državnemu zboru.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/94-14/2
Ljubljana, dne 27. januarja 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.