Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999

Kazalo

331. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sredstvih za delo svetniških klubov, stran 603.

Na podlagi 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 17/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 2. seji dne 21. 1. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sredstvih za delo svetniških klubov
1. člen
V pravilniku o sredstvih za delo svetniških klubov (Uradni list RS, št. 51/97) se naziv pravilnika dopolni tako, da se na koncu doda besedilo “in samostojnih svetnikov”.
2. člen
V 1. členu se za besedama “svetniških klubov” doda besedilo “in samostojnih svetnikov (v nadaljevanju: svetniški klubi)”.
3. člen
V 2. členu se besedilo za oklepajem in vejico nadomesti z besedilom: “MOL pa svetniškim klubom in najmanj trem samostojnim svetnikom za opravljanje njihovega dela zagotavlja tudi primerne prostore, druga osnovna sredstva in druge materialne pogoje za delo.”
4. člen
V 6. členu se doda nov drugi stavek, ki glasi:
“Višino sredstev za posamezen svetniški klub in samostojnega svetnika ugotovi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.”
5. člen
7. člen se spremeni, tako da glasi:
“MOL svetniškim klubom in najmanj trem svetnikom zagotavlja:
– pisarniški material,
– plačilo poštnih stroškov,
– plačilo telefonskih stroškov,
– plačilo stroškov fotokopiranja,
– plačilo dnevnega tiska.”
6. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki glasi:
“MOL vsakemu svetniškemu klubu in najmanj trem samostojnim svetnikom zagotovi enega administrativnega delavca ter na vsakih osem svetnikov enega delavca za strokovno delo po izbiri svetniškega kluba, kar v okviru svojih pooblastil odloči župan MOL oziroma njegov pooblaščenec.
Svetniškim klubom z manj kot osmimi svetniki in samostojnim svetnikom se zagotovi plačilo za strokovno delo v višini 1/8 plače višjega svetovalca na posameznega svetnika.
Svetniškim klubom in samostojnim svetnikom pripadajo tudi finančna sredstva za dodatno strokovno pomoč, izobraževanje, komuniciranje z volilci in reprezentančne stroške.”
7. člen
8. člen se spremeni, tako da glasi:
“Odredbe za uporabo finančnih sredstev v skladu z določili tega pravilnika izdaja na predlog vodij svetniških klubov in samostojnih svetnikov župan MOL. Župan lahko pooblasti določene osebe za izdajanje odredb za uporabo finančnih sredstev.”
8. člen
Črta se 9. člen.
9. člen
V 11. členu se besedi “proračunski prihodki” nadomestita z besedama “predvidena sredstva”.
10. člen
V 13. členu se črta besedilo: “ter osnovna sredstva, katerih nakup klubi financirajo s sredstvi, ki jih prejemajo iz proračuna MOL”.
11. člen
Črta se 14. člen.
12. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 016-1/99-2
Ljubljana, dne 21. januarja 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.