Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999

Kazalo

326. Spremembe in dopolnitve pravilnika o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji, stran 596.

Na podlagi 7. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) izdaja namestnik Generalnega državnega tožilca RS
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji
1. člen
V pravilniku o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 78/98 in 83/98) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
“O notranji organizaciji državnega tožilstva odloča vodja državnega tožilstva s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na državnem tožilstvu, in odredbami v skladu z zakonom in tem pravilnikom.”
2. člen
37. člen se spremeni tako, da glasi:
“Državnim tožilcem, ki opravljajo dežurno službo (60. člen ZDT), pripadajo posebne pravice po veljavnih predpisih.”
3. člen
V prvem odstavku 41. člena se beseda “navodila” nadomesti z besedo “pravilnika”.
4. člen
V 42. členu se beseda “navodilu” nadomesti z besedo “pravilniku”.
5. člen
V 124. členu se določba o vodenju Ktr vpisnika okrožnih državnih tožilstev spremeni tako, da glasi:
“Ktr – kazenske in splošne zadeve, ki niso vpisane v druge vpisnike (poročila o dogodkih, ukrepi v zvezi s posebnimi operativnimi metodami in drugo).”
V istem členu se v določbi o vodenju Tu vpisnikov črta besedilo “(npr. ukrepi v zvezi s posebnimi operativnimi metodami).”
Ljubljana, dne 12. januarja 1999.
Soglašam!
Minister za pravosodje
Tomaž Marušič l. r.
Vrhovni državni tožilec - svetnik
Namestnik generalnega državnega tožilca
mag. Jože Friedl l. r.