Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999

Kazalo

337. Sprememba odloka o določitvi pomožnih objektov, stran 605.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95), 6. člena navodila o merilih zato, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in 11. in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 2. seji dne 27. 1. 1999 sprejel
S P R E M E M B O O D L O K A
o določitvi pomožnih objektov
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o določitvi pomožnih objektov (Uradni list RS, št. 64/96, 6/97 in 17/97).
2. člen
V 2. členu se tretja alinea (vrtne in dvorišče ograje, oporni zidovi, žive meje...) zamenja tako, da nova tretja alinea glasi:
– vrtne in dvoriščne ograje k stanovanjskim in gospodarskim objektom, oporni zidovi, do višine 1 m, od roba utrjenega vozišča odmaknjene in visoke toliko, da je zagotovljena preglednost skladno s tehničnimi normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (RS mesto Ljubljana, 1991, nova izdaja), prilagojeni tipologiji naselja.
3. člen
2. členu se dodajo nove alinee:
– zaščitne in varovalne ograje k izključno poslovnim, obrtnim, industrijskim in komunalnim objektom do višine 2,50 m, od roba utrjenega vozišča odmaknjene in visoke toliko, da je zagotovljena preglednost skladno s tehničnimi normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (RS mesto Ljubljana, 1991, nova izdaja), prilagojene tipologiji prostorske enote;
– konstrukcije, ki služijo razporejanju vzpenjajočih rastlin, ne glede na konstrukcijski material, od roba utrjenega vozišča odmaknjene in visoke toliko, da je zagotovljena preglednost skladno s tehničnimi normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (RS mesto Ljubljana, 1991, nova izdaja), maksimalne višine 4 m;
– žive meje ob cesti do višine 1 m, od roba utrjenega cestišča odmaknjene vsaj 1 m med parcelami do višine 2 m, redno vzdrževane;
– zimski vrtovi, brez omejitve površine, nov steklen fasadni pas od obstoječega fasadnega pasu ne sme biti odmaknjen za več kot 3 m, prepovedana je uporaba refleksnega stekla;
– obore do višine 2 m na območju gozdnih zemljišč in drugih območij kmetijskih zemljišč;
– oprema parkov, otroških igrišč, rekreacijskih in podobnih površin;
– posegi za odstranjevanje arhitektonskih ovir hendikepiranih oseb;
– obnove in prezidave dimnikov na obstoječih objektih;
– cisterne za kurilno olje, dvoplaščne vkopane, ali v betonskem vodotesnem kesonu, ali nadzemne v zaščiteni pokriti konstrukciji, do 10 m2;
– tipski, montažni kioski – tipologijo Občinski svet občine Grosuplje – do velikosti 10 m2, dovoljen je le elektro priključek, poseg odobri župan s sklepom.
4. člen
Alinee iz 2. člena se oštevilčijo.
5. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 351-21/96
Grosuplje, dne 27. januarja 1999.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.