Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999

Kazalo

328. Pravila kviz loterije »Dobim podarim«, stran 598.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) in prvega odstavka 45. člena statuta delniške družbe Športne loterije in igre na srečo d. d. je Nadzorni svet na seji dne 20. 10. 1998 sprejel
P R A V I L A
kviz loterije »Dobim podarim«
1. člen
S temi pravili se ureja način prirejanja Kviz loterije, imenovane Dobim podarim (v nadaljnjem besedilu: igra), ki jo prireja družba Športna loterija in igre na srečo d. d., Cigaletova 15, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prireditelj).
2. člen
Prireditelj prireja igro z namenom pridobivanja sredstev za financiranje razvoja športa v R Sloveniji.
Sredstva, dosežena s plačilom koncesijskih dajatev, se razdelijo v skladu s 46. členom zakona o igrah na srečo.
Dobiček dosežen z igro se razdeli med članice Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenje športnih zvez in SZS v skladu s statutom delniške družbe.
3. člen
Pravila so obvezujoča za prireditelja, prodajalce, ki so pooblaščeni za prodajo srečk in udeležence, ki že z nakupom srečke (v nadaljnjem besedilu: kartica) priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.
Pravila prireditelj objavi v javnem glasilu, udeležencem pa so na vpogled povsod, kjer so kartice naprodaj.
4. člen
Udeleženec pri igri je imetnik veljavne kartice pod pogojem, da so izpolnjeni vsi pogoji teh pravil.
Kartica je izkazna listina, ki daje kupcu pravico do sodelovanja pri igri, vsebovati pa mora vse elemente, ki so navedeni v 6. členu teh pravil.
5. člen
Udeleženec na kartici odkrije polje, v katerem so natisnjeni različni znaki. Če odkrije tri znake KVIZ in pravilno odgovori na kviz vprašanje na kartici, lahko s kartico sodeluje pri dodatnih žrebanjih in igrah v studiu, ki jih prireja prireditelj (v nadaljnjem besedilu: tekmovanje) in vrtenju KVIZ kolesa (v nadaljnjem besedilu: kolo). Vse kartice s tremi znaki KVIZ, ki niso bile izžrebane, pa sodelujejo še v finalnem žrebanju za glavni denarni dobitek (Jackpot).
Če so odkriti trije enaki denarni zneski udeležencu pripada denarni dobitek. Če na kartici ni odkritih treh enakih znakov ali zneskov, kartica ni dobitna.
6. člen
Vsaka kartica vsebuje naslednje elemente:
– ime igre,
– znak in motiv igre,
– ceno kartice,
– znak in naslov prireditelja ter podpis direktorja družbe,
– sporočilo o finalnem dobitku,
– številko serije in tekočo številko kartice,
– OCR številka in kodna oznaka kartice,
– navodila za igralce,
– navodila za izpolnitev kartice,
– polje, ki ga odkrijemo in na katerem so natisnjeni posamezni denarni zneski, znaki KVIZ in kontrolna številka kartice,
– kviz vprašanje,
– prostor, kamor udeleženec vpiše svoje podatke.
7. člen
Prireditelj prireja igro po serijah; v vsaki posamezni seriji je 2,000.000 kartic.
Cena posamezne kartice je 250 SIT.
8. člen
Prireditelj prodaja kartice na območju Republike Slovenije s prodajalci, ki so pooblaščeni za prodajo le-teh.
Komplete kartic prodaja prireditelj na prodajnih mestih, prek telefona, interneta in z naročilnicami.
9. člen
Kartice posamezne serije so naprodaj dvanajst mesecev. Datum začetka in zaključka prodaje posamezne serije prireditelj javno objavi pred začetkom prodaje posamezne serije kartic.
Če kartice posamezne serije niso prodane v času, ki je določen za prodajo, prireditelj lahko podaljša čas prodaje do roka, ki mu ga določi pooblaščeni urad Ministrstva za finance Republike Slovenije.
10. člen
Če v roku, določenem v drugem odstavku 9. člena teh pravil, niso prodane vse kartice določene serije, morajo prodajalci vse neprodane kartice vrniti prireditelju. Prireditelj neprodane srečke preda trezorski komisiji, ki jih popiše in shrani v trezor.
Prireditelj vse neprodane srečke hrani 120 dni od dneva popisa komisije, razen v primeru, ko je sprožen sodni spor. Po poteku roka za hrambo se srečke komisijsko uničijo.
11. člen
Skupna vrednost dobitkov v posamezni seriji je najmanj 50% od vrednosti izdanih kartic, ki se razdeli na dobitke pri tekmovanju, vrtenju kolesa, žrebanju finalnih dobitkov in dobitke, ki se odkrijejo na kartici.
Prireditelj lahko za posamezna tekmovanja izžreba dodatno število udeležencev, ki sodelujejo pri tekmovanju. Za dobitke prireditelj uporabi neizkoriščena sredstva sklada in prispevke sponzorjev in donatorjev, ki dodatno povečujejo sklad dobitkov iz prvega odstavka tega člena. Razliko sklada dobitkov prireditelj usklajuje po roku prodaje posamezne serije.
Vrste in vrednosti dobitkov, ki se odkrijejo na kartici so:
-------------------------------------------------
   1 dobitek za        5,000.000 SIT
   5 dobitkov po        1,000.000 SIT
  100 dobitkov po         100.000 SIT
  500 dobitkov po         10.000 SIT
 1000 dobitkov po          5.000 SIT
 5000 dobitkov po          1.000 SIT
100000 dobitkov po           500 SIT
300000 dobitkov po           250 SIT
-------------------------------------------------
406606 dobitkov v vrednosti  160,000.000 SIT
-------------------------------------------------
Skupna vrednost dobitkov za tekmovanja, kolo in finalna žrebanja je najmanj 90,000.000 SIT.
12. člen
Dobitek na kartici odkrije udeleženec, ko odstrani premaz na kartici. Če so na kartici odkriti trije enaki denarni zneski, prejme udeleženec dobitek v enkratni vrednosti treh odkritih zneskov (upošteva se znesek enega od treh odkritih zneskov).
Pri žrebanju kartic za sodelovanje pri vrtenju kolesa in tekmovanju lahko sodelujejo vsi udeleženci, ki so na kartici odkrili tri znake KVIZ in pravilno odgovorili na kviz vprašanje. Na kviz vprašanje udeleženec odgovori z označitvijo odgovora, vpiše svoje podatke in kartico pošlje na naslov: Športna loterija d. d., Cigaletova 15, p. p. 600, 1000 Ljubljana. V vsaki seriji je 250.000 kartic, ki so označene s tremi znaki KVIZ.
Če na kartici ni odkritih treh enakih zneskov ali znakov, kartica ni dobitna.
Posamezni finalni dobitek v vrednosti 100.000 SIT je doživljenjska renta, ki jo dobitniku vsak mesec izplačuje Zavarovalnica Triglav na podlagi pogodbe med zavarovalnico in prirediteljem. Finalni dobitek se izžreba, ko je v bobnu največ 125.000 kartic s tremi znaki KVIZ. Žrebanje finalnega dobitka prireditelj objavi v oddaji najmanj 14 dni pred žrebanjem.
Denarni dobitki pri tekmovanju:
Pri tekmovanju so denarni dobitki v vrednosti do 5,000.000 SIT. Pri vsakem posameznem tekmovanju lahko sodeluje eden ali več udeležencev. Udeleženec sodeluje v tekmovanju z odgovarjanjem na vprašanja, odkrivanju znakov ali igrah, kjer rezultat ni odvisen od znanja ali spretnosti udeleženca.
Za vsako vrsto tekmovanja je določena začetna stopnja v vrednosti, ki jo določi prireditelj. Število stopenj za vsako vrsto tekmovanja je odvisno od vrste igre, udeleženec pa lahko sam izbere stopnjo, do katere bo sodeloval v tekmovanju.
Denarni dobitki pri vrtenju kolesa:
Izžrebani udeleženci v oddaji sodelujejo pri vrtenju kolesa, na katerem so polja z vpisanimi zneski. Na kolesu je 16 polj z zneskom 100.000 SIT, 16 polj z zneskom 200.000 SIT, 16 polj z zneskom 300.000 SIT, 16 polj z zneskom 400.000 SIT, 14 polj z zneskom 500.000 SIT in 14 polj z zneskom 600.000 SIT, ter 4 polja z zneskom 1,000.000 SIT in 4 polja z znakom KVIZ.
Vrednost dobitka določa žogica v kolesu, ki se ob zaustavitvi kolesa ustavi na enem od polj z vpisanim zneskom.
Če v posamezni seriji ni bil izkoriščen sklad iz četrtega odstavka 11. člena teh pravil, prireditelj razliko sklada prenese v naslednjo serijo.
13. člen
Žrebanje kartic, vrtenje kolesa in tekmovanje je javno, praviloma vsak ponedeljek v televizijskem studiu. Celoten potek iger vodi voditelj oddaje.
14. člen
Udeleženci, ki sodelujejo pri vrtenju kolesa in posameznih tekmovanjih, so izžrebani iz bobna, v katerem so kartice, ki jih je prejel prireditelja pred žrebanjem. Žrebanje poteka tako, da oseba, ki je določena za žrebanje, iz bobna izvleče vsako posamezno kartico.
Pri posameznem tedenskem žrebanju so upoštevane le kartice s tremi odkritimi znaki KVIZ in pravilnim odgovorom na kviz vprašanje ter vpisanimi podatki o udeležencu, ki so na naslov prireditelja prispele do žrebanja. Če je izžrebana kartica, na kateri ni treh znakov KVIZ, pravilnega odgovora na kviz vprašanje ali podatkov o udeležencu oziroma so podatki nepopolni ali nečitljivi, kartica ni veljavna in žrebanje se ponovi. O neveljavnosti kartice odloča komisija, ki nadzira žrebanje.
Če se izžrebani udeleženec oziroma pooblaščena oseba ne udeleži vrtenja kolesa, oziroma ne sodeluje na tekmovanju za katero je bil izžreban, ne more sodelovati v enem od naslednjih vrtenj kolesa oziroma tekmovanj.
Kartice, ki niso bile izžrebane, prireditelj do žrebanja posameznega finalnega dobitka shrani v trezor.
15. člen
Za posamezno finalno žrebanje so v bobnu vse kartice, ki niso bile izžrebane v tedenskih žrebanjih pred finalnim. Žrebanje poteka tako, da oseba, ki je določena za žrebanje, iz bobna izvleče vsako posamezno kartico.
Pri žrebanju so upoštevane le kartice s tremi odkritimi znaki KVIZ in vpisanimi podatki o udeležencu. Če je izžrebana kartica, na kateri ni treh znakov KVIZ ali podatkov o udeležencu oziroma so podatki nepopolni ali nečitljivi, kartica ni veljavna, žrebanje pa se ponovi.
16. člen
Za vsako vrtenje kolesa se na predhodni oddaji med prispelimi karticami z odkritimi tremi znaki KVIZ, s pravilnim odgovorom na kviz vprašanje iz bobna izžreba najmanj tri udeležence, ki sodelujejo pri vrtenju kolesa.
Izžrebani udeleženec mora zavrteti kolo in počakati, da se žogica v kolesu ustavi na polju, ki je označeno z vrednostjo dobitka ali besedo KVIZ. Udeležencu pripada dobitek v vrednosti, ki je vpisana na polju, kjer se je ustavila žogica. Če se žogica pri posameznem udeležencu ustavi na polju z besedo KVIZ, ima udeleženec pravico do ponovnega vrtenja kolesa in v tem primeru udeležencu pripada dvojna vrednost dobitka, kjer se ustavi žogica.
Vsakega izžrebanega udeleženca za vrtenje kolesa o tem obvesti prireditelj. Za udeleženca pri vrtenju kolesa prireditelj upošteva izžrebanega udeleženca, oziroma pooblaščeno osebo.
17. člen
Za najmanj tri igre, ki so v vsaki oddaji, se na predhodni oddaji med prispelimi karticami z odkritimi tremi znaki KVIZ in pravilnim odgovorom na kviz vprašanje iz bobna izžreba najmanj po enega udeleženca za vsako posamezno igro:
1. igra:
Igralec v igri mora osem žogic spraviti v osem polj. Igralec spušča postopoma po eno žogico. Če žogica pade v spodnje prazno polje, igralcu pripada 50.000 SIT; če žogica pade v zasedeno spodnje polje igralcu za to žogico ne pripada nič in ostane na osvojenem denarnem znesku. V primeru da žogica ne pade v nobeno spodnje polje, pač pa ostane v zgornjem delu, igralcu za to žogico pripada 100.000 SIT. Pri igranju z zadnjo žogico ima igralec možnost, da osvojeni znesek podvoji če žogica pade v prazno spodnje polje ali ostane v zgornjem delu; če pade žogica v zasedeno spodnje polje ali pa ostane v zgornjem delu, kjer se že nahaja vsaj ena žogica, pa se osvojeni znesek prepolovi. Če se ne odloči za igranje z zadnjo, osmo žogico, igralcu pripada do takrat osvojeni znesek. V vsakem primeru, ne glede na razplet igre, pripada igralcu dobitek v vrednosti 50.000 SIT.
2. igra:
V zaboju so tri žogice in sicer rumena, modra in rdeča. Zaboj je zaprt tako, da igralec ne vidi položaj žogic. Igralec nato določi barvo žogice, ki je ne bo izvlekel iz zaboja. Žogice v zaboju se v času igre vrtijo tako, da je pozicija žogic vedno drugačna. Igralec ima v igri pet poskusov, da ne izvleče določene žogice. Pri prvih treh poskusih so v zaboju po tri žogice različnih barv in igralcu pripada za vsako izvlečenje nedoločene žogice 50.000 SIT. V četrtem poskusu so v zaboju po štiri žogice in sicer sta dve žogici barve, ki jih je igralec določil, da jih ne bo izvlekel in dve žogici ostalih barv. Igralcu pripada za izvlečeno nedoločeno žogico 100.000 SIT. Pred zadnjim petim poskusom igralec lahko konča z igro in dobi osvojeni znesek ali nadaljuje z izvlečenjem. V tem primeru je v zaboju pet žogic in sicer so tri žogice barve, ki jo je igralec določil, da je ne bo izvlekel in dve žogici ostalih barv. Igralec lahko osvojeni znesek podvoji če izvleče nedoločeno barvo žogice, oziroma osvojeni znesek prepolovi če bo izvlekel določeno barvo žogice. V vsakem primeru, ne glede na razplet igre, pripada igralcu dobitek 50.000 SIT.
3. igra:
Na napravi za igro je devet parov zatičev, skupaj 18, ki so označeni s številkami od 1 do 18. Na zatičih je 9 žog, od tega na zatičih 1 in 2 rdeča žoga, 3 in 4 modra žoga in na ostalih zatičih 7 rumenih žog. Igralec iz bobna, v katerem so žogice s številkami od 1 do 18, izžreba številko. Žrebanje številke izvede ročno tako, da iz bobna izvleče vsako žogico posebej in jo pokaže komisiji. Za vsako izžrebano številko se odstrani zatič s to številko in pri tem ena ali več žog pade v podstavek. Za vsako rumeno žogo, ki pade v podstavek, igralcu pripada 100.000 SIT. Če na podstavek pade rdeča žoga, se osvojeni končni znesek prepolovi, če pa v podstavek pade modra žoga se osvojeni končni znesek podvoji. Če na podstavek pade rdeča in modra žoga se upošteva samo znesek rumenih žog na podstavku. Igralec ima v igri sedem poskusov, po vsakem poskusu pa lahko z igro konča in pripada mu osvojeni znesek. V vsakem primeru, ne glede na razplet igre, pripada igralcu dobitek 50.000 SIT.
4. igra:
Na plošči je zarisano polje z devetimi enakimi polji, peto polje v sredini je premično v obliki kroga in na eni strani označeno z znakom X na drugi pa z znakom O. Igro igrata vedno po dva udeleženca, ki sta izžrebana na predhodni oddaji. V času dveh minut morata udeleženca vsa prazna polja označiti z znaki X in O. Če ne končata v določenem času se zmagovalca določi z vrtenjem kroga v petem polju. Zmagovalec je udeleženec, ki ima znak, ki je bil izžreban. Udeleženca pred začetkom izžrebata znak s katerim tekmujeta. Igro vedno prične udeleženec, ki ima znak X. Udeleženca izmenično v polja vpisujeta svoje znake. Udeleženec, ki ima prvi tri svoje znake v eni vrsti (vodoravno ali navpično), je zmagovalec.
V primeru, da nobeden od tekmovalcev nima tri znake v eni vrsti, udeleženec, ki je tekmoval z znakom O zavrti krog v petem polju in s tem določi zmagovalca. Zmagovalec je udeleženec, ki ima z znakom v petem polju izpolnjeno eno vrsto. V tem primeru se upošteva tudi diagonalna vrsta. Če tudi v tem primeru ni treh znakov v vrsti, je zmagovalec udeleženec, ki je tekmoval z znakom, ki je bil po vrtenju odkrit v petem polju. Udeležencu za tri znake v posamezni navpični vrsti, gledano od leve proti desni pripada dobitek v vrednosti: 200.000 SIT, 100.000 SIT, 150.000 SIT in prav tako za vodoravne vrste gledano od spodaj navzgor. Za vsako posamezno diagonalno vrsto pa udeležencu pripada 50.000 SIT. Poraženec prejme 20.000 tolarjev.
5. igra
Udeleženec stopi v stekleno komoro v katero se vložijo različni bankovci v skupni vrednosti 500.000 SIT. V komoro se vloži 20 bankovcev po 10.000 SIT, 40 bankovcev po 5000 SIT in 100 bankovcev po 1000 SIT. Ko udeleženec stopi v komoro voditelj oddaje v komoro vloži vse bankovce in vključi ventilator. Udeleženec mora v 30 sekundah v vrečo, ki jo ima v roki, nabrati bankovce, ki so v komori. V tem času deluje ventilator, ki meša zrak v komori in s tem tudi bankovce. V nobenem primeru udeleženec ne sme iz roke spustiti vreče, ali jo držati z drugim delom telesa. Ko se ventilator ustavi, igralec izstopi iz komore in izroči vrečo z bankovci voditelju oddaje, da jih prešteje. Bankovci, ki so kakorkoli ali kjerkoli na udeležencu, se ne upoštevajo in se vrnejo v komoro.
6. igra
Udeleženec stopi v stekleno komoro v katero se vložijo različni bankovci v skupni vrednosti 500.000 SIT. V komoro se vloži 30 bankovcev po 10.000 SIT, 20 bankovcev po 5000 SIT in 100 bankovcev po 1000 SIT. Ko udeleženec stopi v komoro voditelj oddaje v komoro vloži vse bankovce in vključi ventilator. Udeleženec mora v eni minuti skozi posebno odprtino na komori spraviti bankovce iz komore. V tem času deluje ventilator, ki meša zrak v komori in s tem tudi bankovce. Ko se ventilator ustavi, igralec izstopi iz komore in vsi bankovci, ki jih je spravil skozi odprtino iz komore se priznajo za dobitek. Bankovci, ki so kakorkoli ali kjerkoli na udeležencu, se ne upoštevajo in se vrnejo v komoro.
7. igra
Za igro potrebujemo dve vrsti enakih predmetov, ki so oštevilčeni s številkami od 1 do 21. Številke na predmetih so prekrite in jih odkrivata udeleženca v igri. V igri sodelujeta dva udeleženca in vsak ima pravico do desetih predmetov s katerimi igra. Enaindvajseti predmet s številko pa odkrije voditelj, da je vidna začetna številka. Udeleženca začneta z igro istočasno tako, da napovedujeta ali bosta odkrila številko, ki bo večja ali manjša od številke, ki je že odkrita. Z igro vedno nadaljuje udeleženec, ki pravilno napove odkrito številko. Po vsaki nepravilni napovedi z odkrivanjem začne drugi udeleženec. Igra je končana, ko eden od obeh udeležencev odkrije in napove vseh deset predmetov s številkami.
Po končani igri se seštejejo pravilno ugotovljene in odkrite številke od vsakega igralca. Za vsako pravilno številko igralec prejme 20.000 tolarjev. Če igralec ne odkrije nobene pravilne številke prejme 20.000 tolarjev.
Vsakega izžrebanega udeleženca, ki sodeluje pri tekmovanju, o tem obvesti prireditelj. Za udeleženca pri tekmovanju prireditelj upošteva izžrebanega udeleženca oziroma pooblaščeno osebo.
Prireditelj lahko za tekmovanje posamezne igre zamenja. Ena igra se izvaja v najmanj treh zaporednih tekmovanjih. Zamenjavo igre prireditelj objavi v oddaji najmanj sedem dni pred predvideno zamenjavo. O predvideni zamenjavi igre prireditelj obvesti pooblaščeni urad Ministrstva za finance najmanj štirinajst dni pred predvideno zamenjavo.
18. člen
Prireditelj lahko med prispelimi karticami iz bobna izžreba dodatne udeležence, ki bodo v studiu ali doma sodelovali v tekmovanju. Za dobitke prireditelj uporabi sredstva neizkoriščenega sklada dobitkov ali prispevke sponzorjev in donatorjev.
V primeru, da dobitek iz prvega odstavka tega člena ni bil podeljen na posameznem tekmovanju, se prenese v naslednje tekmovanje.
19. člen
Potek vrtenja kolesa, tekmovanja in žrebanja kartic nadzoruje in vodi tričlanska komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Člane komisije za spremljanje in nadzorovanje igre določi uprava prireditelja. Seznam članov komisije potrdi pooblaščeni urad Ministrstva za finance.
O poteku tekmovanja, vrtenja kolesa in žrebanja kartic komisija piše zapisnik, v katerega vpiše:
– dan, kraj in čas poteka igre oziroma žrebanja kartic,
– podatke o dobitnikih in dobitkih,
– podatke izžrebanih udeležencev za naslednje igre,
– vse druge pomembne podatke o poteku igre.
Zapisnik podpišejo člani komisije.
20. člen
Dobitke do vključno 10.000 SIT, ki so bili odkriti na kartici, izplačujejo prodajalci. Vse druge dobitke izplačuje prireditelj na svojem sedežu v Ljubljani, Cigaletova 15, in sicer vsak delavnik od 8. do 12. ure.
Finalni dobitek v vrednosti 100.000 SIT je doživljenjska renta, ki jo dobitniku vsak mesec izplačuje Zavarovalnica Triglav na podlagi pogodbe med zavarovalnico in prirediteljem. Če dobitnik umre v prvih desetih letih po začetku izplačevanja rente, bo zavarovalnica nadaljevala izplačevanje mesečne rente rentnemu upravičencu, vendar ne dlje kot deset let, šteto od datuma začetka izplačevanja rente. V vrednosti finalnega dobitka so obračunane vse dajatve. Začetek izplačila dobitka se upošteva mesec v katerem je bil izžreban dobitek.
21. člen
Za potek igre skladno s temi pravili jamči prireditelj. Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov s sredstvi od prodanih kartic in s celotnim svojim premoženjem ter z zagotovljenim skladom za dobitke.
22. člen
Prireditelj jamči za izplačilo oziroma izdajo dobitka, ki je označen na kartici, pridobljen v tekmovanju, vrtenju kolesa in finalnem žrebanju. Vsaka kontrolna številka dobitne kartice, ki je natisnjena pod premazom in jo izplača prireditelj, mora biti zavedena v spisku dobitnih kartic ali komisijskem zapisniku. Ob izplačilu oziroma izdaji dobitka, morajo biti na kartici vidni in nepoškodovani vsi elementi, ki so navedeni v 6. členu teh pravil.
Pri dobitkih, za katere je predpisano plačilo davka od iger na srečo, prireditelj pri izplačilu oziroma izdaji dobitka le tega odtegne po veljavni stopnji.
23. člen
Udeleženec ob nakupu ni dolžan prevzeti kartice, če je premaz na njej odstranjen oziroma poškodovan, ali če na kartici niso natisnjeni vsi elementi, ki so navedeni v 6. členu teh pravil. V tem primeru ima udeleženec pravico do vračila denarja v vrednosti kartice ali do zamenjave kartice.
Prodajalec kartice iz prvega odstavka tega člena vrne prireditelju, ta pa jih preda trezorski komisiji, ki jih popiše in shrani v trezor.
24. člen
Dobitki posamezne serije so izplačljivi petnajst mesecev od dneva začetka prodaje kartic oziroma tri meseca po zaključku prodaje posamezne serije. Rok za izplačilo dobitkov se podaljša za toliko, kolikor je podaljšan rok za prodajo v smislu tretjega odstavka 9. člena teh pravil.
Preostanek neizkoriščenega sklada za dobitke in znesek neizplačanih kartic z dobitki, ki niso bili prevzeti v roku za prevzem dobitkov, se prenesejo v sklad za dobitke naslednje serije ali druge igre, ki jih prireja prireditelj.
25. člen
Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v igri, je pristojno sodišče v Ljubljani.
26. člen
Posamezno žrebanje prireditelj lahko preloži le v soglasju s pooblaščenim uradom Ministrstva za finance RS. V tem primeru mora prireditelj preložitev objaviti v javnem glasilu. Hkrati objavi tudi nov čas in datum žrebanja.
27. člen
Kartice tretje serije so v prodaji do 28. 2. 1999.
28. člen
Ta pravila pričnejo veljati z dnem, ko so potrjena s strani pooblaščenega urada Ministrstva za finance. Pravila se uporabljajo z začetkom prodaje 4. serije kartic, razen določb drugega odstavka 12. člena, ki se uporabljajo od 5. 4. 1999 dalje.
Do uveljavitve teh pravil se igra prireja po pravilih, ki jih je nadzorni svet sprejel dne 14. 10. 1997, spremembe in dopolnitve pa dne 23. 4. 1998.
Direktor družbe
Janez Bukovnik l. r.
Predsednik
nadzornega sveta
Tone Jagodic l. r.