Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999

Kazalo

237. Pravilnik o vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelja, stran 432.

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 280. člena zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K
o vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelja
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino, program in način opravljanja izpita za izvršitelja, vodenje evidenc o izpitih, vsebino in obliko prijave na izpit, zapisnik o poteku izpita in potrdilo o opravljenem izpitu.
2. člen
Izpit za izvršitelja (v nadaljnjem besedilu: izpit) lahko opravlja, kdor izpolnjuje pogoje iz 1. do 4., 6. in 7. točke prvega odstavka 280. člena zakona o izvršbi in zavarovanju.
3. člen
Izpit obsega preverjanje znanj iz naslednjih področij:
1. Državni organi, sodišča in drugi pravosodni organi:
– organizacija državne uprave;
– organizacija in vrste sodišč;
– pristojnosti sodišč;
– sodni red;
– notariat;
– odvetništvo;
– državno pravobranilstvo.
2. Izvršilni postopek:
– izvršilni postopek;
– upravni postopek in upravni spor – v delu, ki se nanaša na izvršbo;
– pravdni postopek – subsidiarna uporaba zakona o pravdnem postopku;
– posebni in upravni postopki (carinski, davčni).
3. Materialni predpisi, ki urejajo:
– statusno-pravno ureditev dolžnikov,
– gospodarske, javne in zasebne družbe, zavode, samostojne podjetnike, posameznike;
– vrednostne papirje;
– obligacijska razmerja;
– stvarno-pravna razmerja;
– računovodstvo in finance.
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, letno izdela podrobnejši program priprave na izpit in seznam potrebne literature.
4. člen
Kandidat za izvršitelja, ki je že opravil strokovni izpit v skladu z drugimi predpisi v Republiki Sloveniji, ki določajo vsebino in način opravljanja strokovnih izpitov v državni upravi ali v sodstvu, opravlja preizkus znanja samo iz tistih področij programa tega pravilnika, ki niso bila zajeta s programom strokovnega izpita, ki ga je že opravil.
Kandidat lahko opravlja izpit na način iz prejšnjega odstavka pod pogojem, da je opravljal strokovni izpit v skladu z drugimi predpisi največ 1 leto pred dnem vložitve prijave na izpit po tem pravilniku.
5. člen
Kandidat za izvršitelja opravlja izpit pred tričlansko izpitno komisijo, sestavljeno iz predsednika in dveh članov.
Člane izpitne komisije in zapisnikarja imenuje minister, pristojen za pravosodje.
Sestavo izpitne komisije, dan, uro in kraj opravljanja izpita določi minister, pristojen za pravosodje.
Člani izpitne komisije morajo imeti VII. stopnjo izobrazbe pravne smeri in opravljen pravniški državni izpit. Zapisnikar mora imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe.
Predsedniku in članom izpitne komisije ter zapisnikarju pripada povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji, nagrada pa le, če se izpiti izvajajo izven rednega delovnega časa. Višina nagrade se izplača v skladu s predpisi, ki veljajo za izvajanje strokovnih izpitov v državni upravi.
6. člen
Predsednik izpitne komisije je dolžan skrbeti za pravilnost poteka izpita.
Zapisnikar vodi zapisnik o poteku izpita in opravlja druge administrativno-tehnične naloge za izpitno komisijo.
7. člen
Kandidat za izvršitelja, ki želi opravljati izpit, pošlje prijavo ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, na obrazcu št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
Minister, pristojen za pravosodje ugotovi, ali kandidat za izvršitelja izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita. O tem izda odločbo, ki jo pošlje kandidatu za izvršitelja najkasneje v 30 dneh po prejetju njegove prijave.
V odločbi, s katero se dovoli pristop k izpitu, se določi dan, ura in kraj opravljanja izpita ter sestava izpitne komisije. Odločba se pošlje kandidatu za izvršitelja najmanj 15 dni pred dnem, določenim za izpit.
8. člen
Izpit za izvršitelja je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
Kandidat za izvršitelja opravlja najprej pisni del izpita. Uspešno opravljen pisni del izpita je pogoj za pristop k ustnemu delu izpita.
Kandidat za izvršitelja ima za izdelavo pisne naloge na razpolago največ 6 šolskih ur.
Pisni del izpita obsega izdelavo naloge, ki jo pripravi predsednik izpitne komisije v skladu s programom, določenim s tem pravilnikom.
Če izpit za izvršitelja opravlja naenkrat več kot deset kandidatov za izvršitelja, se opravljanje pisnega dela izpita lahko izvede v obliki testa.
9. člen
Pri ustnem delu izpita kandidat za izvršitelja odgovarja na vprašanja, ki jih postavljajo izpraševalci po programu, določenem v tem pravilniku, ter na vprašanja v zvezi s pisno nalogo.
Ustni del izpita opravlja kandidat najkasneje v roku 3 dni po opravljenem pisnem delu izpita.
10. člen
Pri pisni nalogi, ki obsega praktično nalogo, lahko kandidat uporablja zakone, podzakonske akte ter drugo strokovno literaturo.
11. člen
Pisno nalogo oceni izpitna komisija na obrazložen predlog predsednika izpitne komisije, ki je nalogo pregledal, z opisnima ocenama “uspešno” ali “neuspešno”.
12. člen
Uspeh kandidata ocenjuje izpitna komisija tako, da po ločenih opisnih ocenah iz vsakega dela izpita ugotovi enotno oceno “izpit je opravil(a)” ali “izpit ni opravil(a)”.
Rezultate izpita razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije, zapisnikarja in kandidata, takoj po končanem celotnem izpitu.
13. člen
Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo o opravljenem izpitu na obrazcu št. 2, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim. V potrdilu se navede, da je kandidat za izvršitelja opravil izpit za izvršitelja v skladu s tem pravilnikom. Potrdilo podpišeta minister, pristojen za pravosodje in predsednik izpitne komisije. Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu se izda v dveh izvodih, od katerih prejme enega kandidat za izvršitelja, drugi pa ostane v spisu ministrstva, pristojnega za pravosodje.
14. člen
Kandidat za izvršitelja, ki izpita ni opravil, ga sme ponoviti le enkrat v roku, ki ga določi izpitna komisija. Kandidat za izvršitelja, ki je uspešno opravil pisni del izpita, le-tega ne ponavlja.
15. člen
Če kandidat brez upravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju ali ponovitvi izpita oziroma, če o tem pisno ne obvesti ministrstva, pristojnega za pravosodje najmanj osem dni pred izpitnim rokom, ali če odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil.
16. člen
O poteku izpita se za vsakega kandidata posebej vodi zapisnik na obrazcu št. 3, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim. Zapisnik mora vsebovati ime in priimek ter naslov kandidata, zaposlitev kandidata, sestavo komisije, datum preizkusa znanja, vprašanja ustnega dela izpita, ločeni oceni pisnega in ustnega dela ter skupno oceno. Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik izpitne komisije, člani izpitne komisije in zapisnikar.
17. člen
Za vsakega kandidata za izvršitelja se vodi spis, ki vsebuje prijavo k izpitu s prilogami, odločbo iz 7. člena tega pravilnika, zapisnik o izpitu in potrdilo o opravljenem izpitu.
18. člen
Ministrstvo za pravosodje vodi evidenco izpitov za izvršitelje, ki vsebuje:
– zaporedno številko,
– priimek in ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– številko spisa kandidata za izvršitelja,
– stopnjo in vrsto izobrazbe,
– datum opravljanja izpita,
– uspeh na izpitu.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-2/99
Ljubljana, dne 26. januarja 1999.
Tomaž Marušič l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti