Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1229. Akt o razrešitvi dolžnosti članice in izvolitvi člana Mandatno-imunitetne komisije Državnega zbora Republike Slovenije
1230. Akt o razrešitvi dolžnosti in izvolitvi članice Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
1231. Akt o razrešitvi funkcije sodnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
1232. Akt o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Novi Gorici
1233. Akt o izvolitvi dveh sodnic Temeljnega sodišča v Murski Soboti
1234. Akt o izvolitvi sodnika in sodnice Temeljnega sodišča v Kranju
1235. Akt o izvolitvi sodnika Sodišča združenega dela v Ljubljani
1236. Akt o razrešitvi funkcije sodnika Temeljnega sodišča v Murski Soboti
1237. Akt o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani
1238. Akt o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani
1239. Akt o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani
1240. Akt o imenovanju namestnice javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani
1241. Akt o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Novem mestu
1242. Akt o imenovanju članov Nadzornega odbora Slovenskega odškodninskega sklada
1243. Akt o imenovanju članov Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
1244. Akt o imenovanju članov Nadzornega odbora Sklada Republike Slovenije za sukcesijo
1245. Akt o imenovanju članov Nadzornega odbora Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
1246. Akt o imenovanju članov Nadzornega odbora Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, p.o., Todraž št. 1, Gorenja vas
1247. Akt o razrešitvi dolžnosti predsednika, članice in članov Nadzornega odbora Sklada Republike Slovenije za razvoj
1248. Akt o imenovanju članov Nadzornega odbora Sklada Republike Slovenije za razvoj
1249. Akt o imenovanju namestnice javnega pravobranilca Republike Slovenije
1250. Akt o imenovanju namestnice javnega pravobranilca Republike Slovenije
1251. Akt o soglasju k imenovanju glavnega urednika radijskih programov RTV Slovenija

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Pravilniki

1254. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln
1255. Pravilnik o vodenju evidenc o nakupu in prodaji blaga in storitev
1256. Pravilnik o obratovalnem času prodajaln
1257. Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil

Sklepi

1252. Sklep o ukinitvi vizumov za državljane Avstralije, Kanade, Republike Koreje in Združenih držav Amerike v letu turizma 1993-1994

Drugi akti

1253. Odredba o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil

BANKA SLOVENIJE

1258. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1259. Sklep o višini RTV naročnine

OBČINE

Brežice

1262. Odredba o višini prispevka za vzdrževanje melioracijskih objektov v občini Brežice v letu 1993

Gornja Radgona

1263. Odlok o višini povračil za uporabo javnih poti za traktorje v občini Gornja Radgona
1264. Sklep o odstopu
1265. Sklep o izvolitvi dveh članov Izvršnega sveta skupščine občine Gornja Radgona
1266. Sklep o imenovanju
1267. Pravilnik o kadrovskem štipendiranju učencev in študentov za potrebe proračunskih porabnikov občine Gornja Radgona
1268. Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona
1269. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Idrija

1270. Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter odstotku od povprečne gradbene cene za določitev vrednosti stavbnega zemljišča v občini Idrija

Kamnik

1271. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za del zazidalnega območja B3 Novi trg z oznako BS 3 in BC 4
1272. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč na območju občine Kamnik

Ljubljana

1260. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o prometni ureditvi
1261. Odločba o dopolnitvi odločbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin

Mozirje

1273. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 23. 5. 1993 za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Ljubno ob Savinji
1274. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 16. 5. 1993 za uvedbo samoprispevka na območju KS Nova Štifta
1275. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 16. 5. 1993 za uvedbo samoprispevka na območju KS Solčava

Novo mesto

1276. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje 1986 do leta 1990

Sevnica

1277. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, za veterinarsko sanitarne preglede klavnih živali, plačevanje dela stroškov veterinarsko higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini
1278. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1279. Sklep o omejitvi hitrosti vožnje skozi mesto Sevnica
1280. Sklep o povišanju vrednosti točke v taksnih tarifah, ki so sestavni del Odloka o komunalnih taksah v občini Sevnica

Slovenske Konjice

1281. Odlok o pristojnostih in delu Skupščine občine Slovenske Konjice

Šentjur pri Celju

1282. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območje "Slivniškega jezera"
1283. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja SC5 Zgornji trg Šentjurja

POPRAVKI

1. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CO 1/36 NUK ll
2. Popravek odredbe o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen v občini Kamnik
3. Popravek odredbe o določitvi najvišjih cen

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

50. Akt o dopolnitvi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo
51. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju
52. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o gospodarskem sodelovanju
53. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o ukinitvi vizumov
54. Zakon o ratifikaciji Fakultativnega protokola k Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah
55. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju
AAA Zlata odličnost