Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993

Kazalo

1271. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za del zazidalnega območja B3 Novi trg z oznako BS 3 in BC 4, stran 1566.

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90) ter 7. člena Odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 1/90, Uradni list RS, št. 16/90, 20/90) je Skupščina občine Kamnik na 30. seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 26. 5. 1993 sprejela
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za del zazidalnega območja B3 Novi trg z oznako BS 3 in BC 4
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za del zazidalnega območja B3 Novi trg z oznako BS 3 in BC 4 in dopolnitve odloka za širše območje omenjenega zazidalnega načrta (Uradni list SRS, št. 31/86).
Obravnavano območje zajema osrednji del severnega dela, ki je predviden za blokovno gradnjo s spremljajočimi oskrbnimi dejavnostmi (trgovina, igrišča).
2. člen
Meja obravnavanega ožjega območja poteka na severni strani po parcelni meji z zdravstvenim domom, na zahodni strani ga omejuje cesta Novi trg (Palovška cesta), na vzhodni strani novozgrajeni podaljšek Bevkove ceste, na južni strani pa parcele obstoječih individualnih objektov.
V veljavnem zazidalnem načrtu je obravnavano območje opredeljeno kot "ožja cona".
3. člen
Predmet spremembe obravnavanega območja so:
– zazidalna situacija,
– funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov,
– namembnost objektov.
4. člen
Znotraj območja še skrči območje blokovne gradnje na:
– gradnjo dveh blokovnih objektov B1 in B2, ki sta s traktom v etaži K2 povezana in na južni strani umaknjena od parcelne meje parc. št. 1084/9 min 4 m;
– gradnjo pritličnega objekta G na parceli št. 1082/1.
5. člen
Namembnost predvidenih objektov
1. Objekt B1 in B2:
– etaža K2
trgovsko-poslovne dejavnosti, vključno z možnostjo izrabe za nemoteče uslužnostno storitvene dejavnosti;
– etaža K1
stanovanjska namembnost z možnostjo nočitvenih kapacitet in trgovsko-poslovnih lokalov z dostopom s ploščadi;
– etaže P + M
pretežno stanovanjska namembnost oziroma nočitvene kapacitete.
2. Objekt G:
namembnost je lahko poslovna, trgovska ali drobno storitvena, glede na potrebe.
Del območja do južne parcelne meje se uredi s parkirišči, zelenicami in otroškimi igrišči. Preostali del ostane v nespremenjenem stanju.
6. člen
Funkcionalno zemljišče posameznih objektov je opredeljeno v grafični prilogi št. 5.
Lastništvo parcel je prikazano posebej v isti grafični prilogi.
7. člen
Pogoji in usmeritve za arhitektonsko oblikovanje objektov
Objekt B1 in B2:
– max širina enote: 15,35 m
– max dolžina obeh enot: 67 m
– dolžina veznega objekta: min. 14 m
– višina: K2+K1 + P + M
(najvišja kota slemena ne sme presegati najvišje kote slemena zdravstvenega doma);
– naklon strehe je enak naklonu strehe zdravstvenega doma
– fasade so členjene
– dostopi: v K2 z zahodne strani, v P pa z vzhodne strani;
– med obema objektoma je v nivoju K1 vezna ploščad, ki je z zgornjo in spodnjo koto terena povezana z nivojskimi stopnicami.
Med parkirišči in objekti se urede zelenice s peš potmi, klopmi za počitek in igrali. Ta poseg se mora načrtovati v okviru PGD in PZI zunanje ureditve objektov B1 in B2.
Objekt G:
Določen je max gabarit objekta, ki znaša 10 x 30 m. Objekt je členjen. V osnovah zakoličbe sta določeni severna in vzhodna gradbena linija.
Vhodi so orientirani na vzhodno peš pot.
Višinski gabarit je P + M z možnostjo podkletitve.
Nakloni streh morajo biti enaki kot pri zdravstvenem domu.
Peš površine, ki so v grafični prilogi označene, morajo biti tlakovane z betonskimi tlakovci ali podobnim materialom. Vozne površine morajo biti asfaltirane. Zelenice se urede parkovno. Ob parkiriščih se morajo zasaditi drevesa, kot je označeno v grafični prilogi. Enako velja za okolico obstoječe trafo postaje.
8. člen
Pred izdajo gradbenega dovoljenja ali kakršnih koli posegov na terenu mora investitor pridobiti geotehnično in geološko poročilo o pogojih temeljenja in drsnosti tal na mestu izkopa za predvideno gradnjo objektov B1 in B2.
9. člen
Komunalni vodi in naprave so že realizirani v skladu s predhodnim zazidalnim načrtom. Priključki se uskladijo s spremenjeno situacijo. Pri kanalizaciji se mora preveriti in upoštevati dejansko stanje preobremenitev pri zdravstvenem domu. Ogrevanje je iz obstoječega toplovodnega omrežja. Za komunalne odpadke je določena lokacija ob dovozni cesti. Prostor je tlakovan, ograjen s treh strani. Okolica je ozelenjena z grmovnicami.
10. člen
Območje se prometno navezuje na Palovško cesto, ki ostaja enaka kot v predhodno sprejetem zazidalnem načrtu. Promet se končuje s parkirišči. Peš poti, široke 3 m, so dovoljene tudi za urgentne prevoze in dostave.
11. člen
Gradnja na obravnavanem območju se izvaja v dveh etapah:
1. etapa: gradnja objektov B1 in B2 z ozelenitvami, parkirišči ob podaljšku Bevkove ceste in zdravstvenem domu; ureditev Palovške ceste s pločnikom v vsej dolžini obravnavanega območja; ureditev in ozelenitev preostalega dela;
2. etapa: gradnja objekta G, za katerega se izdela lokacijska dokumentacija, ko bo znan investitor oziroma točna namembnost in izdelan idejni projekt objekta; izhodišča so navedena v členu 7. in grafični prilogi št. 7.
12. člen
Investitorji in izvajalci morajo zaključiti posamezno etapo gradnje vključno z zunanjo ureditvijo pred izdajo uporabnega dovoljenja.
13. člen
Bodoči lastniki zemljišč morajo vzdrževati pripadajoče prometne, peš in zelene površine.
14. člen
Tolerance za posamezne objekte so znotraj maksimalnih izmer, navedenih v 7. členu.
Namembnost objektov in zemljišč je določena v 5. členu in je ni dovoljeno spremeniti za druge dejavnosti, če se s tem ne strinja Krajevna skupnost Novi trg.
15. člen
Za širše območje zazidalnega načrta B3 veljajo naslednje dopolnitve:
– povezovalna peš pot med Bevkovo ulico in SV prometno potjo med objekti z oznako "2" se ukine;
– lokacija objekta z oznako "5" na parceli št. 1038/1 in pripadajoče garaže na parceli št. 1037/4 se zaradi geomehanskih pogojev preseli na parcelo št. 1037/5;
– za vse obstoječe objekte v širšem območju zazidalnega načrta velja, da je možno spremeniti njihovo namembnost za potrebe oskrbnih, storitvenih in trgovskih dejavnosti. V skladu z novo namembnostjo morajo biti zagotovljena parkirna mesta ob objektu ali v neposredni bližini na javnih parkiriščih.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
17. člen
Spremembe in dopolnitve tega zazidalnega načrta B3 Novi trg so na vpogled na Zavodu za urbanistično načrtovanje in Sekretariatu za prostorsko urejanje in varstvo okolja občine Kamnik.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za del zazidalnega območja B3 Novi trg z oznako BS3 in BC4 (Uradni list SRS, št. 31/86) znotraj meje, ki je definirana v 2. členu tega odloka.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-1/34-9/92
Kamnik, dne 26. maja 1993.
Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimilijan Lavrinc l. r.

AAA Zlata odličnost