Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993

Kazalo

1267. Pravilnik o kadrovskem štipendiranju učencev in študentov za potrebe proračunskih porabnikov občine Gornja Radgona, stran 1560.

Na podlagi 55. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91) ter 270. člena Statuta občine Gornja Radgona (Uradni objave občin Pomurja, št. 41/81, 7/86, 1/87 in 9/89) je Izvršni svet Skupščine občine Gornja Radgona na svoji 9. redni seji dne 20. 5. 1993 sprejel
PRAVILNIK
o kadrovskem štipendiranju učencev in študentov za potrebe proračunskih porabnikov občine Gornja Radgona
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za dodeljevanje kadrovskih štipendij učencem in študentom za potrebe proračunskih porabnikov občine Gornja Radgona (v nadaljevanju: proračunski porabniki) ter postopek za izvajanje štipendiranja.
2. člen
Sredstva za kadrovske štipendije za potrebe proračunskih porabnikov se zagotavljajo iz proračuna občine Gornja Radgona.
II. MERILA ZA PODELJEVANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
3. člen
Štipendija se lahko podeli učencem in študentom, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v občini Gornja Radgona in se obvežejo, da bodo po končanem šolanju sklenili delovno razmerje po dogovoru s štipenditorjem v občini Gornja Radgona.
4. člen
Pri podeljevanju štipendije se upošteva šolski uspeh in učenčeve oziroma študentove sposobnosti za izbran izobraževalni program oziroma poklic, glede na kadrovske potrebe proračunskih porabnikov.
5. člen
Višina kadrovske štipendije še določa glede na učni uspeh in kraj bivanja.
6. člen
Kadrovska štipendija obsega:
– osnovno štipendijo za učence in študente, ki se šolajo v kraju stalnega bivališča in znaša za učence 20%, za študente pa 35% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu, zmanjšanega za prispevke in davke od zajamčenega osebnega dohodka;
– dodatek k osnovni štipendiji za povečane stroške bivanja za čas šolanja izven kraja stalnega bivališča (staršev, skrbnikov ali zakonitih zastopnikov), ki znaša 60% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu, zmanjšanega za prispevke in davke od zajamčenega osebnega dohodka;
– dodatek za stroške prevoza v šolo za medkrajevni promet po ceniku, vendar največ do 45% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu, zmanjšanega za prispevke in davke od zajamčenega osebnega dohodka.
Dodatka iz druge in tretje alinee se med seboj izključujeta.
7. člen
Učenci in študenti, ki dosegajo prav dober oziroma odličen uspeh, so upravičeni do posebnega dodatka za doseženi učni uspeh.
Učencem in študentom, ki so dosegli prav dober ali odličen uspeh v preteklem šolskem letu, se izplačuje dodatek v naslednji višini:
– učencem:
a) za prav dober uspeh 15% od zajamčenega osebnega dohodka po zakonu, zmanjšanega za prispevke in davke od zajamčenega osebnega dohodka;
b) za odličen uspeh 25% od zajamčenega osebnega dohodka po zakonu, zmanjšanega za prispevke in davke od zajamčenega osebnega dohodka.
– študentom s povprečno oceno:
– 7,0  do  7,3     10%
– 7,4  do  7,6     15%
– 7,7  do  7,8     17%
– 7,9  do  8,1     20%
– 8,2  do  8,3     23%
– 8,4  do  8,6     26%
– 8,7  do  8,9     30%
– 9,00 in več       45%
   od zajamčenega osebnega dohodka po zakonu, zmanjšanega za prispevke in
davke od zajamčenega osebnega dohodka.
Pri študentih se uspeh določi tako, da se izračuna povprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu.
Dodatek za doseženi učni uspeh ne pripada učencem in študentom 1. letnika.
8. člen
Štipendije se izplačujejo za celo šolsko oziroma študijsko leto, razen v zaključnem letniku srednjih šol, ko se za julij in avgust ne izplačajo.
9. člen
Kadrovske štipendije se med šolskim oziroma študijskim letom valorizirajo ob spremembi višine zajamčenega osebnega dohodka. Dodatek za stroške prevoza se spremeni, če se cene prevoza povečajo za več kot 5% in se izplačujejo od prvega naslednjega izplačila.
Odločitev izvršnega sveta v zvezi z ugovorom prosilca, je dokončna.
III. PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
10. člen
Kadrovske štipendije se podeljujejo v skladu z ugotovljenimi potrebami po strokovnih kadrih za področje proračunskih porabnikov na podlagi javnega razpisa.
Vsebino razpisa za štipendije določi komisija za štipendiranje, sklep o razpisu sprejme Izvršni svet.
Razpis obsega:
a) poklic, stopnjo strokovne izobrazbe, za katero se razpisuje štipendija;
b) število razpisanih štipendij;
c) rok, v katerem je potrebno vložiti prijavo;
d) pogoj, da bo štipendist po končanem šolanju sklenil delovno razmerje, in sicer v skladu s pogodbo o štipendiranju v občini Gornja Radgona.
11. člen
Prijavi na razpis je treba priložiti:
a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole;
b) dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja;
c) potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
d) življenjepis.
Prijavo na razpis z zahtevano dokumentacijo morajo kandidati poslati v 30 dneh po objavi razpisa.
12. člen
Izvršni svet Skupščine občine Gornja Radgona imenuje 5. člansko komisijo za štipendiranje, ki opravi izbor kandidatov in ga posreduje izvršnemu svetu v potrditev.
13. člen
Sklep se posreduje vsem prosilcem, najkasneje, v 60 dneh po razpisu.
Prosilci imajo v 15 dneh od dneva prejema sklepa pravico vložiti ugovor na Izvršni svet SO Gornja Radgona.
14. člen
Razpis kadrovskih štipendij se opravi v mesecu maju.
15. člen
Medsebojna razmerja med štipenditorjem in štipendistom se uredijo s pisno pogodbo.
Pogodbo o štipendiranju sklene s štipendistom predsednik Izvršnega sveta SO Gornja Radgona.
Za štipendista, ki še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
16. člen
V pogodbi se v skladu s tem pravilnikom določijo pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.
17. člen
Štipendija se izplačuje štipendistu mesečno za naprej do 10. v mesecu in sicer za 12. mesecev do konca rednega šolanja.
18. člen
Štipendist je dolžan na začetku šolskega leta predložiti komisiji za štipendiranje:
– učenec – potrdilo o vpisu v naslednji razred in prepis zadnjega šolskega spričevala;
– študent – potrdilo o vpisu v naslednji letnik ter potrdilo o opravljenih izpitih preteklega študijskega leta.
19. člen
Štipendist in štipenditor se sporazumno dogovorita za opravljanje delovne prakse v zavodih oziroma ustanovah s področja proračunskih porabnikov v občini. Razporeditev štipendistov na delovno prakso opravi Oddelek za gospodarstvo in negospodarske dejavnosti v dogovoru s predstavniki proračunskih porabnikov.
20. člen
Če komisija za štipendiranje ugotovi, da štipendist ne opravi šolskih obveznost, mu izplačevanje štipendije začasno ustavi.
Komisija za štipendiranje lahko določi štipendistu rok, v katerem mora opraviti obveznosti. Za štipendista, ki v določenem roku izpolni obveznosti, komisija za štipendiranje prekliče začasno ustavitev izplačevanja štipendije z veljavnostjo od dneva prenehanja izplačevanja. Štipendist, ki obveznosti ne izpolni, izgubi pravico do štipendije.
Štipendistu, ki mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik, se štipendijsko razmerje ne prekine, ampak se mu štipendija za ta čas ne izplačuje.
21. člen
Štipendist, ki prekine izobraževanje ali se ne zaposli v skladu s pogodbo o štipendiranju, je dolžan vrniti izplačane štipendije z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite, razen v upravičenih primerih, ki jih oceni komisija za štipendiranje.
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti vse izplačane zneske štipendije, če:
a) ne dokonča izobraževanja v roku, ki je po predpisih določen v vzgojnoizobraževalni organizaciji, za katero mu je bila podeljena štipendija, oziroma v podaljšanem roku, ki mu ga določi štipenditor na podlagi drugega odstavka 20. člena tega pravilnika;
b) opusti izobraževanje na srednji oziroma visoki šoli, kjer je bil vpisan ob sklenitvi pogodbe;
c) se med prejemanjem Štipendije, odobrene po tem pravilniku, vključi v štipendiranje drugega štipenditorja ali če se zaposli;
d) je izključen iz šole;
e) neopravičeno odkloni opravljanje delovne prakse;
f) ne opravi pripravništva in strokovnega izpita;
g) po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu ne želi skleniti delovno razmerje v skladu s pogodbo o štipendiranju.
22. člen
Štipendist je dolžan povrniti sorazmerni del zneska, sprejete štipendije, če ostane v delovnem razmerju manj časa, kot znaša doba, za katero je prejemal štipendijo.
23. člen
Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti, če:
a) mu štipenditor v 60 dneh po njegovem pisnem obvestilu, da je izobraževanje v skladu s pogodbo končal, ne omogoči opravljanje pripravništva;
b) mu štipenditor po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu ne zagotovi sklenitve delovnega razmerja;
c) postane trajno nezmožen za šolanje ali za delo.
24. člen
Štipendist je izjemoma oproščen vseh pogodbenih obveznosti v naslednjih primerih:
a) zaradi težjega zdravstvenega stanja ali nezmožnosti za delo (nesreče, kronična obolenja, posledice nesreče ipd);
b) iz drugih opravičljivih razlogov.
25. člen
Komisija za štipendiranje lahko štipendistu določi obročno vračanje štipendije, če je materialno ogrožen.
26. člen
Komisija za štipendiranje mora vsak primer posebej obravnavati in se odločiti o obveznosti štipendista.
27. člen
Štipendistu, ki se v času absolventskega staža, z ozirom na potrebe štipenditorja zaposli, se novo nastale pravice in obveznosti določijo z aneksom k pogodbi o štipendiranju.
28. člen
Štipendistu, ki predčasno konča šolanje, se izplača štipendija v enkratnem znesku za čas, ko bi mu pripadala in v višini štipendije za mesec, v katerem je zaključil šolanje.
29. člen
Štipendist ima pravico do ugovora zoper odločitev o njegovih pravicah in dolžnostih iz štipendijskega razmerja na Izvršni svet SO Gornja Radgona.
Rok ugovora je 15 dni od vročitve pismenega obvestila. Izvršni svet mora v 30 dneh sporočiti štipendistu svojo odločitev, ki je dokončna.
30. člen
Strokovno-tehnična opravila za komisijo za štipendiranje opravlja Oddelek za gospodarstvo in negospodarske dejavnosti, ki je dolžan spremljati učne uspehe štipendistov, vzdrževati z njimi stalne stike in se seznanjati z morebitnimi problemi pri opravljanju njihovih šolskih oziroma študijskih obveznosti.
Oddelek za gospodarstvo in negospodarske dejavnosti mora vsaj enkrat letno predložiti Izvršnemu svetu skupščine občine poročilo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti štipendistov in o morebitni drugi problematiki v zvezi s štipendiranjem.
31. člen
V pogodbi o štipendiranju mora biti določeno stvarno in krajevno pristojno sodišče za reševanje sporov, ki bi nastali pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
32. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se z veljavnostjo od 1. 9. 1993 dalje.
Št. 604-1/93-11
Gornja Radgona, dne 20. maja 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Gornja Radgona
Janko Slavič, dipl. inž. agr.

AAA Zlata odličnost