Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993

Kazalo

1272. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč na območju občine Kamnik, stran 1568.

Na podlagi 97. in 98. člena Zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) in 12. člena Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 33/92) in 7. člena Odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 16/90, 20/90) je Skupščina občine Kamnik na 30. skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 26. maja 1993 sprejela
ODLOK
o graditvi in vzdrževanju zaklonišč na območju občine Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje občine Kamnik ureja graditev in vzdrževanje zaklonišč in drugih zaščitnih objektov, upravljanje zaklonišč, uporaba zaklonišč v miru, financiranje graditve zaklonišč in nadzor nad izvajanjem odloka.
2. člen
Zaklonišča in drugi zaščitni objekti so zaprti prostori, ki morajo po svoji funkcionalni rešitvi, konstrukciji, obliki in opremi izpolnjevati pogoje, določene s predpisanimi tehničnimi normativi za zaščito prebivalstva pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter vojne.
Glede na odgovornost oziroma obseg zaščite se delijo zaklonišča na zaklonišča osnovne zaščite in zaklonišča dopolnilne zaščite.
3. člen
Obstoječi zakloniščni prostori so določeni kot:
a) javna zaklonišča, ki so namenjena za zaklanjanje občanov, ki so v času nevarnosti na javnih površinah v bližini zaklonišča in občanov, za katere ni drugih zaklonišč;
b) zaklonišča v stanovanjskih, poslovno-stanovanjskih in drugih stavbah, ki so namenjena za zaklanjanje stanovalcev, delavcev in drugih občanov, ki stanujejo, delajo ali se zadržujejo v teh stavbah;
c) skupna zaklonišča, ki so namenjena za zaklanjanje stanovalcev, delavcev in drugih občanov, ki živijo, delajo oziroma se zadržujejo v stanovanjskih, poslovnih in drugih stavbah v določeni stanovanjski soseski;
č) zaklonišča v podjetjih in drugih organizacijah, ki so namenjena predvsem za zaščito delavcev, zaposlenih v teh podjetjih oziroma organizacijah.
Upravni organ za obrambo vodi evidenco vseh obstoječih zaklonišč, s podatki o njihovi zmogljivosti in njihovi uporabi v miru.
4. člen
Zaklonišča v stanovanjskih, poslovno-stanovanjskih in drugih stavbah so skupni prostori teh stavb, skupna zaklonišča pa so skupni prostori večjega števila stavb v soseski.
Sredstva in naprave v zakloniščih so skupni deli in naprave stavbe oziroma skupine stavb.
5. člen
Zaklonišča osnovne zaščite se gradijo v miru, v neposredni vojni nevarnosti pa se v zaklonišča dopolnilne zaščite prilagajajo tudi obstoječi objekti in prostori.
6. člen
Drugi zaščitni objekti so kleti in drugi prostori v obstoječih objektih, komunalni in naravni objekti, ki se ob neposredni vojni nevarnosti preuredijo v zaklonišča dopolnilne zaščite ter rovni zaklonilniki, ki se gradijo ob neposredni vojni nevarnosti.
7. člen
Upravne naloge v zvezi z evidenco obstoječih zaklonišč, graditvijo novih zaklonišč, vzdrževanjem in uporabo javnih zaklonišč ter oddajanjem javnih zaklonišč v najem opravlja za obrambo pristojni organ občine Kamnik.
II. GRADITEV IN FINANCIRANJE ZAKLONIŠČ
8. člen
Na območju občine Kamnik se zaklonišča osnovne zaščite gradijo v vseh strnjenih naseljih z nad 5000 prebivalci in sicer v novih objektih, namenjenih za šole, vrtce, zdravstvene zavode, domove za starejše, centre zvez, energetskih objektih in drugih objektih, kjer se bodo v vojni opravljale dejavnosti posebnega pomena za obrambo in zaščito. Meja tega območja poteka:
1. na zahodu: Od železniškega prehoda na Korenovi cesti po železnici do Kemijske industrije Kamnik
2. na severu: Od Kemijske industrije Kamnik do reke Kamniške Bistrice
3. na vzhodu: Po Kamniški Bistrici do ETE. ob ograji ETE na Kajuhovo pot do Kovinarske ceste, po Kovinarski cesti do Ljubljanske ceste (pri Gostilni Bevc)
4. na jugu: Od gostilne Bevc po Ljubljanski cesti do železniškega prehoda na Korenovi poti.
Meje tega območja so vrisane na pregledni karti.
9. člen
Zavodi in podjetja, ki so pooblaščeni za prostorsko planiranje, urejanje prostora ter projektiranje in graditev, morajo pri izdelavi vseh aktov o urejanju prostora in gradbeno tehnične dokumentacije upoštevati območja obvezne izgradnje zaklonišč.
10. člen
Pri vseh ostalih novih objektih na navedenem območju, v katerih bivajo ljudje brez zaklonišč, pa je potrebno obvezno okrepiti ploščo nad kletjo, da zadrži rušenje objekta nanjo.
Izvedba ojačitve navedene plošče mora ustrezati zahtevam iz 4. člena Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 33/92).
11. člen
Investitorji morajo zagotoviti, da se zaklonišča praviloma gradijo v sklopu objekta, tako da je možna njihova dvonamenska raba, ne sme pa se zmanjševati njihova zaščitna funkcija.
12. člen
Zaklonišča gradijo investitorji s svojimi sredstvi in v skladu s predpisanimi tehničnimi normativi.
III. UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ZAKLONIŠČ
13. člen
Obstoječa zaklonišča se morajo redno vzdrževati. Vsako zaklonišče mora imeti knjigo vzdrževanja, v katero se vpisujejo podatki o izvršenih pregledih in tehničnih pregledih ter ukrepih in načinu odprave ugotovljenih pomanjkljivosti. Skupaj s knjigo vzdrževanja zaklonišč se hranijo navodila za vzdrževanje zaklonišča, uporabno dovoljenje zaklonišča, atesti, garancijski listi in seznam pooblaščenih servisov proizvajalcev opreme in naprav.
Za zagotovitev varnosti in funkcionalnosti zaklonišča se enkrat na leto opravi tehnična kontrola zaklonišča.
14. člen
Lastniki stavb, v katerih so zaklonišča, so dolžni skrbeti za redno vzdrževanje zaklonišč v skladu s prejšnjim členom in skrbeti za njihovo smotrno uporabo v miru.
15. člen
Tehnično kontrolo zaklonišč in preizkuse o delovanju varnostnih ter zaščitnih naprav v zakloniščih opravljajo zavodi in organizacije, ki jih pooblasti minister, pristojen za obrambo.
16. člen
Javno zaklonišče upravlja in vzdržuje Skupščina občine Kamnik.
17. člen
Zaklonišča se lahko v miru uporabljajo v druge namene pod naslednjimi pogoji:
– da se v zakloniščih ne opravljajo adaptacije, ki bi poslabšale odpornost, higienske in tehnične razmere ter osnovni namen zaklonišča;
– da se redno vzdržujejo in jih je mogoče ob neposredni vojni nevarnosti ali v vojni izprazniti in usposobiti za zaščito najpozneje v 12 urah.
18. člen
Sredstva, zbrana od najemnin za oddajo zaklonišč, so namenska sredstva in se lahko uporabljajo za vzdrževanje zaklonišč.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja upravni organ za obrambo občine Kamnik.
20. člen
Za kršitev določb tega odloka se uporabljajo kazenske določbe Zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91).
21. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok preneha veljati Odlok o zakloniščih in drugih zaščitnih objektih (Uradni list SRS, št. 41/83 in Uradni list RS, št. 37/90).
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimilijan Lavrinc l. r.

AAA Zlata odličnost