Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993

Kazalo

52. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o gospodarskem sodelovanju, stran 330.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o gospodarskem sodelovanju
Razglašam Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o gospodarskem sodelovanju, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. maja 1993.
Št. 0100-65/93
Ljubljana, dne 26. maja 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE POLJSKE O GOSPODARSKEM SODELOVANJU
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o gospodarskem sodelovanju, podpisan v Varšavi dne 29. oktobra 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in poljskem jeziku glasi:
SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE POLJSKE O GOSPODARSKEM SODELOVANJU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Poljske (v nadaljevanju podpisnici) sta se
v želji, da ustvarita vzajemno koristne razmere za stabilen in usklajen razvoj gospodarskega in trgovinskega sodelovanja med državama po načelih enakopravnosti in medsebojnih koristi,
sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Podpisnici si bosta prizadevali za razvoj medsebojnih gospodarskih in trgovinskih odnosov med državama v skladu z določili tega sporazuma in njuno zakonodajo.
2. člen
Podpisnici si bosta medsebojno priznavali največje ugodnosti za izvoz in uvoz proizvodov, ki izvirajo z njunega območja in kise uporabljajo v odnosu do blaga iz tretjih držav.
Določila iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na ugodnosti, oprostitve in privilegije, ki jih Republika Slovenija in Republika Poljska priznavata ali bosta priznavali:
a) sosednjim državam v maloobmejni trgovini
b) državam, ki že ali bodo sodelovale z Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko v carinski uniji, prosti trgovinski coni.
3. člen
Podpisnici si bosta v skladu s svojima zakonodajama prizadevali za razvoj trgovinskih in gospodarskih odnosov na vseh področjih, ki so v skupnem interesu obeh držav.
4. člen
Sodelovali bosta med drugim tudi na naslednji način:
a) z oblikovanjem in razvijanjem družb z lastnim in mešanim kapitalom
b) z razvijanjem kooperacijskega sodelovanja
c) z ustvarjanjem in razvijanjem infrastrukture, potrebne za uresničevanje gospodarskega sodelovanja
d) z izmenjavo strokovnjakov
e) s storitvami svetovanja
f) z organiziranjem trgovinsko-industrijskih razstav in sejmov
g) z oblikovanjem skupnih bank.
5. člen
Vsi obračuni in plačila med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko bodo v konvertibilnih valutah v skladu s predpisi, ki veljajo v vsaki od držav, in pod pogoji, ki so običajni v mednarodni trgovinski in finančni praksi.
V določenih primerih lahko obračunavanjem plačevanje poteka tudi v drugi obliki, skladno z zakonodajo, ki velja v vsaki od podpisnic.
6. člen
Pristojni organi držav podpisnic bodo v skladu z njuno nacionalno zakonodajo omogočali gospodarskim subjektom ustanavljanje predstavništev in drugih enot, ki bodo prispevale k skupnemu razvoju trgovinskega in gospodarskega sodelovanja.
7. člen
Pristojni organi in organizacije podpisnic si bodo med seboj izmenjavali informacije, zlasti o zakonski ureditvi v državah podpisnicah, ki se nanašajo na gospodarsko sodelovanje s tujino.
8. člen
Podpisnici sta se dogovorili, da ustanovita mešano komisijo, ki jo bodo sestavljali predstavniki obeh podpisnic, pooblaščena pa bo za:
– analiziranje uresničevanja določil tega sporazuma
– iskanje možnosti za razširitev gospodarskega sodelovanja
– iskanje možnosti za rešitev morebitnih problemov, ki bi nastali pri medsebojnem sodelovanju.
Komisija se bo sestajala enkrat letno, izmenoma pri eni od podpisnic.
9. člen
Ta sporazum ne krši obveznosti iz drugih mednarodnih pogodb, konvencij, protokolov in drugih mednarodnih aktov, ki sta jih podpisali državi podpisnici.
Podpisnici se bosta medsebojno obveščali o vseh novih mednarodnih dokumentih, ki jih bosta podpisali ter bi se lahko nanašali na interese druge podpisnice.
10. člen
Ta sporazum bo začel veljati, ko se bosta državi podpisnici z notama obvestili, da so izpolnjeni vsi pogoji za uveljavitev sporazuma, ki jih določa zakonodaja vsake od držav podpisnic. Za dan uveljavitve se šteje prejetje kasnejše note.
11. člen
Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas in velja, dokler ga ena od držav podpisnic pisno ne odpove. V veljavi ostane še šest mesecev po tem, ko druga država podpisnica prejme obvestilo o odpovedi.
Po prenehanju veljavnosti tega sporazuma bodo določbe veljale za vse pravice in obveznosti, ki so nastale v času njegove veljavnosti in niso bile popolnoma realizirane do trenutka njegove prekinitve.
Sestavljeno v Varšavi, dne 29. oktobra 1992, v dveh izvirnikih v slovenskem in poljskem jeziku, pri čemer sta besedili enako veljavni.
Za Vlado Republike
Slovenije
Vojka Ravbar l. r.
 
Za Vlado Republike
Poljske
Leslaw Podkański l. r.
UMOWA
MIĘDZY RZĄDEM REPUBLIKI SŁOWENII A RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ
Rząd Republiki Słowenii i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej Umawiającymi się Stronami,
dążąc do stworzenia korzystnych warunków dla stabilnego i harmonijnego rozwoju vspólpracy gospodarczej handlowej miedzy obu Państwami na zasadach równości wzajemnych korzyści uzgodniły, co następuje:
Artykuł 1
Umawiające się Strony będą przyczyniać się do rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych i handlowych miedzy obu krajami zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i prawem obowiązującym w każdym z krajów.
Artykuł 2
Umawiające się Strony zapewnią sobie wzajemnie najkorzystniejsze warunki dla importu i eksportu towarów, pochodzących z krajów Umawiających się Stron, jakie są stosowane w odniesieniu do towarów krajow trzecich.
Powyższe postanowienie nie ma zastosowania w odniesieniu do korzyści, zwolnień i przywilejów, których Republiką Słowenii i Rzeczpospolita Polska udzielają lub udzielą:
a) w handlu przygranicznym z sąsiadującymi krajami,
b) krajom, uczestniczącym z Republiką Słowenii lub Rzecząpospolitą Polską w unii celnej, strefie wolnego handlu już istniejących lub mogących powstać w przyszlości.
Artykuł 3
Umawiające sią Strony będą przyczyniać się zgodnie z prawem obowiązującym w Państwie każdej z Umawiających się Stron do rozwoju stosunków handlowych i gospodarczych, we wszystkich dziedzinach będących w zakresie wzajemnego zainteresowania Stron.
Artykuł 4
Współpraca będzie realizowana między innymi poprzez:
a) tworzenie i rozwijanie spółek z kapitałem mieszanym i własnym,
b) rozwijanie powiązań kooperacyjnych,
c) tworzenie i rozwijanie infrastruktury, niezbędnej dla realizacji współpracy gospodarczej,
d) wymianą specjalistów,
e) świadczenie usług w dziedzinie consultingu,
f) organizowanie wystaw handlowo-przemysłowych i targów,
g) tworzenie wspólnych banków.
Artykuł 5
Wszystkie rozliczenia i płatności między Republiką Słowenii a Rzecząpospolitą Polską będą dokonywane w walutach wymienialnych zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w każdym kraju oraz zgodnie z warunkami powszechnie obowiązującymi w międzynarodowej praktyce handlowej i finansowej.
W wyjątkowych wypadkach rozliczenia i płatności mogą być dokonywane także w innej tormie, zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w krajach Umawiających się Stron.
Artykuł 6
Właściwe organy Umawiających się Stron, zgodnie z prawem obowiązującym w kraju każdej z Umawiających się Stron, będą umożliwiać podmiotom gospodarczym powoływanie przedstawicielstw i innych placówek przyczyniających się do rozwoju wzajemnego handlu i współpracy gospodarczej.
Artykuł 7
Kompetentne organy i organizacje Umawiających się Stron będą dokonywać wymiany informacji, a szczególnie dotyczących regulacji prawnych w sferze współpracy gospodarczej z zagranicą, obowiązujących w kraju każdej z Umawiających się Stron.
Artykuł 8
Umawiające się Strony uzgodniły utworzenie Komisji Mieszanej, składającej się z przedstawicieli Umawiających się Stron, upoważnionej do:
– dokonywania analizy realizacji postanowień niniejszej Umowy,
– poszukiwania możliwości rozszerzenia współpracy gospodarczej,
– poszukiwania możliwości rozwiązań problemów, jakie mogą powstać w toku wzajemnej współpracy.
Komisja zbierać się będzie raz w roku, na przemian w kraju każdej z Umawiających się Stron.
Artykuł 9
Niniejsza Umowa nie narusza zobowiązań wynikających z innych międzynarodowych Umów, Konwencji, Protokołów i innych międzynarodowych aktów, podpisanych przez każdą z Umawiających się Stron.
Umawiające się Strony będą informować się nawzajem o wszystkich nowych dokumentach międzynarodowych. podpisywanych przez Umawiające się Strony, mogących dotyczyć interesów drugiej Umawiającej się Strony.
Artykuł 10
Umowa niniejsza wchodzi w życie, gdy Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie w drodze wymiany not, że zostały spełnione wszystkie warunki określone prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron. Za dzień wejścia w życie Umowy uważać się będzie dzień otrzymania noty późniejszej.
Artykuł 11
Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron: w takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania noty o wypowiedzeniu.
Po wygaśnięciu niniejszej Umowy jej postanowienia będą miały zastosowanie w odniesieniu do wszystkich praw i zobowiązań powstałych w czasie jej obowiązywania, które nie w pełni zostały zrealizowane do jej wygaśnięcia.
Sporządzono w Warszawie dnia 29 października 1992 w dwóch egzemplarzach, każdy w językach słoweńskim i polskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.
Z upoważnienia Rządu
Republiki Słowenii
Vojka Ravbar m. p.
 
Z upoważenienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej
Lesław Podkański m. p.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 310-08/93-13/1
Ljubljana, dne 18. maja 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost