Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993

Kazalo

53. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o ukinitvi vizumov, stran 333.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o ukinitvi vizumov
Razglašam Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o ukinitvi vizumov, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. maja 1993.
Št. 0100-66/93
Ljubljana, dne 26. maja 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE POLJSKE O UKINITVI VIZUMOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o ukinitvi vizumov, sklenjen z izmenjavo not 15. decembra 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v poljskem in slovenskem jeziku ter v slovenskem prevodu glasi:
 
Warszawa, dnia 15 grudnia 1992 r.
 
Szanowny Panie Ministrze,
 
Mając na względzie rozwój przyjaznych stosunków między naszymi Państwami i dążąc do ułatwienia warunków podróżowania ich obywateli, przyczyniania się przez to do zacieśniania współpracy zgodnie z zasadami Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznał za stosowne zaproponować Rządowi Republiki Słowenii zniesienie obowiązku wizowego między obu Państwami na następujących zasadach:
1. Obywatele obu Państw posidiadający ważne paszporty są uprawnieni do wjazdu i pobytu bez wiz na terytorium drugiego Państwa przez okres dziewięćdziesięciu dni oraz do wyjazdu.
Obywatele posiadający ważne paszporty blankietowe mogą bez wizy przejechać przez terytorium drugiego Państwa. W tym przypadku czas pobytu nie może przekroczyć trzech, dni.
2. Obywatele polscy oraz obywatele słoweńscy posiadający paszporty dyplomatyzne lub służbowe wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Państwa wysyłającego, będący członkami przedstawicielstwa dyplomatycznego, konsularnego lub pracownikami organizacji międzynarodowej na terytorium drugiego Państwa, mogą przebywać na jego terytorium bez wiz i pozwolenia na pobyt w czasie pełnienia obowiązków służbowych. Osoby te będą zgłaszane w drodze notyfikacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Państwa wysyłającego przedstawicielstwu dyplomatycznemu Państwa przyjmującego przed skierowaniem do pracy.
Członkowie rodzin wymienionych osób, pozostający z nimi we wspólnocie domowej, mogą w czasie wykonywania przez te osoby obowiąków służbowych przebywać na terytorium drugiego Państwa bez wizy oraz pozwolenia na pobyt.
3. Uprawnienia wynikające z punktu 1 niniejszego Porozumienia nie obejmują tych obywateli jednego Państwa, którzy zamierzają wjechać na terytorium drugiego Państwa w celu podjęcia zatrudnienia bądż innego zajęcia zarobkowego, a także udających sie na pobyt stały.
4. Obywatele jednego Państwa przebywający na terytorium drugiego Państwa są zobowiązani do przestrzegania jego ustaw i innych przepisów prawnych.
5. Postanowienia niniejszego Porozumienia nie naruszają praw każdego z obu Państw do niewyrażania zgody na wjazd lub pobyt na swoim terytorium obywatela drugiego Państwa ani prawa do wydalenia tego obywatela z przyczyn określonych prawem tego Państwa.
6. Oba Państwa przyjmą na własne terytorium bez dodatkowych formalności swoich obywateli, którzy nie spełniają lub przestali spełniać warunki dotyczące wjazdu lub pobytu na terytorium drugiego Państwa.
7. Obywatele jednego Państwa, którzy na terytorium drugiego Państwa utracili paszporty, mogą opuścić terytorium tego Państwa na podstawie paszportów wydanych przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne swego państwa.
8. Każde z Państw może tymczasowo, w całości lub w części, zawiesić stosowanie niniejszego Porozumienia z uwagi na bezpieczeństwo Państwa, porządek publiczny lub ochronę zdrowia z wyłączeniem postanowien punktu 6.
O zawieszeniu lub uckyleniu zawieszenia Porozumienia należy neiwłocznie powiadomić notą drugie Państwo.
9. Właściwe organy obu Państw przekażą sobie niezwłocznie po zawarciu niniejszego Porozumienia wzory stosowanych paszportów oraz będą sobie przekazywały wzory nowych dokumentów podróży przynajmniej na trzydzieści dni przed ich wprowadzeniem.
10. Porozumienie niniejsze zawarte jest na czas nieokreślony. Może być w każdym czasie wypowiedziane w drodze notyfikacji przez każdy z obu Rządów. W takih przypadku utraci moc po upływie dziewięćdziesięciu dni od daty przekazania noty.
Jeżeli Rząd Republiki Słowenii wyraża zgodę na powyższe propozycje, niniejsza nota wraz z notą zawierającą odpowiedź stanowią Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii, które wejdzie w życie w trzydziestym dniu od daty wymiany not. Do tego czasu jest ono stosowane prowizorycznie.
Proszę przyjąć, Panie Ministrze, wyrazy mego najwyższego szacunku.
Krzysztof Skubiszewski s. r.
Jego Ekscelencja
Minister Spraw Zagranicznych
Republiki Słowenii
Pan Dymitrij Rupel
Varšava, dne 15. decembra 1992
 
Spoštovani gospod minister,
 
Izhajajoč iz prijateljskih odnosov med obema državama in v želji olajšati pogoje za potovanje njunih državljanov, kar izhaja iz tesnega sodelovanja v skladu z načeli Sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, vlada Republike Poljske meni, da je smiselno predlagati vladi Republike Slovenije ukinitev viz med obema državama na naslednjih osnovah:
 
1. Državljani ene države, imetniki veljavnih potnih listov, so upravičeni do vstopa in bivanja brez viz na ozemlju druge države v času 90 dni ter odhoda.
Državljani, imetniki potnih listov za vrnitev lahko brez vize prehajajo čez ozemlje druge države. V takem primeru njihovo bivanje ne sme trajati dlje kot tri dni.
2. Poljski in slovenski državljani, imetniki diplomatskih oziroma službenih potnih listov, izdanih v Ministrstvu za zunanje zadeve države pošiljateljice, ki so člani diplomatskega oziroma konzularnega predstavništva, ali predstavniki v mednarodni organizaciji na ozemlju druge države, lahko bivajo na ozemlju te države brez viz in dovoljenja za bivanje v času opravljanja svojih službenih obveznosti. Te osebe bodo najavljane z noto Ministrstva za zunanje zadeve države pošiljateljice diplomatskemu predstavništvu države prejemnice še pred napotitvijo na delo.
Člani družin zgoraj imenovanih oseb, ki živijo z njimi v skupnem gospodinjstvu, lahko v času službovanja teh oseb bivajo na ozemlju druge države brez vize oziroma dovoljenja za bivanje.
3. Določbe 1. točke tega sporazuma se ne nanašajo na tiste državljane ene države, ki imajo namen vstopiti na ozemlje druge države zaradi zaposlitve ali druge pridobitne dejavnosti, kakor tudi zaradi stalne nastanitve.
4. Državljani ene države, ki bivajo na ozemlju druge države, so dolžni spoštovati njene zakone in druge predpise.
5. Določbe tega sporazuma ne kratijo pravice obeh držav do zavrnitve vstopa ali bivanja na svojem ozemlju oziroma izgona državljanov druge države iz razlogov, določenih v pravnem redu.
6. Obe državi bosta sprejeli na svoje ozemlje brez dodatnih formalnosti svoje državljane, ki ne izpolnjujejo oziroma so prenehali izpolnjevati pogoje za vstop ali bivanje na ozemlju druge države.
7. Državljani ene države, ki so na ozemlju druge države izgubili potne listine, lahko zapustijo ozemlje te države s potno listino, ki jo izda diplomatsko ali konzularno predstavništvo njihove države.
8. Vsaka izmed obeh držav lahko začasno v celoti oziroma deloma odpove veljavnost tega sporazuma iz razlogov varnosti, javnega reda oziroma zdravstvene zaščite, z izjemo določb 6. točke.
O odpovedi oziroma odpravi odpovedi sporazuma se državi nemudoma obvestita z noto.
9. Pristojni organi obeh držav si bodo takoj po sklenitvi tega sporazuma izmenjali vzorce veljavnih potnih listin oziroma bodočih potnih listin najmanj 30 dni pred njihovo uveljavitvijo.
10. Ta sporazum se sklepa za nedoločen čas. Lahko se kadarkoli z notifikacijo med vladami obeh držav odpove. V tem primeru preneha veljati po preteku 90 dni od dne notifikacije odpovedi.
Če se vlada Republike Slovenije strinja s tem predlogom, potem ta nota in nota – odgovor tvorita sporazum med vlado Republike Poljske in vlado Republike Slovenije, ki bo začel veljati trideseti dan od dne izmenjave not. Do takrat se uporablja začasno.
Prosim, prejmite, gospod minister, izraze mojega najvišjega spoštovanja.
Krzysztof Skubiszewski l. r.
Njegova Ekscelenca
Minister za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Gospod Dimitrij Rupel
 
 Ljubljana, 15. december 1992
  
Spoštovani gospod minister,
  
v čast mi je potrditi prejem Vaše note z dne 15. decembra 1992, ki se glasi:
»Izhajajoč iz prijateljskih odnosov med obema državama in v želji olajšati pogoje za potovanje njunih državljanov, kar izhaja iz tesnega sodelovanja v skladu z načeli Sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, vlada Republike Poljske meni, da je smiselno predlagati vladi Republike Slovenije ukinitev viz med obema državama na naslednjih osnovah:
1. Državljani ene države, imetniki veljavnih potnih listov, so upravičeni do vstopa in bivanja brez viz na ozemlju druge države v času 90 dni ter odhoda.
Državljani, imetniki potnih listov za vrnitev lahko brez vize prehajajo čez ozemlje druge države. V takem primeru njihovo bivanje ne sme trajati dlje kot tri dni.
2. Poljski in slovenski državljani, imetniki diplomatskih oziroma službenih potnih listov, izdanih v Ministrstvu za zunanje zadeve države pošiljateljice, ki so člani diplomatskega oziroma konzularnega predstavništva, ali predstavniki v mednarodni organizaciji na ozemlju druge države, lahko bivajo na ozemlju te države brez viz in dovoljenja za bivanje v času opravljanja svojih službenih obveznosti. Te osebe bodo najavljane z noto Ministrstva za zunanje zadeve države pošiljateljice diplomatskemu predstavništvu države prejemnice še pred napotitvijo na delo.
Člani družin zgoraj imenovanih oseb, ki živijo z njimi v skupnem gospodinjstvu, lahko v času službovanja teh oseb bivajo na ozemlju druge države brez vize oziroma dovoljenja za bivanje.
3. Določbe 1. točke tega sporazuma se ne nanašajo na tiste državljane ene države, ki imajo namen vstopiti na ozemlje druge države zaradi zaposlitve ali druge pridobitne dejavnosti, kakor tudi zaradi stalne nastanitve.
4. Državljani ene države, ki bivajo na ozemlju druge države, so dolžni spoštovati njene zakone in druge predpise.
5. Določbe tega sporazuma ne. kratijo pravice obeh držav do zavrnitve vstopa ali bivanja na svojem ozemlju oziroma izgona državljanov druge države iz razlogov, določenih v pravnem redu.
6. Obe državi bosta sprejeli na svoje ozemlje brez dodatnih formalnosti svoje državljane, ki ne izpolnjujejo oziroma so prenehali izpolnjevati pogoje za vstop ali bivanje na ozemlju druge države.
7. Državljani ene države, ki so na ozemlju druge države izgubili potne listine, lahko zapustijo ozemlje te države s potno listino, ki jo izda diplomatsko ali konzularno predstavništvo njihove države.
8. Vsaka izmed obeh držav lahko začasno v celoti oziroma deloma odpove veljavnost tega sporazuma iz razlogov varnosti, javnega reda oziroma zdravstvene zaščite, z izjemo določb 6. točke.
O odpovedi oziroma odpravi odpovedi sporazuma se državi nemudoma obvestita z noto.
9. Pristojni organi obeh držav si bodo takoj po sklenitvi tega sporazuma izmenjali vzorce veljavnih potnih listin oziroma bodočih potnih listin najmanj 30 dni pred njihovo uveljavitvijo.
10. Ta sporazum se sklepa za nedoločen čas. Lahko se kadarkoli z notifikacijo med vladami obeh držav odpove. V tem primeru preneha veljati po preteku 90 dni od dne notifikacije odpovedi.
Če se vlada Republike Slovenije strinja s tem predlogom, potem ta nota in nota – odgovor tvorita sporazum med vlado Republike Poljske in vlado Republike Slovenije, ki bo začel veljati trideseti dan od dne izmenjave not. Do takrat se uporablja začasno.
Prosim, prejmite, gospod minister, izraze mojega najvišjega spoštovanja.«
Dovolite mi, Vaša Ekscelenca, da Vam v imenu vlade Republike Slovenije potrdim, da ta z navedenim besedilom popolnoma soglaša. S tem Vaša zgoraj citirana nota in ta odgovor nanjo tvorita sporazum o ukinitvi viz med državama.
Dovolite mi, Vaša Ekscelenca, da izkoristim tudi to priložnost, da Vam ponovim izraze svojega visokega spoštovanja.
dr. Dimitrij Rupel l. r.
Njegova Ekscelenca
Gospod Krzysztof Skubiszewski
Minister za zunanje zadeve
Republike Poljske
Varšava
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 213-03/93-17/1
Ljubljana, dne 18. maja 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost