Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993

Kazalo

1268. Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona, stran 1562.

Na podlagi 270. člena Statuta občine Gornja Radgona (Uradni objave Pomurskih občin, št. 41/81, 7/86, 2/87, 9/89) je Izvršni svet skupščine občine Gornja Radgona na svoji seji dne 25. 5. 1993 sprejel
PRAVILNIK
o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona.
Sredstva za pospeševanje razvoja se pridobivajo v okviru rednih letnih sredstev občinskega proračuna in bančnih sredstev.
2. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
– samozaposlovanje in
– razširitev poslovanja.
Prosilci lahko vložijo prošnjo le za enega od navedenih namenov.
3. člen
Sredstva lahko pridobijo občani, ki samostojno opravljajo dejavnost na podlagi obrtnega dovoljenja, podjetja v zasebni lasti ter ostale pravne osebe, ki se uvrščajo med malo gospodarstvo in so v zasebni lasti.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja in kraj investicije morata biti na območju občine Gornja Radgona.
4. člen
Sredstva se prednostno dodelijo prosilcem, ki poleg pogojev, ki jih zahteva banka, v največji meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki v občini (KS, kraju) niso razvite,
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene kapacitete in ustvarjajo možnost zaposlitve za nedoločen čas,
– razširjajo in odpirajo nova delovna mesta v obstoječih proizvodnih in storitvenih dejavnostih,
– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki zagotavljajo sodoben tehnološki in ekološko neoporečen delovni proces,
– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki so izvozno usmerjene ali nadomeščajo uvoz.
5. člen
Izvršni svet Skupščine občine Gornja Radgona sprejme sklep o razpisu za pridobivanje sredstev in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Izvršni svet ob vsakem razpisu določi razmerje delitve sredstev po posamezni kategoriji.
6. člen
Sklep o razpisu za pridobivanje sredstev mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev,
– namene, za katere se sredstva lahko pridobijo,
– opredelitev upravičencev za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati,
– rok za vložitev prošnje, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave,
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– navedbo, kaj mora prošnja vsebovati,
– navedbo mesta za vložitev prošnje.
7. člen
Prošnja na razpis mora vsebovati:
a) poslovni načrt, iz katerega mora biti poleg osnovnih podatkov o prosilcu razviden še:
– delež lastnih sredstev,
– donos in likvidnost projekta,
– čas vračila vloženih sredstev,
– ostali pričakovani ekonomski učinki,
– možnost novih zaposlitev;
b) potrdilo o vpisu obratovalnice v register obratovalnic oziroma izdano odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti podjetja;
c) dokazilo glede namena pridobitev sredstev pri razširitvi poslovanja:
– kupoprodajno pogodbo za nakup poslovnih prostorov,
– predračun ali kupoprodajno pogodbo za nakup opreme ali generalno popravilo opreme,
– gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del za gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov,
– pogodbo za večji posel, ki pomeni trajnejšo razširitev poslovanja,
– predračun za projekte, ko gre za obsežnejšo novo dejavnost,
– izjavo o nameravani zaposlitvi;
d) dokazilo, da je občan, ki vlaga prošnjo za namen samozaposlitve opravil tečaj iz osnovnega znanja o podjetništvu.
8. člen
Odplačilni pogoji posojilojemalca so:
– doba vračanja posojila je 3.5 let. vključno z enoletnim moratorijem,
– višino obrestne mere ob razpisu določi izvršni svet občine Gornja Radgona v skladu z dogovorom banke.
9. člen
Prošnja za dodelitev posojila se vloži pri Oddelku za gospodarstvo in negospodarske dejavnosti občine Gornja Radgona, ki opravlja tudi strokovno tehnična opravila za komisijo.
Prošniki sredstev bodo morali pred komisijo ustno predstaviti poslovni načrt.
10. člen
Predlog sklepa o dodelitvi posojila pripravi komisija za dodeljevanje posojil, ki jo imenuje Izvršni svet Skupščine občine Gornja Radgona.
Komisija šteje 5 članov in jo sestavljajo:
– 1 predstavnik Oddelka za gospodarstvo in negospodarske dejavnosti
– 1 predstavnik Obrtne zbornice, katerega imenuje izvršilni odbor obrtne zbornice
– 2 predstavnika banke
– 1 predstavnik izvršnega sveta SO.
11. člen
Strokovno in finančno tehnična opravila pri dodeljevanju sredstev bo po pogodbi opravljala LB – Pomurska banka, d.d., PE Gornja Radgona.
12. člen
Na predlog komisije za dodeljevanje posojil Izvršni svet Skupščine občine Gornja Radgona s sklepom odloči o dodelitvi sredstev najkasneje v roku 60 dni od dneva objave razpisa.
Sklep se posreduje vsem prosilcem najkasneje v 8 dneh po sprejemu.
13. člen
Po pridobitvi sredstev sklene posojilojemalec v skladu z določbami tega pravilnika posojilno pogodbo z LB -Pomursko Banko, d.d., PE Gornja Radgona.
Posojilna pogodba poleg obveznih določb vsebuje še:
– obveznost posojilojemalca, da bo posojilo uporabil namensko,
– rok, v katerem se mora samozaposliti oziroma pri pridobitvi sredstev za namen razširitev poslovanja, če je le ta povezana z zaposlitvijo delavca, navedbo, v kakšnem času je delavca potrebno zaposliti ter čas za katerega se delovno razmerje sklene, zaposlitev delavca pa se mora opraviti najpozneje v roku enega leta,
– določbo, da se delovno razmerje sklene za nedoločen čas oziroma da delovno razmerje traja najmanj toliko časa, dokler traja doba vračanja posojila,
– določbo, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katere koli obveznosti iz posojilne pogodbe, vrne posojilo ali neodplačani del posojila z zakonitimi zamudnimi obrestmi ter določbo, da je posojilojemalec dolžan v primerih, ko je opravil zaposlitev in taka zaposlitev preneha predčasno zaradi odpusta delavca oziroma disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja ter sporazumnega prenehanja opravi v roku dveh mesecev novo nadomestno zaposlitev,
– določbo, da je obveznost, ki izhaja iz posojilne pogodbe možno prenesti na ožjega družinskega člana oziroma partnerja obratovalnice,
– določbo, da posojilojemalec za opravljanje storitev iz naslova posojilne pogodbe banki poravna nadomestilo v skladu s sklepom o tarifi nadomestil za storitve banke,
– določbo, glede zavarovanja kredita, katera se izvrši preko banke,
– da je posojilojemalec komitent LB – Pomurske banke. d.d.,
– da je posojilojemalec dolžan podpisati posojilno pogodbo v 30 dneh po prejetem sklepu o dodelitvi posojila,
– da se posojilojemalcu, kolikor v 60 dneh od podpisa posojilne pogodbe le-tega ne koristi, možnost koriščenja odvzame.
Izvajanje posojilnih pogodb opravlja LB – Pomurska banka, d.d., s katero Izvršni svet Skupščine občine Gornja Radgona sklene ustrezno pogodbo.
14. člen
Namensko porabo sredstev iz posojilne pogodbe preverja pristojni upravni organ občine Gornja Radgona in banka.
15. člen
Posojilojemalci, ki pridobijo sredstva za namen samozaposlitve, nimajo več ponovne možnosti pridobitve sredstev za namen samozaposlitve.
Za isti projekt po pridobitvi sredstev za namen razširitev poslovanja lahko posojilojemalec pridobi sredstva le enkrat oziroma ne prej, preden ne odplača posojila.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrtništva in podjetništva v občini Gornja Radgona (Uradni objave občin Pomurja, št. 11/92).
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 313-42/93-11
Gornja Radgona, dne 25. maja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost