Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993

Kazalo

51. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, stran 327.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju
Razglašam Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. maja 1993.
Št. 0100-64/93
Ljubljana, dne 26. maja 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE O TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, podpisan v Pekingu dne 9. novembra 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE O TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Ljudske Republike Kitajske (v nadaljevanju »pogodbenici«) sta se v želji, da krepita prijateljstvo in sodelovanje in razvijata trgovinske in gospodarske stike med državama na načelih enakopravnosti in obojestranske koristi, sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Pogodbenici bosta sprejeli vse potrebne ukrepe za pospeševanje razvoja trgovinskih in gospodarskih stikov med državama in ustvarili ugodne pogoje v ta namen.
2. člen
Pogodbenici si bosta vzajemno priznavali tretma države z največjimi ugodnostmi v zvezi s carinami in drugimi dajatvami ter predpisi v zvezi s carinskimi formalnostmi in carinjenjem.
To določilo pa ne velja za:
1) ugodnosti, ki jih je ali jih bo ena ali druga pogodbenica dala sosednjim državam, z namenom, da se olajša obmejna trgovina;
2) ugodnosti, ki jih je ali jih bo ena ali druga pogodbenica dodelila državam članicam carinske unije in proste trgovinske cone.
3. člen
Pogodbenici bosta po določilih tega sporazuma in v skladu s svojo zakonodajo in veljavnimi predpisi spodbujali in ščitili naložbe vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice.
4. člen
Pogodbenici bosta v skladu s svojo zakonodajo in veljavnimi predpisi spodbujali podjetja in organizacije iz obeh držav, da bodo razvijale raznovrstno gospodarsko sodelovanje in ustvarjale ugodne razmere v ta namen.
5. člen
Podjetja in organizacije obeh držav, ki se ukvarjajo z zunanjo trgovino in gospodarskimi dejavnostmi, se morajo pri sklepanju in izvajanju pogodb ravnati po veljavnih zakonih in predpisih svojih držav in po mednarodnih trgovinskih uzancah.
6. člen
Cene blaga in storitev se določajo na podlagi svetovnih cen za podobno blago in storitve.
Plačila za blago se opravljajo v prosto zamenljivi valuti ali v drugi obliki, ki jo pogodbenici sprejmeta v skladu z obstoječo devizno zakonodajo in predpisi svojih držav.
Obračuni po tem sporazumu se lahko realizirajo na kakršen koli v mednarodni bančni praksi uveljavljeni način na podlagi sporazuma med zainteresiranimi podjetji ob upoštevanju pravne ureditve podpisnic.
7. člen
Pogodbenici si bosta medsebojno pomagali pri organizaciji sejmov, razstav, gospodarskih in tehničnih simpozijev in izmenjavi trgovinskih delegacij in skupin vsaka na svojem ozemlju.
8. člen
Vsaka od pogodbenic bo v skladu s svojo zakonodajo in predpisi dovoljevala podjetjem in organizacijam druge pogodbenice, ki se ukvarjajo s trgovino in gospodarskimi dejavnostmi med državama, da ustanavljajo stalna predstavništva, ter zagotovila ustrezne razmere za njihovo normalno delovanje na njenem ozemlju.
9. člen
Podpisnici bosta z vidika razvoja gospodarskega sodelovanja podpirali medsebojno izmenjavo informacij, zlasti o svoji zakonodajni ureditvi in programih z gospodarskega področja ter drugih informacij, zanimivih za pogodbenici.
10. člen
1. Pogodbenici se strinjata, da ustanovita skupno komisijo za trgovinsko in gospodarsko sodelovanje, ki jo bodo sestavljali predstavniki obeh vlad. Predsednika skupne komisije morata biti vsaj na ravni vodje sektorja ministrstva, pristojnega za gospodarsko in trgovinsko sodelovanje s tujino.
2. Naloge komisije so:
– pospeševanje medsebojnega sodelovanja,
– preverjanje uresničevanja tega sporazuma,
– premagovanje težav, do katerih bi lahko prišlo pri trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med državama,
– zagotavljanje izmenjave informacij o spremembah predpisov v državah podpisnicah,
– dajanje predlogov s ciljem pospeševanja razvoja dvostranskega trgovinskega in gospodarskega sodelovanja in seznanjanje vlad obeh držav s temi predlogi.
3. Skupna komisija se bo sestajala letno, izmenično v Pekingu in Ljubljani, v skladu z dogovorom med pogodbenicama.
11. člen
Ta sporazum začne veljati 30 dni od datuma, ko sta se pogodbenici medsebojno obvestili, da sta opravili ustrezen zakonsko določen postopek v svoji državi, in velja pet let. Vsako leto se bo avtomatično obnovil, če nobena od pogodbenic najmanj šest mesecev pred prenehanjem njegove veljavnosti pisno ne obvesti druge pogodbenice o razveljavitvi sporazuma.
Ob prenehanju veljavnosti tega sporazuma se bodo še naprej uporabljala njegova določila za vse pogodbe, ki so bile sklenjene med veljavnostjo sporazuma, dokler ne bodo v celoti izpolnjene.
12. člen
Ta sporazum je sklenjen dne 9. novembra 1992, v dveh izvirnikih v slovenskem, kitajskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri besedila enako verodostojna.
Ob različnem tolmačenju in uresničevanju tega sporazuma še uporablja angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
mag. Vojka Ravbar l. r.
 
Za Vlado
Ljudske Republike Kitajske
Gu Yongjiang l. r.
AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON TRADE AND ECONOMIC COOPERATION
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the People's Republic of China (hereinafter referred to as »the Contracting Parties«), desiring to strengthen the friendship and cooperation and to develop trade and economic relations between the two countries on the basis of equality and mutual benefit, have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties shall take all necessary measures to promote the development of trade and economic relations between the two countries and create favourable conditions to this end.
Article 2
The Contracting Parties shall accord each other the most favourable nation treatment with regard to the imposition of customs duties and other charges, as well as to regulations of customs administration and customs clearance.
This provision shall not apply to:
1) advantages accorded or to be accorded by either Contracting Party to neighbouring countries in order to facilitate frontier trade;
2) advantages accorded or to be accorded by either Contracting Party to the member countries of a customs union and a free trade area.
Article 3
The Contracting Parties shall, in accordance with the provisions of this Agreement and within the framework of their respective laws and regulations in force, encourage and protect the investment by the investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party.
Article 4
The Contracting Parties shall, within the framework of their respective laws and regulations in force, encourage the firms, enterprises and organizations of both countries to develop diversified economic cooperation and create favourable conditions to this end.
Article 5
The firms, enterprises and organizations of both countries, which undertake foreign trade and economic activities, shall follow the existing laws and regulations of their respective countries and international trade practices with regard to the conclusion and performance of contracts.
Article 6
The prices of commodities and services shall be decided on the basis of the current international prices of the corresponding commodities and services.
Payments for commodities shall be made in a freely convertible currency or in other forms accepted by the two parties of the contract in accordance with the existing foreign exchange laws and regulations of their respective countries.
Accounts within the framework of this Agreement may be settled in any internationally accepted way according to banking practice, based on mutual agreement among the companies involved and in accordance with the laws of the Contracting Parties.
Article 7
The Contracting Parties shall support each other in the organization of trade fairs, exhibitions, economic and technical symposiums and exchange of trade delegations and groups in their own territory.
Article 8
Either Contracting Party shall, within the framework of its laws and regulations in force, permit the firms, enterprises and organizations of the other Contracting Party, which undertake trade and economic activities between the two countries, to establish permanent representative, offices and provide necessary conditions for their normal operation in its own territory.
Article 9
In view of the development of economic cooperation, the Contracting Parties shall encourage mutual exchange Of information, particularly concerning their respective legislation and economic programmes, as well as other information of mutual interest.
Article 10
1. The Contracting Parties agree to set up a Joint Commission on Trade and Economic Cooperation comprising representatives of both governments. Both presidents of the Joint Commission shall be at least on the level of general director of department of ministry, which is in charge of foreign economic relations and trade.
2. The duties of the Commission are:
– to promote mutual understanding,
– to examine the implementation of this Agreement,
– to solve the problems, which may arise from trade and economic activities between the two countries,
– to ensure the exchange of information on changes in regulations in the countries of the Contracting Parties,
– to put forward proposals which aim to promote the development of bilateral trade and economic relations and to submit them to their respective government.
3. The Joint Commission shall hold meeting annually, in Beijing and Ljubljana alternately, as agreed between the two sides.
Article 11
This Agreement enters, into force thirty days after the date on which both Contracting Parties have notified each other that they have fulfilled their respective internal legal procedures, and shall remain in force for five years. It shall be tacitly renewed from year to year provided that neither Contracting Party notifies the other Party in writing of its denunciation of the Agreement six months before the date of expiry.
In case of termination of this Agreement, its provisions shall be effected for all contracts concluded during the valid period of this Agreement until these contracts have been completely fulfilled.
Article 12
This Agreement is done in duplicate at Beijing this day of November 9, 1992 in Chinese, Slovenian and English languages, all three texts being equally authentic.
In case of any discrepancy of interpretation and implementation of this Agreement, the English text shall prevail.
For the Government
of the Republic of
Slovenia
mag. Vojka Ravbar, (s)
 
For the Government
of the People's
Republic of China
Gu Yongjiang, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
4. člen
Ta zakon začne veljali petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 311-04/93-12/1
Ljubljana, dne 18. maja 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost