Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993

Kazalo

1257. Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil, stran 1555.

Na podlagi 16. člena Zakona o trgovini (Uradni list Republike Slovenije, št. 18/93) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
PRAVILNIK
o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil
1. člen
S tem pravilnikom se predpisujejo minimalna stopnja izobrazbe prodajalca in trgovskega poslovodje in pogoji za priznavanje strokovne usposobljenosti.
Določbe tega pravilnika ne veljajo za osebe, ki jim je za opravljanje neposredne prodaje blaga predpisana minimalna stopnja izobrazbe z drugimi predpisi.
2. člen
Prodajalec mora imeti uspešno dokončan najmanj triletni izobraževalni program TRGOVEC.
Za prodajalca iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini.
3. člen
Trgovski poslovodja mora imeti uspešno dokončan najmanj: nadaljevalni izobraževalni program POSLOVODJA ali izobraževalni program EKONOMSKO-KOMERCIALNI TEHNIK ali izobraževalni program TRGOVSKA AKADEMIJA oziroma izobraževalni program PODJETNIŠKO POSLOVANJE.
Za trgovskega poslovodjo iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje oseba, ki operativno vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v poslovnih enotah trgovine na debelo in drobno ali delih teh poslovnih enot.
4. člen
Osebam, ki na dan uveljavitve Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) ne izpolnjujejo pogojev o minimalni stopnji izobrazbe, predpisanih s tem pravilnikom, se prizna strokovna usposobljenost, če jim je bila ta priznana do tega dne z notranjim aktom oziroma če so najmanj 15 let opravljale delo prodajalca ali trgovskega poslovodje.
Osebe, ki na dan uveljavitve Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) ne izpolnjujejo pogojev o minimalni stopnji izobrazbe, predpisanih s tem pravilnikom, in se jim ta tudi ne priznava na način iz prejšnjega odstavka, morajo predpisano izobrazbo pridobiti v dveh letih po uveljavitvi tega zakona ali pa v tem času opraviti preizkus strokovne usposobljenosti.
5. člen
Osebam, ki opravljajo posle prodajalca ali trgovskega poslovodje in imajo višjo izobrazbo ustrezne smeri od predpisane z 2. in 3. členom tega pravilnika, ni treba opravljati preizkusa strokovne usposobljenosti.
6. člen
Preizkus strokovne usposobljenosti je preizkus znanja pred strokovno komisijo, ki jo imenuje Združenje trgovine pri Gospodarski zbornici Slovenije.
7. člen
Strokovno komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani. V strokovno komisijo imenujeta Obrtna zbornica Slovenije in Združenje trgovine pri Gospodarski zbornici Slovenije po 2 člana, 1 člana pa Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Izpraševalci v strokovni komisiji morajo imeti najmanj stopnjo višje izobrazbe, ki se zahteva od kandidata, ki opravlja preizkus znanja.
8. člen
Preizkus strokovne usposobljenosti iz 4. člena tega pravilnika se opravi po programu znanja, ki ga pripravi strokovna komisija, potrdi pa ga Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Program znanja za preizkus strokovne usposobljenosti za prodajalca pripravi strokovna komisija na podlagi predmetnika izobraževalnega programa TRGOVEC.
Program znanja za preizkus strokovne usposobljenosti za trgovskega poslovodjo pripravi strokovna komisija na podlagi predmetnika nadaljevalnega izobraževalnega programa POSLOVODJE.
9. člen
Pisna zahteva za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti se vloži pri Združenju trgovine pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki o tem obvesti strokovno komisijo.
10. člen
Osebi, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, izda Združenje trgovine pri Gospodarski zbornici Slovenije potrdilo o strokovni usposobljenosti.
11. člen
Oseba, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, je izpolnila pogoje, predpisane s tem pravilnikom.
12. člen
Oseba, ki preizkusa strokovne usposobljenosti ni uspešno opravila, ga lahko po treh mesecih ponovno opravlja.
13. člen
Evidenca o opravljenih preizkusih strokovne usposobljenosti se vodi pri Združenju trgovine pri Gospodarski zbornici Slovenije.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-00-001/93-53-2/01
Ljubljana, dne 25. maja 1993.
Dr. Davorin Kračun l. r.
Minister
za ekonomske odnose in razvoj

AAA Zlata odličnost