Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

2068. Zakon o volitvah v državni zbor
2069. Zakon o državnem svetu
2070. Sklep o prenehanju mandata delegatu mag. Matjažu Šinkovcu

Predsedstvo Republike Slovenije

2071. Ukaz o odprtju veleposlaništva Republike Slovenije in zaprtju biroja Republike Slovenije v Združenih državah Amerike

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2072. Uredba o sankcijah za kršitev oziroma neizvajanje resolucije Varnostnega sveta OZN št. 757/1992

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2073. Pravilnik o služenju vojaškega roka vojaških obveznikov vrhunskih športnikov
2074. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o pedagoški dokumentaciji v osnovni šoli

BANKA SLOVENIJE

2075. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o aktivnih in pasivnih obrestnih merah Banke Slovenije
2076. Sklep o aktivnih in pasivnih obrestnih merah Banke Slovenije (prečiščeno besedilo)
2077. Sklep o spremembah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini
2078. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o enotni tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2079. Ugotovitveni sklep Republiške volilne komisije

OBČINE

Brežice

2080. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta prenova mestnega jedra
2081. Sklep o javni razgrnitvi programskih zasnov za gospodarski plato na mejnem prehodu Obrežje
2082. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Kamnik

2083. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju zazidalnega načrta B-9 Bakovnik del BM-3 Zarja

Laško

2084. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Laško v 12. volilni enoti - Krajevna skupnost Vrhovo

Ljubljana-Center

2085. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Ljubljana Center

Slovenske Konjice

2086. Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Slovenske Konjice

Šentjur pri Celju

2087. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Šentjur pri Celju