Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992

Kazalo

2073. Pravilnik o služenju vojaškega roka vojaških obveznikov vrhunskih športnikov, stran 2680.

Na podlagi 10. točke drugega odstavka 37. člena zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ter 11. in 37. člena zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/91) izdajam
PRAVILNIK
o služenju vojaškega roka vojaških obveznikov vrhunskih športnikov
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja služenje vojaškega roka vojaških obveznikov vrhunskih športnikov ter določena vprašanja v zvezi z vodenjem evidence, naborom in napotitvijo na služenje vojaškega roka vrhunskih športnikov.
2. člen
Pri izvrševanju vojaške dolžnosti vrhunskih športnikov sodeluje Ministrstvo za obrambo s Športno zvezo Slovenije.
3. člen
Vojaški obvezniki vrhunski športniki po tem pravilniku so športniki, ki imajo po kriterijih Športne zveze Slovenije status:
1. zaslužnih športnikov,
2. športnikov mednarodnega razreda ter
3. športnikov nacionalnega razreda.
EVIDENCA
4. člen
Podatke o kategoriziranih vojaških obveznikih vrhunskih športnikih posreduje Športna zveza Slovenije Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije do konca marca v tekočem letu. Ministrstvo za obrambo posreduje te podatke upravnim organom, pristojnim za obrambne zadeve, ki vodijo vojaško evidenco.
NABOR IN NAPOTITEV NA SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA
5. člen
Pri določitvi roda, službe oziroma vojaško evidenčne dolžnosti vrhunskim športnikom se upoštevajo tudi predlogi Športne zveze Slovenije.
6. člen
Vrhunski športniki se na služenje vojaškega roka napotijo praviloma izven tekmovalne sezone in v tiste učne centre, na območju katerih imajo možnost treniranja, v skladu s predlogi Športne zveze Slovenije.
SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA
7. člen
V času služenja vojaškega roka se vrhunski športniki na predlog Športne zveze Slovenije lahko udeležujejo treningov in tekmovanj. Vrhunski športniki se lahko udeležujejo treningov in tekmovanj praviloma v prostem času. Organizacijo treningov ter kontrolo udeležbe na treningih in tekmovanjih zagotovi Športna zveza Slovenije v sodelovanju s pristojnim poveljstvom Teritorialne obrambe.
8. člen
Za udeležbo na pripravah in nastopih državne reprezentance na evropskih in svetovnih prvenstvih oziroma olimpijskih igrah se vrhunskemu športniku lahko omogoči sodelovanje do 10 delovnih dni.
Udeležba na pripravah in tekmovanjih iz prejšnjega odstavka se praviloma lahko odobri le v drugi fazi vojaškega usposabljanja na zahtevo Športne zveze Slovenije. Odsotnost do 5 delovnih dni odobri poveljnik enote, v kateri vojaški obveznik služi vojaški rok, do 10 delovnih dni pa načelnik Republiškega štaba teritorialne obrambe.
Ne glede na določila prvega in drugega odstavka tega člena, udeležbo na pripravah ali tekmovanjih lahko odobri načelnik Republiškega štaba teritorialne obrambe v prvi fazi vojaškega usposabljanja do 5 delovnih dni oziroma do 10 delovnih dni v drugi fazi, na predlog Športne zveze Slovenije, če gre za vrhunske športnike, ki se ukvarjajo s strelstvom, padalstvom, biatlonom ali atletskim mnogobojem.
Na posebno prošnjo Športne zveze Slovenije minister za obrambo udeležbo na pripravah ali tekmovanjih v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena izjemoma podaljša.
9. člen
Vrhunskemu športniku se lahko služenje vojaškega roka zaradi priprav ali tekmovanj tudi prekine, v skladu z zakonom.
Prekinitev služenja vojaškega roka je praviloma možna le v drugi fazi usposabljanja. V prošnji, ki jo za prekinitev vloži Športna zveza Slovenije, mora biti naveden tudi okvirni termin nadaljevanja služenja vojaškega roka vrhunskega športnika.
10. člen
Vrhunski športniki v času služenja vojaškega roka praviloma tekmujejo za Teritorialno obrambo razen, če ne gre za tekmovanja, ki se jih udeležujejo kot člani državne ali olimpijske reprezentance.
11. člen
Vrhunske športnike v. času treningov, priprav in na tekmovanjih zavaruje Športna zveza Slovenije, razen za tekmovanja iz prejšnjega člena tega pravilnika. Zavarovanje mora obsegati čas od odhoda na trening, priprave ali tekmovanje do vrnitve v enoto.
12. člen
Poročilo o treningih, pripravah in tekmovanjih med služenjem vojaškega roka za vse vrhunske športnike pripravlja Športna zveza Slovenije mesečno in jih posreduje Ministrstvu za obrambo.
Vrhunskemu športniku načelnik Republiškega štaba teritorialne obrambe lahko na predlog Športne zveze Slovenije ali poveljnika enote, v kateri služi vojaški rok, odvzame ugodnosti po tem pravilniku, če se obveznik ne udeležuje treningov, priprav ali če kako drugače izkorišča svoj status.
KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 831/156
Ljubljana, dne 7. septembra 1992.
Janez Janša l. r.
Minister za obrambo