Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992

Kazalo

2080. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta prenova mestnega jedra, stran 2683.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/90, 3/91 in 13/91) je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na 30. seji dne 28. 8. 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta prenova mestnega jedra
1. člen
Za dobo 30 dni se javno razgrne osnutek UN Prenova mestnega jedra, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško, pod št. UN 11/91.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Krajevne skupnosti Brežice in Zavoda za prostorsko načrtovanje Skupščine občine Brežice.
3. člen
V času javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko načrtovanje občine Brežice organiziral javno razpravo o osnutku UN Prenova mestnega jedra in o tem obvestil občane in zainteresirane organizacije na krajevno običajen način.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, ki bo na obeh mestih javne razgrnitve, ali pa jih pismeno posredujejo Zavodu za prostorsko načrtovanje občine Brežice.
Rok za pripombe in predloge poteče 30. dan javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Rok javne razgrnitve prične teči z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-11/90-7
Brežice, dne 28. avgusta 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.