Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992

Kazalo

2086. Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Slovenske Konjice, stran 2685.

Na podlagi 3. in 51. člena zakona o zavodih (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/91) in na podlagi 12. člena odloka o volitvah v zbore Skupščine občine ter o pristojnostih in delu Skupščine občine Slov. Konjice (Uradni list SRS, št. 1/90) je Skupščina občine Slov. Konjice na skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 2. aprila 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi Zavoda za šport Slov. Konjice
1. člen
Skupščina občine Slov. Konjice s tem odlokom ustanavlja Zavod za šport za opravljanje športne dejavnosti na območju občine Slov. Konjice.
2. člen
S tem odlokom se določa:
– ime in sedež zavoda
– dejavnost zavoda
– organe zavoda
– sredstva za ustanovitev in začetek dela
– vire za delo zavoda
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način pokrivanja primanjkljaja za delo zavoda
– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja
– druge določbe.
3. člen
Ime zavoda se glasi: Zavod za šport Slov. Konjice. Sedež zavoda je: Slov. Konjice, Šolska ulica 3 a.
4. člen
Zavod organizira in izvaja naslednje dejavnosti:
– spremljanje, organiziranje in izvajanje športne dejavnosti,
– organiziranje, posredovanje športnih in drugih javnih prireditev,
– vzdrževanje in organiziranje vzdrževanja športnih objektov,
– organiziranje in izvajanje izobraževanja na področju športa,
– oddajanje prostorov v najem,
– organizacija in izvajanje ekonomsko – organizacijskih in gostinskih storitev v športnih objektih.
Zavod za šport lahko s soglasjem ustanovitelja opravlja tudi druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost.
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– direktor
– strokovni svet.
6. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima šest članov.
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja (dva člana), predstavniki izvajalcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen (dva člana) ter predstavniki uporabnikov (dva člana).
7. člen
Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema statut,
– sprejema razvojne usmeritve, program dela in finančni plan zavoda za šport,
– sprejema periodična in zaključna finančna poročila in odloča o delitvi dobička,
– skrbi za izvajanje sklepov skupščine občine, ki se nanašajo na področje športa,
– ustanovitelju in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge, z zakonom in statutom določene naloge.
8. člen
Poslovanje zavoda organizira in vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Direktor zastopa zavod neomejeno in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
9. člen
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
10. člen
Ustanovitelj zagotavlja opravljanje administrativno – tehničnih in finančno – računovodskih opravil v ustreznem upravnem organu. Delavci, ki so do uveljavitve tega odloka izvajali dejavnost športa v upravnih organih, preidejo v zavod.
11. člen
Strokovni svet je strokovni organ zavoda.
Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda, v skladu z zakonom.
12. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda, ki so na osnovi zakona o zavodih prešla v last ustanovitelja in s katerim so do ustanovitve zavoda za šport upravljali Športna zveza Slov. Konjice in športni klubi, tvorijo stvari po popisu in cenitvi, ki je priložen k odloku.
Ustanovitelj ta sredstva izroči v razpolaganje zavodu.
13. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz proračunskih sredstev ustanovitelja na osnovi standardov in normativov dogovorjenega programa, po enakih merilih, ki veljajo za vse objekte v občini, skladno z letnim načrtom sredstev za šport, s plačili za storitve, s prodajo storitev na trgu in drugih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda (sponzorstvo).
14. člen
Presežek prihodkov uporablja zavod za opravljanje in razvoj dejavnosti s soglasjem ustanovitelja.
O načinu kritja primanjkljaja sredstev za dogovorjeni program za delo zavoda, odloča svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
15. člen
Zavod je pravna oseba in je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno. Za pravne posle v zvezi z nepremičninami mora pridobiti soglasje ustanovitelja.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda v mejah sprejetega občinskega proračuna za dejavnost športa.
16. člen
Ustanovitelj nadzira zakonitost dela zavoda.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda in finančnega poslovanja opravlja pristojni občinski upravni organ.
Ustanovitelj ima v zvezi s poslovanjem zavoda še naslednje pristojnosti in obveznosti:
– obravnava in sklepa o polletnem poslovanju zavoda, po potrebi tudi trimesečnih rezultatov,
– daje soglasje k statutu in vsem statusnim spremembam,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– daje soglasje k zaključnemu računu zavoda.
17. člen
Zavod ima statut, s katerim se podrobneje določijo zlasti:
– organizacija in način poslovanja zavoda,
– pristojnosti organov zavoda,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– mandat članov organov zavoda,
– zadeve v zvezi z nadzorom ustanovitelja nad poslovanjem zavoda.
18. člen
Svet zavoda se imenuje v roku 30 dni, statut zavoda pa sprejme v 60 dneh od uveljavitve tega odloka.
19. člen
Do imenovanja direktorja po tem odloku in statutu zavoda, imenuje ustanovitelj v. d. direktorja Mitjo Hlasteca. Ta je pooblaščen, da opravi priprave za začetek dela in vpis v sodni register.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 621-1/92-1
Slov. Konjice, dne 2. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenske Konjice
Jože Baraga l. r.