Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1992 z dne 21. 9. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1992 z dne 21. 9. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

2111. Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ

Predsedstvo Republike Slovenije

2088. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike
2089. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2112. Odlok o določitvi živil, za katere se pri uvozu ne plačuje posebna dajatev in količine teh proizvodov
2113. Odlok o določitvi najvišje drobnoprodajne cene rafiniranega sladkorja
2114. Odlok o dopolnitvi odloka o plačilu posebne takse na uvoženo blago v letu 1992
2115. Odlok o spremembi odloka o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza
2116. Odlok o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Celovcu
2117. Odlok o odpiranju konzulata Republike Slovenije v Haagu
2118. Odlok o postavitvi častnega konzula republike Slovenije v Haagu

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2090. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2091. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
2092. Odlok o tarifi stroškov v zvezi z opravljanjem carinskega nadzorstva in carinjenja blaga izven prostorov, v katerih carinarnica praviloma opravlja carinsko nadzorstvo in carinjenje blaga
2093. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju zdravil
2094. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije julija 1992 in višini neto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v obdobju maj-julij 1992
2119. Odredba o določitvi cen rafiniranega sladkorja iz republiških blagovnih rezerv

BANKA SLOVENIJE

2120. Sklep o dopolnitvi sklepa o izdaji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije
2121. Sklep o izdaji bankovcev za 5000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20 in 10 tolarjev

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2095. Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost

OBČINE

Brežice

2096. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
2097. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ZN Obrtna cona Brežice

Celje

2098. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev programskih zasnov za del ureditvenega območja zazidalnega načrta Dolgo polje 3 in za ureditveno območje zazidalnega načrta Sončni park kot sestavnega dela prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Celje

Grosuplje

2099. Sklep o uvedbi posebnega krajevnega samoprispevka za sofinanciranje razširitve in asfaltiranje lokalne ceste Sp. Slivnice-Grosuplje
2100. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo posebnega krajevnega samoprispevka v KS Sp. Slivnica, ki je bil izveden dne 6. 9. 1992

Ljubljana Moste-Polje

2103. Sklep o povečanju pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Moste-Polje
2104. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Ljubljana Moste-Polje

Ljubljana-Center

2101. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin
2102. Sklep o povečanju pristojbin za veterinarskosanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Center

Sevnica

2105. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
2106. Sklep skupščine občine Sevnica

Sežana

2107. Odredba o pristojbinah za kritje stroškov veterinarsko higienske službe v občini Sežana
2108. Pravilnik o spremembi pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov

Tržič

2109. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič

Žalec

2110. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj
AAA Zlata odličnost