Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992

Kazalo

2072. Uredba o sankcijah za kršitev oziroma neizvajanje resolucije Varnostnega sveta OZN št. 757/1992, stran 2679.

Na podlagi 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/ 87 in 18/88) v zvezi z resolucijo Varnostnega sveta OZN št. 757/1992, sprejeto 30. 5. 1992, izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o sankcijah za kršitev oziroma neizvajanje resolucije Varnostnega sveta OZN št. 757/1992
1. člen
S to uredbo se določajo sankcije za kršitev oziroma neizvajanje določil resolucije Varnostnega sveta OZN št. 757/ 1992 (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 6/92; v nadaljevanju – resolucije).
2. člen
(1) Z denarno kaznijo v višini najmanj desetkratnega zneska vrednosti blaga ali storitve, ki je predmet gospodarskega prestopka, se kaznuje za gospodarski prestopek podjetje ali druga pravna oseba:
1. če uvozi ali poskusi uvoziti blago in storitve z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori, razen blaga, ki je bilo izvoženo iz Republike Srbije oziroma Črne gore do vključno 30. 5. 1992 (podtočka a, točke 4 resolucije);
2. če izvozi ali dobavi blago in storitve ali to poskusi storiti, ne glede na izvor, kateremukoli posamezniku ali pravni osebi v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni Gori, ali kateremukoli posamezniku ali pravni osebi z namenom opravljanja poslov v ali iz teh republik, razen blaga, ki je namenjeno za zdravstvene potrebe ter za prehrambene proizvode (podtočka c točke 4 resolucije);
(2) Če se za blago ali storitev iz prvega odstavka tega člena ne more ugotoviti količina in vrednost blaga ali cena storitve se podjetje ali druga pravna oseba kaznuje z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba v podjetju ali drugi pravni osebi.
3. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za gospodarski prestopek podjetje ali druga pravna oseba:
1. če opravlja aktivnosti, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju izvoza ali tranzita blaga z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori (podtočka b točke 4 resolucije);
2. če opravlja aktivnosti, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju prodaje ali dobave blaga v Republiko Srbijo oziroma Republiko Črno goro, ne glede na izvor blaga (podtočka c točke 4 resolucije);
3. če opravlja prevozno dejavnost v cestnem prometu, ladijskem prometu, s trgovinskimi ladjami pod zastavo Republike Slovenije, ali letalskem prometu z letali, registriranimi v Republiki Sloveniji, povezano z blagom z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori (podtočka b točke 4 resolucije);
4. če opravlja letalski promet z Republiko Srbijo oziroma Republiko Črno goro, razen vnaprej dovoljenih poletov v humanitarne namene, ali če opravlja tehnološko ali servisno vzdrževanje letal ter druge aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem letal, registriranih v Republiki Srbiji oziroma Črni gori, ali ki so pod nadzorom ali ki obratujejo za osebe iz teh republik (podtočka b točke 4 resolucije);
5. če opravlja tranzit blaga z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori, ki je bilo od tam izvoženo po 30. 5. 1992 (podtočka b točke 4 resolucije);
6. če organom, podjetjem in drugim pravnim osebam iz Republike Srbije oziroma Republike Črne gore omogočijo uporabo sredstev na računih pri bankah in drugih finančnih organizacijah v Republiki Sloveniji ter uporabo drugega premoženja na ozemlju Republike Slovenije, ali dajejo posojila oziroma garancije ali jim kako drugače omogočijo dostop do finančnih sredstev (točka 5 resolucije);
7. če opravijo plačila v Republiko Srbijo oziroma Republiko Črno goro, razen plačil, namenjenih v zdravstvene ali humanitarne potrebe ter za hrano (točka 5 resolucije).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe.
4. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če uvozi ali poskusi uvoziti blago in storitve z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori, razen blaga, ki je bilo izvoženo iz Republike Srbije oziroma Republike Črne gore do vključno 30. 5. 1992;
2. če izvozi ali dobavi blago in storitve ali to poskusi storiti, ne glede na izvor, kateremukoli posamezniku ali pravni osebi v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori ali kateremukoli posamezniku ali pravni osebi z namenom opravljanja posla v ali iz teh dveh republik, razen blaga, ki je namenjeno za zdravstvene potrebe ter za prehrambene proizvode;
3. če opravlja aktivnosti, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju izvoza ali tranzita blaga z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori;
4. če opravlja aktivnosti, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju prodaje ali dobave blaga v Republiko Srbijo oziroma Republiko Črno goro;
5. če opravlja prevozno dejavnost, povezano z blagom z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori;
6. če opravlja tranzit blaga z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori, ki je bilo od tam izvoženo po 30. 5. 1992;
7. če organom, podjetjem in drugim pravnim osebam iz Republike Srbije oziroma Republike Črne gore omogočijo uporabo sredstev na računih pri bankah in drugih finančnih organizacijah v Republiki Sloveniji ter uporabo drugega premoženja na ozemlju Republike Slovenije, ali dajejo posojila oziroma garancije ali jim kako drugače omogočijo dostop do finančnih sredstev;
8. če opravijo plačila v Republiko Srbijo oziroma Republiko Črno goro, razen plačil, namenjenih v zdravstvene ali humanitarne potrebe ter za hrano.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki je storil prekršek iz točke 1 do 8 tega člena.
5. člen
Za gospodarski prestopek iz 2. člena oziroma prekršek iz 4. člena te uredbe se izreče poleg denarne kazni tudi varstveni ukrep odvzema blaga, ki je predmet prestopka oziroma prekrška.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30-05/90-4/22-8
Ljubljana, dne 9. septembra 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.