Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1916. Zakon o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij (ZIUPRPK)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2011. Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito
2012. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
2013. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike

Sklepi

2014. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja

MINISTRSTVA

1917. Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
1918. Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavca energetskih naprav
1919. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaščiti rejnih živali
1920. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil
2015. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

USTAVNO SODIŠČE

1921. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 48. člena Zakona o osnovni šoli in prvi odstavek 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja nista v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

1922. Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja potrošnikov
1923. Sklep o določitvi zneska minimalne kreditne sposobnosti potrošnika

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1924. Zapisnik o ugotovitvi končnega izida ponovnih volitev člana državnega sveta – predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje kulture in športa
1925. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 7001 – Šmarje pri Jelšah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1926. Sklep o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II
1927. Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v okviru Direktive (EU) 2019/2034
1928. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2023

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1929. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

OBČINE

Borovnica

1930. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2023 – rebalans

Brežice

1931. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2022
1932. Odlok o javnem zavodu Zavod za šport Brežice
1933. Odlok o imenovanju nove ulice v naselju Čatež ob Savi
1934. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za TOP sosesko Brežice
1935. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enostanovanjsko gradnjo Cerklje ob Krki
1936. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice
1937. Sklep o uskladitvi cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2023
1938. Sklep o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, cene storitve grobarjev in druge storitve za pokopališča v Občini Brežice
1939. Cenik potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja

Cerknica

1940. Odlok o rebalansu 1 proračunu Občine Cerknica za leto 2023
1941. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerknica (OVK)
1942. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu Martin Krpan Cerknica

Črnomelj

1943. Odlok o občinskih cestah v občini Črnomelj
1944. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj
1945. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Črnomelj, članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov javnih zavodov v Občini Črnomelj
1946. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1947. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1948. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1949. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dravograd

1950. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o.
1951. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Hrpelje-Kozina

1952. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2023
1953. Odlok o spremembi območja naselij in imenovanju ulic v naselju Kozina in naselju Hrpelje
1954. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Hrpelje - Kozina
1955. Pravilnik o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje množičnih prireditev širšega javnega pomena v Občini Hrpelje - Kozina

Idrija

1956. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Idrija v najem
1957. Sklep o določitvi tržne najemnine
1958. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič

Ig

1959. Dopolnitev sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj – del (v nadaljevanju OPPN)

Ilirska Bistrica

1960. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ilirska Bistrica

Jesenice

1961. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1
1962. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2
1963. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1
1964. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1
1965. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – UPB1
1966. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
1967. Pravilnik o organizaciji brezplačnega prevoza in povračilu prevoznih stroškov za ranljive skupine otrok in mladostnikov v Občini Jesenice

Kamnik

1968. Sklep o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda
1969. Sklep o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kamnik
1970. Sklep o določitvi kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije in o volitvah predstavnikov Občine Kamnik v volilno telo volilne enote
1971. Sklep o opustitvi javnega dobra

Kobarid

1972. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kobarid v letu 2023
1973. Sklep o višini enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Kobarid

Kočevje

1974. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje
1975. Sklep o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje, čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter ceno storitev vezanih na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave
1976. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1977. Sklep o določitvi cene 24-urne dežurne službe
1978. Sklep o sprejemu cenika storitev pogrebne in pokopališke službe

Kranj

1979. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe mestnih linijskih prevozov v Mestni občini Kranj

Kranjska Gora

1980. Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Kranjska Gora
1981. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine
1982. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Laško

1983. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško

Moravske Toplice

1984. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora AD 10
1985. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za gramoznico v Mlajtincih

Piran

1986. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2022
1987. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve

Rogaška Slatina

1988. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Semič

1989. Sklep o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič
1990. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1991. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1992. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1993. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

1994. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
1995. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec
1996. Sklep o lokacijski preveritvi za preoblikovanje in spremembo stavbnega zemljišča določenih v občinskem prostorskem načrtu in določitev prostorskih izvedbenih pogojev na zemljiščih s parc. št. 671/4, 671/1, 672, 673 vse k.o. 847 – Vrhe na območju EUP OK-381 v OPN MOSG (ID 3415)
1997. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.1)

Slovenske Konjice

1998. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 2492

Sveti Jurij ob Ščavnici

1999. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
2000. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
2001. Odlok o pokopališkem redu v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
2002. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
2003. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
2004. Sklep o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2023
2005. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Škocjan

2006. Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan

Škofljica

2007. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalne enote F5, F7, F8, F16, F25 in F30

Štore

2008. Pravilnik o uporabi Športne dvorane Štore Green Steel

Zagorje ob Savi

2009. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del območja OP 5 ZS 37 – Jerman 2
2010. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del območja KI 32 za nov vrtec v Kisovcu

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti