Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2023 z dne 16. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2023 z dne 16. 6. 2023, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2016. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje
2017. Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja sadja za obdobje 2024–2026
2018. Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami
2019. Uredba o spremembi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Odloki

2020. Odlok o finančnem nadomestilu pridelovalcem jabolk in hrušk zaradi visokih stroškov pridelave po agresiji Rusije proti Ukrajini

MINISTRSTVA

2021. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnikov, ki določata ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje določenih rastlinskih škodljivih organizmov
2022. Pravilnik o prenehanju uporabe Pravilnika o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin
2023. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum
2024. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnikov, ki določata ukrepe in postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje določenih škodljivih organizmov krompirja
2025. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča Plum pox virus
2026. Pravilnik o registraciji, tehničnih pregledih, označevanju in barvi vojaških vozil Slovenske vojske, o označevanju in barvi vozil Civilne zaščite ter o označevanju določenih sredstev iz popisa
2027. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije
2028. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi
2029. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja
2030. Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevega raka (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.) in krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll. in Globodera pallida Stone)

SODNI SVET

2031. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2032. Sklep o odstotkih vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
2086. Sporazum o razreševanju položaja uslužbencev policije v okviru prilagajanja delovanja policije po vstopu Republike Hrvaške v schengensko območje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2033. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani
2034. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije
2035. Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije

OBČINE

Ankaran

2036. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran

Brežice

2037. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obrtno dejavnost v Brezini, EUP BRŽ-186
2038. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Črnomelj

2039. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. – uradno prečiščeno besedilo (UPB1)

Dobje

2040. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem, o nagradah članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v Občini Dobje
2041. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje

Dobrna

2042. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lokovina LO 3-2
2043. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Dobrna
2044. Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Kranj

2045. Sklep o lokacijski preveritvi na območju gospodarske cone Kranj – Labore (EUP KR L 3)
2046. Sklep o lokacijski preveritvi za gradnjo garažne hiše objekta Severna vrata

Litija

2047. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje
2048. Pravilnik o sofinanciranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk v Občini Litija
2049. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Miren-Kostanjevica

2050. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica

Moravske Toplice

2051. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov (hlev za perutnino) na kmetijskih zemljiščih kmetije Lainšček

Osilnica

2052. Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Osilnica
2053. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2023

Piran

2054. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Lucija v Občini Piran, na nadomestnih volitvah dne 11. junija 2023
2055. Poročilo o izidih glasovanja na nadomestnih volitvah 11. junija 2023 za volitve predstavnika italijanske narodne skupnosti v Krajevni skupnosti Lucija

Pivka

2084. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2023

Podčetrtek

2056. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Podčetrtek
2057. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Podčetrtek

Radeče

2058. Sklep o začetku postopka tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče (SD OPN 3)

Rečica ob Savinji

2059. Obvezna razlaga 4. člena Odloka o varstvenih pasovih vodnega vira »Župnekovo žrelo« in »Žegnani studenec« (vodovod KS Rečica ob Savinji)
2060. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2023

Sežana

2085. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave

Slovenj Gradec

2061. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2023
2062. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Sever (enoti urejanja prostora SG-48, in SG-52-del)

Slovenske Konjice

2063. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice

Straža

2064. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Stanovanjski del Volavče (POT-6-OPPN)

Šmartno pri Litiji

2065. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Bogenšperk v plačni razred

Tišina

2066. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2023

Zagorje ob Savi

2067. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Vrtec Zagorje ob Savi«
2068. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi
2069. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja«
2070. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«
2071. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola dr. Slavka Gruma«
2072. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Kavčiča«
2073. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Glasbena šola Zagorje ob Savi«
2074. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje ob Savi
2075. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
2076. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi
2077. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje
2078. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Zagorje ob Savi
2079. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Zagorje ob Savi
2080. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi

Železniki

2081. Odlok o predkupni pravici Občine Železniki
2082. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Železniki
2083. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti