Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2023 z dne 16. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2023 z dne 16. 6. 2023

Kazalo

2036. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran, stran 5692.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 132. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15, 10/22) in 138. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 50/15, 10/22) je Občinski svet Občine Ankaran na 6. redni seji dne 25. 5. 2023 sprejel naslednje
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Ankaran 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 50/15, 10/22) (v nadaljevanju: Poslovnik) se VI. poglavje preimenuje, vsebina 86., 87. in 88. člena pa spremeni tako, da se po novem glasijo:
»VI. POVEZOVANJE IN SODELOVANJE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
86. člen 
Člani občinskega sveta imajo pravico, da se povezujejo in sodelujejo z ostalimi člani občinskega sveta na različne načine:
– s člani, ki izhajajo iz iste politične stranke oziroma liste, lahko sodelujejo v svetniških skupinah,
– z drugimi člani občinskega sveta lahko ustanovijo klube članov občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: klubi članov)
– ali delujejo kot nepovezani člani občinskega sveta.
87. člen 
Klub članov lahko ustanovita najmanj dva člana občinskega sveta.
88. člen 
Občina svetniškim skupinam, klubom in nepovezanim članom občinskega sveta zagotovi materialne možnosti za osnovno dejavnost. Naštetim se omogoči tudi uporaba prostorov, kjer lahko obravnavajo in usklajujejo vsebine v domeni občinskega sveta, v ta namen gostijo strokovnjake s področja posamičnih pristojnosti občinskega sveta ter člane stalnih delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta.«
2. člen 
Ostali členi Poslovnika, ki jih ta akt ne obravnava, ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.037/2023
Ankaran, dne 25. maja 2023
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Visto l’articolo 36 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE), l’articolo 132 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS n. 17/15, 10/22) e l’articolo 138 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS n. 50/15, 10/22) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella sua 6a seduta ordinaria del 25 maggio 2023 ha approvato le seguenti
M O D I F I C H E   E   I N T E G R A Z I O N I    D E L   R E G O L A M E N T O 
di procedura del Consiglio comunale del Comune di Ancarano 
articolo 1 
Nel Regolamento di procedura del Consiglio comunale del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 50/15, 10/22) (di seguito: Regolamento), il capitolo VI viene ridenominato e i contenuti degli articoli 86, 87 e 88 vengono modificati come segue:
»VI. COLLEGAMENTO E COLLABORAZIONE TRA I CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
articolo 86 
I membri del Consiglio comunale hanno il diritto di collegarsi e collaborare con gli altri consiglieri del Consiglio comunale in vari modi:
– con consiglieri appartenenti allo stesso partito o lista politica, possono partecipare a gruppi di consiglieri,
– con altri consiglieri del Consiglio comunale, possono costituire club di consiglieri del Consiglio comunale (di seguito denominati »club di consiglieri«),
– o agire come consiglieri autonomi del Consiglio comunale.
articolo 87 
Un club di consiglieri può essere costituito da un minimo di due membri del Consiglio comunale.
articolo 88 
Il Comune fornisce le strutture materiali per le attività dei gruppi di consiglieri, dei club e dei consiglieri autonomi del Consiglio comunale. Ad essi viene inoltre concesso l'uso dei locali in cui discutere e coordinare i temi di competenza del Consiglio comunale, ospitando a tal fine esperti nel campo delle singole competenze del Consiglio comunale e membri degli organi di lavoro permanenti che non fanno parte del Consiglio comunale.«
articolo 2 
I restanti articoli del Regolamento non trattati nel presente atto restano invariati.
articolo 3 
Le presenti modifiche e integrazioni del Regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.037/2023
Ancarano, 25 maggio 2023
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost