Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2023 z dne 16. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2023 z dne 16. 6. 2023

Kazalo

2052. Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Osilnica, stran 5715.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr., 75/17 – spremembe in dopolnitve, 52/18 – dopolnitev) in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski svet Občine Osilnica na 4. redni seji dne 9. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Osilnica 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem odlokom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) za stanovanjske objekte na območju Občine Osilnica.
(2) Namen subvencioniranja nakupa in vgradnje MKČN je občanom pomagati, da zagotovijo čiščenje odpadnih voda iz stanovanjskih objektov skladno z določili veljavnih predpisov.
(3) Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencioniranja stroška nakupa in vgradnje MKČN.
(4) Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki približno ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
(5) MKČN, ki je predmet subvencioniranja skladno s tem odlokom, ni del javne infrastrukture.
2. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem odloku (v nadaljevanju: upravičenci) so fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Osilnica, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb.
(2) V primeru izgradnje skupne MKČN na več enostanovanjskih objektih ali za enega ali več večstanovanjskih objektov, je upravičenec in vlagatelj vloge tisti investitor, na čigar zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s pogodbo. Do subvencioniranja niso upravičene pravne osebe.
(3) Subvencionira se izgradnja MKČN komunalnih odpadnih vod za objekte na območjih izven meja aglomeracij, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS, uporabnikom, ki v skladu s predpisi niso obvezani k priključitvi na javno kanalizacijo.
(4) Vsak upravičenec lahko kandidira za proračunska sredstva za en objekt le enkrat.
(5) Nepovratna finančna sredstva se dodelijo za MKČN za obstoječe stanovanjske objekte in novozgrajene stanovanjske objekte, ki so:
– zgrajeni v skladu s prostorskimi akti in predpisi o gradnji objektov,
– evidentirani v zemljiškem katastru in katastru stavb.
II. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV 
3. člen 
(splošno) 
(1) Sredstva za subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN na območju Občine Osilnica se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi Občinski svet Občine Osilnica z odlokom o proračunu. Na podlagi v proračunu določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki podrobneje določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev.
(2) V kolikor je upravičenec že prejel javna nepovratna sredstva iz drugih virov v ta namen, do proračunskih sredstev za isti namen ni upravičen.
4. člen 
(javni razpis, razpisna dokumentacija) 
(1) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Osilnica. V javnem razpisu se določi:
1. naziv in sedež občine,
2. pravna podlaga za izvedbo razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu in zahtevane priloge,
5. višino sredstev, ki so na razpolago v posameznem proračunskem letu,
6. rok in naslov za vložitev vlog,
7. datum odpiranja vlog,
8. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu,
9. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo dodatne informacije in razpisno dokumentacijo.
(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni, da prijavitelj izdela popolno vlogo za dodelitev sredstev ter vse pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– navedba predmeta javnega razpisa,
– okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– vzorec pogodbe,
– opredelitev, kdaj se šteje, da je vloga na razpis formalno popolna,
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev,
– navedba o tem, kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo odloča o pritožbi zoper odločbo,
– obrazci, ki so obvezna priloga k vlogi na javni razpis.
5. člen 
(vloga) 
(1) Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo vložijo pri organu, določenem v javnem razpisu.
(2) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija.
6. člen 
(pristojni organ) 
(1) Postopek javnega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev vodi občinska uprava (v nadaljevanju: pristojni organ). Pristojni organ opravlja vse naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek javnega razpisa, zlasti pa:
– pripravi predlog javnega razpisa in razpisne dokumentacije;
– zagotovi objavo javnega razpisa in razpisne dokumentacije na spletni strani Občine Osilnica oziroma drugih sredstvih javnega obveščanja;
– odpira in pregleda prejete vloge;
– ugotavlja formalno popolnost vlog;
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog;
– ugotavlja izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev;
– na podlagi izvedenega postopka ugotovi višino sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec;
– izdaja ustrezne pravne akte;
– opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev.
(2) Upravni organ odpira in obravnava vse vloge, ki so prispele v času od zadnje obravnave prispelih vlog, in sicer po vrstnem redu prispetja.
7. člen 
(obravnava vlog) 
(1) Po izvedenem odpiranju vlog pristojni organ preveri popolnost vlog in izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev.
(2) Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso formalno popolne, pristojni organ v roku petih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo, zavrže pristojni organ s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je možna pritožba na župana v petnajstih dneh od vročitve sklepa.
(4) Na podlagi izvedenega postopka pristojni organ izda odločbe o dodelitvi sredstev. Sredstva subvencije se odobrijo po vrstnem redu prispelih popolnih vlog. Postopek o dodelitvi sredstev se vodi v skladu z razpisom po pravilih splošnega upravnega postopka. Sredstva se dodelijo do porabe proračunskih sredstev.
(5) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna pritožba na župana. Odločitev župana je dokončna.
8. člen 
(pogodba) 
(1) Za subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN Občina Osilnica in upravičenec skleneta pogodbo o subvencioniranju. Pogodba se sklene po dokončnosti odločbe iz četrtega odstavka prejšnjega člena. Če upravičenec ne vrne podpisane pogodbe najkasneje v roku, ki je določen v javnem razpisu, se šteje, da je vlogo na razpis umaknil.
(2) Pogodba o subvencioniranju mora vsebovati najmanj:
– navedbo pogodbenih strank;
– namen dodelitve sredstev;
– višino dodeljenih sredstev;
– navedbo dokazil, s katerimi se dokazuje realizacija nakupa in vgradnje MKČN ter rezultate prvih meritev;
– rok za dostavo dokazil iz prejšnje alineje;
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank;
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev;
– določilo o obveznosti prejemnika sredstev do hrambe dokumentacije za čas obratovanja MKČN oziroma v času, ki ga določajo predpisi;
– obveznost prejemnika sredstev, da bo omogočil pristojnemu organu vpogled v dokumentacijo in kontrolo namenske porabe sredstev;
– izjavo prejemnika sredstev, da se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja, lahko objavijo;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev.
(3) V primeru iz desete alineje prejšnjega odstavka tega člena se lahko objavijo osnovni podatki o višini odobrenih sredstev in prejemniku v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(4) Pristojni organ lahko pred izplačilom sredstev opravi ogled MKČN, za katerega se sredstva dodeljujejo.
(5) Prejemnik sredstev v obdobju 5 let od prejema sredstev ne sme odtujiti MKČN, za katerega je prejel sredstva, razen če je bila stavba, za katero se je vgradila MKČN, v tem času priključena na javno kanalizacijo v upravljanju izvajalca javne službe.
9. člen 
(višina subvencioniranja) 
(1) Višina pomoči znaša 40 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za en stanovanjski objekt.
(2) V primeru dobave in vgradnje ene MKČN za več enostanovanjskih objektov oziroma za enega ali več večstanovanjskih objektov, ki so v lasti oziroma solasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50 % upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj oziroma največ do 1.200,00 EUR. Znesek subvencioniranja se določi v javnem razpisu glede na število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj, ki se priključujejo na skupno MKČN na način, da se nakup in vgradnja MKČN, na katero se priključuje večje število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj, subvencionira v višjem znesku kot nakup MKČN, na katero se priključuje manjše število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj. V ta namen se v javnem razpisu oblikujejo razredi z različnimi zneski subvencioniranja glede na število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj, ki se priključujejo na eno MKČN.
10. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Kot upravičeni stroški štejejo stroški nakupa in vgradnje MKČN do 50 PE in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.
(2) Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2023 dalje.
(3) Upravičeni stroški so izključno stroški, katere bo upravičenec dokazoval s potrdilom o plačanih računih za nakup, vgradnjo in montažo MKČN ter stroške njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.
(4) Upravičeni stroški so stroški z DDV.
11. člen 
(pogoji in omejitve) 
(1) MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka s standardom iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 49/20 – ZIUZEOP), ki je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov.
(2) Obratovanje MKČN upravičenec dokazuje s poročilom o opravljenih prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda.
(3) Če gre za odvajanje v vodotok, mora upravičenec pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000, in ime vodotoka.
(4) Ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode.
(5) Upravičenec mora imeti pravico graditi na zemljišču, kjer se bo zgradila MKČN.
(6) Stanovanjski objekt, za katerega bo zgrajena MKČN mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje. V kolikor je stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, mora upravičenec priložiti potrdilo, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, s spremembami in dopolnitvami) uporabno dovoljenje po samem zakonu.
(7) MKČN mora biti zgrajena izven območij poselitve, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije.
(8) Lokacija MKČN mora omogočiti dostop in neovirano praznjenje.
12. člen 
(nakazilo odobrenih sredstev) 
Po zaključeni naložbi, vendar najkasneje do datuma, določenega v pogodbi, pošljejo upravičenci na Občino Osilnica zahtevek za izplačilo sredstev z vsemi zahtevanimi prilogami, vključno z rezultati prvih meritev obratovanja MKČN, iz katerih izhaja, da so parametri onesnaženosti ustrezni. Nakazilo sredstev se izvrši v roku, določenem skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.
KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(končna določba) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2023
Osilnica, dne 9. junija 2023
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti