Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2023 z dne 16. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2023 z dne 16. 6. 2023

Kazalo

2047. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje, stran 5711.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 18. in 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16 in 18/23 – ZDU-1O), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 6. redni seji dne 7. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje (Uradni list RS, št. 90/15 in Uradni vestnik Zasavja št. 33/15 ter Uradni list RS, št. 46/18 in Uradni vestnik Zasavja št. 20/18) se v prvem odstavku 1. člena za besedo »Trbovlje« veznik »in« nadomesti z vejico ter za besedo »Hrastnik« doda besedilo »in Občina Litija«.
2. člen 
V prvem odstavku 3. člena se v drugi alineji veznik »in« nadomesti z vejico, v tretji alineji pika nadomesti z veznikom »in« ter doda nova, četrta alineja, ki se glasi:
»– Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.«
3. člen 
V 9. členu se v drugem odstavku za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– sprejema cenik za opravljanje prodaje blaga in storitev na trgu,«
Dosedanje šesta, sedma, osma, deveta, deseta in enajsta alineja postanejo sedma, osma, deveta, deseta, enajsta in dvanajsta alineja.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šteje enajst članov in je sestavljen iz:
– osmih predstavnikov občin ustanoviteljic, pri čemer vsaka ustanoviteljica imenuje dva člana,
– dveh predstavnikov zaposlenih RRA Zasavje,
– enega predstavnika zainteresirane javnosti, ki ga na podlagi javnega poziva RRA Zasavje imenuje Svet zasavske regije.«
4. člen 
V 15. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»RRA Zasavje lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. V tem primeru mora zavod pripraviti cenik z obrazložitvijo, ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene proizvodov in storitev tržne dejavnosti ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu. Iz cenika mora izhajati kalkulacija cene za dejavnost, ki jo zavod opravlja s prodajo blaga in storitev na trgu, cena pa mora biti določena tako, da so vanjo všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in storitev na trgu in se nanašajo na izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.«
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka veljavnosti tega odloka v zadnji izmed občin ustanoviteljic.
Št. 303-1/2023-208
Litija, dne 7. junija 2023
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti