Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023

Kazalo

1927. Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v okviru Direktive (EU) 2019/2034, stran 5472.

  
Na podlagi tretjega odstavka 469.b člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v okviru Direktive (EU) 2019/2034 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 12), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/2175 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev (UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 1) 18. aprila 2023 objavil Smernice o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v okviru Direktive (EU) 2019/2034 (v nadaljnjem besedilu: Smernice SREP), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice SREP določajo skupne postopke in metodologije za delovanje procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja iz 36. do 45. člena Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 64), popravljena s popravkom Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (UL L št. 405 z dne 2. 12. 2020, str. 84; v nadaljnjem besedilu: Direktiva (EU) 2019/2034) ter postopke in ukrepe, sprejete v zvezi z 39. do 42. členom Direktive (EU) 2019/2034.
(3) Smernice SREP se uporabljajo na najvišji ravni konsolidacije v skladu z ravnjo uporabe zahtev iz dela 1 naslova II Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 1), zadnjič popravljena s popravkom Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L št. 405 z dne 2. 12. 2020, str. 79).
(4) Smernice SREP so naslovljene na pristojne organe, kakor so opredeljeni v 5. točki prvega odstavka 3. člena Direktive (EU) 2019/2034.
2. člen 
(obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) določa uporabo Smernic SREP za borznoposredniške družbe, ki so v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov.
(2) Agencija bo v zvezi s postopki in metodologijami za delovanje procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja v celoti upoštevala določbe Smernic SREP, upoštevaje velikost, profil tveganja in poslovni model borznoposredniške družbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(prehodna določba) 
Smernice SREP se uporabljajo od 19. junija 2023 dalje, in sicer za izvajanje procesov nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja, začetih v letu 2023.
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-5/2023-6
Ljubljana, dne 8. junija 2023
EVA 2023-1611-0053
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti