Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023

Kazalo

1936. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice, stran 5499.

  
Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 59/19) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na 3. redni seji dne 31. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice 
1. člen 
(1) Cene dnevnih programov v javnih vrtcih v Občini Brežice znašajo mesečno na otroka:
Dnevni programi: 
– Prvo starostno obdobje 
648 EUR 
– Drugo starostno obdobje 
446 EUR
– Kombinirani oddelki in oddelki 3–4 let
541 EUR
– Razvojni oddelek 
1.253 EUR
(2) Občina sofinancira 100 % povišanja cene v proračunskem letu 2023 staršem, ki imajo v vrtec vpisanega enega otroka v kolikor ta ni že deležen oprostitev države; to pomeni, da je to prvi otrok oziroma , da je drugi otrok pri čemer starejši sorojenec ne obiskuje vrtčevskega varstva istočasno.
2. člen 
(1) Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znašajo 42,96 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se staršem plačilo zniža za stroške neporabljenih živil, v kolikor je odsotnost vrtcu sporočena do 8. ure istega dne. Stroški živil se odštejejo v višini enakega odstotka od cene živil, kot je določeno plačilo staršev. Vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil, v kolikor je vnaprej napovedana.
(2) V kolikor starši vnaprej napovedo, da otrok bo v vrtcu, se jim ob morebitnem neprihodu zaračuna celotna oskrbnina in živila za dan neprihoda, razen v primeru zdravniškega opravičila, oziroma potrdila pediatra.
3. člen 
(1) Starši otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo počitniško rezervacijo (oziroma začasen izpis) zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca v koledarskem letu. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje zadnji dan pred odsotnostjo otroka iz vrtca. V kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se za obračun odsotnosti šteje 22 delovnih dni na mesec.
(2) Starši lahko uveljavljajo rezervacijo izjemoma tudi med letom, v kolikor je vnaprej napovedana in traja neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni.
(3) Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena v skupnem trajanju največ 2 meseca letno.
(4) Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo za rezervacijo (oziroma začasen izpis) otroka le za najstarejšega otroka.
4. člen 
(1) Staršem se za obdobje največ dveh mesecev, ko koristijo rezervacijo oziroma otroka začasno izpišejo iz vrtca, zaračunajo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. Stroški se obračunajo v višini 30 % od plačila staršev, določenega na podlagi razvrstitve v plačilni razred.
(2) Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.
(3) Ob uveljavitvi počitniške rezervacije morajo imeti starši otrok poravnane vse zapadle finančne obveznosti do vrtca.
(4) V kolikor starši otrok, ki oddajo napoved odsotnosti oziroma prisotnosti le-te ne upoštevajo in v danih rokih ne sporočijo sprememb, nadaljnje niso upravičeni do ugodnosti počitniške rezervacije.
5. člen 
V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni – nad 20 delovnih dni, lahko starši uveljavljajo rezervacijo zaradi bolezni. Starši lahko uveljavijo to ugodnost za največ 90 koledarskih dni skupaj v koledarskem letu. Za čas odsotnosti starši plačajo 30 % njim določenega dohodkovnega razreda. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet. Za uveljavitev rezervacije zaradi bolezni morajo starši predložiti vrtcu zdravniško potrdilo najkasneje v roku 5 dni po zaključku odsotnosti. Vrtec je zavezan, da ima pri mesečnem obračunu vse ustrezne dokumente, ki so podlaga za uveljavitev bolniške rezervacije.
6. člen 
Glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v Občini Brežice, se število otrok v vseh oddelkih predšolske vzgoje poveča za dva otroka.
7. člen 
Če je otrok prisoten v vrtcu dlje časa kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, brez predhodnega dogovora z upravo vrtca, je staršem vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva. Za prvo uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR, za vsako naslednjo uro pa 6,50 EUR.
8. člen 
Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za vsakega novo vpisanega otroka, plačajo akontacijo v višini 10 % od cene programa, v katerega bo otrok vključen. Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se akontacija ne vrne.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21).
10. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2023 dalje.
Št. 602-0001/2023
Brežice, dne 31. maja 2023
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti