Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023

Kazalo

Ob-2404/23, Stran 1207
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20, 163/21 137/22 in 59/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
6. javni razpis 
za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov v okviru podukrepa Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (v nadaljnjem besedilu: podukrep).
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.250.000,00 eurov. 
Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 1.800.000 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU, 
– 450.000 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba. 
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti.
Začetek vnosa vloge in zaprtje javnega razpisa: 
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 3. julija 2023 do vključno 20. septembra 2023, do 14. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
Za upravičene stroške se v skladu s 57. členom Uredbe štejejo stroški, ki so nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka pilotnega projekta.
Cilji podukrepa:
Cilji podukrepa so razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov pilotnega projekta.
Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, e-pošta: aktrp@gov.si.
INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Priloga 28 razpisne dokumentacije). 
2. Namen podpore in cilji podukrepa: namen podpore in cilji podukrepa so določeni v 5. členu Uredbe.
3. Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis: upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis sta določena v 9. in 49.a členu Uredbe.
4. Pilotni projekt
1. Pilotni projekt je določen v drugem in šestem odstavku 6. člena Uredbe in je v skladu z 12. členom Uredbe obvezna priloga k vlogi na javni razpis.
2. V skladu s četrtim odstavkom 6. člena, 12. členom in drugim odstavkom 52. člena Uredbe se pilotni projekt predloži v elektronski obliki na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
3. Vsebina pilotnega projekta se mora nanašati na kmetijstvo.
5. Partnerstvo
1. Partnerstvo za namen izvedbe pilotnega projekta je določeno v 7. in 49. členu Uredbe.
2. Šteje se, da je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik iz 1. točke pod a) prvega odstavka 7. člena Uredbe registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, če ima registrirano dejavnost SKD 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.
3. Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik iz 1. točke pod a) prvega odstavka 7. člena Uredbe mora opravljati dejavnost svetovanja v skladu z drugim odstavkom 7. člena Uredbe. Kot svetovanje se v skladu osmim odstavkom 7. člena Uredbe ne štejejo priprava vloge na javni razpis, priprava zahtevka za izplačilo sredstev ali priprava poslovnega načrta za uveljavljanje podpore iz ukrepov Programa razvoja podeželja 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) ter vnos zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepov kmetijske politike.
4. Seznam opravljenih svetovanj iz drugega odstavka 7. člena Uredbe mora imeti v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Uredbe naslednje sestavine:
a) datum opravljenega svetovanja,
b) podatke o svetovalcu, ki je opravil svetovanje,
c) podatke o osebi, kateri je bilo opravljeno svetovanje,
č) področje svetovanja in
d) kratek opis vsebine opravljenega svetovanja.
5. V skladu z osmim odstavkom 7. člena Uredbe se šteje, da se opravljeno svetovanje iz drugega odstavka 7. člena Uredbe nanaša na področje kmetijstva, če se nanaša na:
– pridelavo kmetijskih rastlin oziroma živinorejo,
– predelavo kmetijskih proizvodov,
– storitve za rastlinsko pridelavo oziroma živinorejo, razen veterinarskih storitev ali
– dejavnosti, ki so v predpisih, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti, navedene pod »01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin«, »01.2 Gojenje trajnih nasadov«, »01.3 Razmnoževanje rastlin«, »01.4 Živinoreja«, »01.5 Mešano kmetijstvo«, »01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo in priprava pridelkov«.
6. Pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe opravlja dejavnost izobraževanja na področju kmetijstva, če je vpisana:
– v eVŠ evidenco visokošolskih zavodov in študijskih programov, in v študijskem letu 2022/2023 izvaja javnoveljavni študijski program najmanj prve stopnje s področja kmetijstva,
– v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja in v študijskem letu 2022/2023 izvaja javnoveljavni višješolski študijski program s področja kmetijstva, ali
– v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja in v šolskem letu 2022/2023 izvaja javnoveljavni izobraževalni program srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja s področja kmetijstva.
6. Vodilni partner in njegove obveznosti: vodilni partner in njegove obveznosti so določene v sedmem odstavku 7. člena, 3. točki drugega odstavka 15. člena, v 50. členu ter v prvem in drugem odstavku 65. člena Uredbe.
7. Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Vlogo na javni razpis v skladu s prvim odstavkom 52. člena Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami od 1 do 15, ki so določene v razpisni dokumentaciji.
2. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so določeni v 13. poglavju tega javnega razpisa.
3. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so določeni v 7. členu in prvem odstavku 11. člena Uredbe. Vlogi na javni razpis se priloži:
a) za člana partnerstva, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik iz 1. točke pod a) prvega odstavka 7. člena Uredbe, Priloga 6 »Seznam opravljenih svetovanj«;
b) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe, Priloga 7 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«.
4. Projekt iz drugega odstavka 6. člena Uredbe je Priloga 14, ki je obvezna priloga k vlogi na javni razpis in brez katere se v skladu z 12. členom Uredbe vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi.
8. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 13. členu Uredbe in dokumentu »Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki je dostopen na spletni strani PRP 2014–2020 (https://skp.si/wp-content/uploads/2023/02/Merila-za-izbor-operacij_15.-sprememba-seja-OU-cista.docx) in so podrobneje opredeljena v tem poglavju. Glede izpolnjevanja zahtev v okviru meril iz tega poglavja se vlogi na javni razpis priloži Priloga 15 »Merila za ocenjevanje vlog« ter druge priloge, določene v tem poglavju.
2. Pri ocenjevanju vlog, na podlagi meril za ocenjevanje vlog, se upošteva stanje ob oddaji elektronsko oddane vloge. Če posamezno merilo ni izbrano ali se zanj ne predloži dokazil, določenih z Uredbo in javnim razpisom, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami, brez pozivanja na dopolnitev.
3. V skladu s prvim odstavkom 13. člena Uredbe se med vlogami, ki v okviru merila iz 2. točke drugega odstavka 13. člena Uredbe dosežejo najmanj 60 odstotkov točk ter dosežejo vstopni prag 30 odstotkov vseh možnih točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.
8.1 Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog na javni razpis
Merila
I.
KAKOVOST PARTNERSTVA – maksimalno število točk
20
1.
SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk: 
Število članov partnerstva 
Partnerstvo vključuje: 
– osem ali več članov, med katerimi so najmanj štiri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe, 
– več kot štiri do vključno sedem članov, med katerimi sta najmanj dve kmetijski gospodarstvi, ki nista člana partnerstva iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe. 
Heterogenost sestave partnerstva (vključenost različnih vrst subjektov) 
Partnerstvo vključuje najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe, in od katerih: 
– je najmanj en član prejel podporo iz naslova podukrepa M6.1 iz PRP 2014-2020 ali ukrepa 112 iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 (podpora za mlade kmete), 
– sta najmanj dva člana organizirana kot kmetija, 
– najmanj en član ni organiziran kot kmetija in 
– imata najmanj dva člana v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, več kot 10 ha), kar je razvidno iz vložene zbirne vloge v letu 2022 v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga).
15 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
Partnerstvo vključuje najmanj dva člana, ki izpolnjujeta pogoj iz 1. točke pod a) prvega odstavka 7. člena Uredbe pri čemer se vlogi na javni razpis za vsakega člana partnerstva priloži Priloga 6 »Seznam opravljenih svetovanj«. 
Partnerstvo vključuje najmanj enega člana, ki izpolnjuje pogoje iz 1. točke pod b) ali iz 3. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe, in najmanj enega člana, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe. 
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 7 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«. 
Partnerstvo vključuje najmanj enega člana, ki ni: 
– kmetijsko gospodarstvo, 
– pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, 
– vpisan v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, 
– pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje, oziroma zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na področju kmetijstva in 
– fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev v skladu s predpisom, ki ureja register zasebnih raziskovalcev. 
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 10 »Izjava o področju delovanja«. 
Točke iz naslova merila »Heterogenost sestave partnerstva« se seštevajo. 
Zahteve iz naslova merila »Sestava partnerstva« postanejo pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 3. točko prvega odstavka 15. člena Uredbe.
 
 
 
 
 
2.
REFERENCE VODILNEGA PARTNERJA – maksimalno število točk: 
Vodilni partner ima reference z vodenjem najmanj enega projekta, ki: 
– je bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije in 
– je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na ta javni razpis in se nanaša na področje kmetijstva. 
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 11 »Izjava vodilnega partnerja o referencah z vodenjem projektov«. 
Vodilni partner ima reference s sodelovanjem v najmanj enem projektu (kot projektni partner), ki: 
– je bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije in 
– je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na ta javni razpis in se nanaša na področje kmetijstva. 
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 12 »Izjava vodilnega partnerja o referencah s sodelovanjem v projektih«.
 
 
 
 
 
II.
KAKOVOST PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno število točk:
40
1.
POMEN PILOTNEGA PROJEKTA ZA PRAKSO NA PODROČJU KMETIJSTVA, ŽIVILSTVA ALI GOZDARSTVA: 
Najpozneje do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev se izvede praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstvih, ki so člani partnerstva in hkrati niso člani partnerstva iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe, in po podatkih iz zbirne vloge za leto 2022 izpolnjujejo naslednje pogoje: 
– nimata sedeža oziroma naslova v isti statistični regiji, 
– imata v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha in več kot 10 ha), kar je razvidno iz zbirne vloge, 
– najmanj eno kmetijsko gospodarstvo je vključeno v operacije ukrepa kmetijsko–okoljska–podnebna plačila ali v ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 in 
– najmanj eno kmetijsko gospodarstvo ima sedež ali naslov na območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. 
Najpozneje do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev se izvede praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstvih, ki so člani partnerstva in hkrati niso člani partnerstva iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe, in po podatkih iz zbirne vloge za leto 2022 izpolnjujeta naslednja pogoja: 
– nimata sedeža oziroma naslova v isti statistični regiji in 
– imata v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha in več kot 10 ha), kar je razvidno iz zbirne vloge. 
Najpozneje do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev se izvede praktični preizkus rešitev novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva in hkrati niso člani partnerstva iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe. 
Zahteve iz naslova merila »Pomen pilotnega projekta za prakso na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva« postanejo pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s prvo alinejo 4. točke drugega odstavka 15. člena Uredbe.
10 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
SKLADNOST VSEBINE PILOTNEGA PROJEKTA S STRATEŠKIMI CILJI NA PODROČJU KMETIJSTVA, ŽIVILSTVA ALI GOZDARSTVA – maksimalno število točk: 
Vsebina projekta je skladna z: 
1. Vsebina pilotnega projekta je skladna z: 
– najmanj petimi potrebami iz PRP 2014–2020 iz najmanj dveh sklopov potreb (A., B. ali C.) in 
– najmanj enim od strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11; v nadaljnjem besedilu Resolucija). 
2. Vsebina pilotnega projekta je skladna z: 
– dvema do štirimi potrebami iz PRP 2014–2020 iz najmanj dveh sklopov potreb (A., B. ali C.) in 
– najmanj enim od strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije. 
Potrebe PRP 2014-2020 so: 
A. SKLOP: Povečanje konkurenčnosti 
– P01 – Povečanje produktivnosti v kmetijstvu 
– P04 – Povečanje usposobljenosti v kmetijstvu, živilstvu ali gozdarstvu 
B. SKLOP: Skrb za okolje, prilagoditev na podnebne spremembe 
– P08 – Ohranjanje oziroma izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na habitatih, vezanih na kmetijsko krajino in kmetijsko biodiverziteto 
– P09 – Zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda 
– P10 – Ohranjanje oziroma izboljšanje proizvodnega potenciala tal 
– P11 – Ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi in drugimi proizvodnimi omejitvami 
– P12 – Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva 
– P13 – Povečanje rabe obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) v rabi energije in dvig energetske učinkovitosti 
– P14 – Prilagoditev kmetijstva na podnebne spremembe 
– P17 – Spodbujanje ekološkega kmetijstva in večje ponudbe proizvodov iz shem kakovosti 
C. SKLOP: Povečanje dodane vrednosti in tržne usmerjenosti 
– P19 – Povečanje tržne usmerjenosti ter horizontalne in vertikalne povezanosti 
– P20 – Spodbujanje vlaganj v predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov 
V skladu z Resolucijo so strateški cilji kmetijske politike naslednji: 
a) Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane. 
b) Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva. 
c) Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin. 
č) Zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja (v sodelovanju z drugimi politikami).
10 
 
10 
 
 
 
 
 
3.
PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVNIH VIROV – maksimalno število točk: 
Najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, ima v uporabi kmetijska zemljišča na ožjih vodovarstvenih območjih, ki so določena v skladu s predpisi Vlade Republike Slovenije, ki urejajo vodovarstvena območja (v nadaljnjem besedilu: VVO), vsebina pilotnega projekta pa se nanaša na varstvo okolja, ohranjanje narave ali varstvo voda. 
Najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, ima v uporabi kmetijska zemljišča, ki se nahajajo na območju Natura 2000 ali na območju širšega zavarovanega območja, vsebina pilotnega projekta pa se nanaša na varstvo okolja. Za širša zavarovana območja se štejejo narodni, regijski in krajinski park iz šestega odstavka 53. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O). 
Najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, je vključenih v shemo kakovosti ekološka pridelava in predelava. 
Točke iz naslova merila »Prispevek k varovanju naravnih virov« se seštevajo, vendar ne morejo preseči 10 točk.
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
PRISPEVEK K BLAŽENJU PODNEBNIH SPREMEMB ALI PRILAGAJANJU NANJE – maksimalno število točk: 
Vsebina pilotnega projekta se nanaša na področje prilagoditve tehnologij podnebnim spremembam, ki se nanašajo na področje kmetijstva: 
– uvajanje tehnologij, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb ali pomenijo prilagoditev na podnebne spremembe, kot so uvedba novih ali izboljšanih rastlinskih vrst in sort, sprememba kolobarja, čas setve, uporaba kmetijskih rastlin odpornejših za sušo, ustrezna obdelava tal, 
– učinkovita raba vode v kmetijstvu ali 
– uvajanje tehnologij reje živali, ki zmanjšujejo izpostavljenost ali občutljivost na podnebne spremembe, kot je prilagoditev na vročinski stres, sestava krmnih obrokov. 
Vsebina pilotnega projekta se nanaša na področje zmanjševanja emisij toplogrednih plinov oziroma amonijaka: 
– zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov oziroma amonijaka iz kmetijstva ter povečanje vezave CO2 v tleh in biomasi.
Točke iz naslova merila »Prispevek k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje« se seštevajo.
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
PRISPEVEK PILOTNEGA PROJEKTA K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU – maksimalno število točk:
20
1.
PRENOS ZNANJA V PRAKSO: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso – maksimalno število točk: 
Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, najpozneje do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev izvede prenos znanja v prakso na: 
– najmanj pet različnih načinov, 
– tri ali štiri različne načine. 
Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, najpozneje do vložitve zahtevka za izplačilo izvede najmanj en način prenosa znanja v prakso iz prve do pete alineje Seznama načinov prenosa znanja v prakso v obsegu: 
– trikrat ali več, 
– dvakrat. 
Seznam načinov prenosa znanja v prakso iz prejšnjega odstavka: 
– upravičenec do podpore, ki je kmetijsko gospodarstvo in pri katerem je bil izveden praktični preizkus, izvede demonstracijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva, 
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja za najmanj pet kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva, 
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnost svetovanja na področju kmetijstva, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa za najmanj pet strokovnjakov s področja kmetijstva, kot so npr. kmetijski svetovalci, 
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju kmetijstva, izvede strokovno ekskurzijo na kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva in kjer je bil izveden praktični preizkus, za najmanj deset udeležencev, ki so vključeni v njen izobraževalni ali študijski program s področja kmetijstva (npr. dijaki, študenti), 
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa na strokovnem dogodku za najmanj deset udeležencev, 
– izdelava mobilne aplikacije s predstavitvijo pridobljenih oziroma v projektu razvitih znanj za uporabo na pametnih napravah (npr. pametni telefon, tablični računalnik), ki je brezplačno dostopna za uporabnike mobilnih aplikacij na spletni strani vodilnega partnerja oziroma je na spletni strani vodilnega partnerja dostopna povezava do te aplikacije, 
– izdelava multimedijske vsebine kot npr. audio-video posnetek ali animacijski film, s katero se predstavijo pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopna javnosti na spletni strani vodilnega partnerja, 
– izdelava tiskanega gradiva (npr. priročnik), s katerim se predstavijo pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopno javnosti. 
Šteje se, da je posamezni način prenosa znanja iz prve do pete alineje Seznama načinov prenosa znanja v prakso izveden večkrat, če je vsakič izveden za različne udeležence (npr. tri demonstracije pridobljenega projektnega znanja za različna kmetijska gospodarstva). 
Če gre za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot kmetija, se lahko prenos znanja v prakso izvede v okviru ene od naslednjih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: 
– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje); 
– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje); 
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje). 
Točke iz naslova merila »Prenos znanja v prakso« se seštevajo. 
Zahteve iz naslova merila »Prenos znanja v prakso« postanejo pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z drugo alinejo 4. točke drugega odstavka 15. člena Uredbe.
20 
 
 
 
10 
 
 
 
10 
5
IV.
RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno št. točk:
10
1.
NAČIN RAZŠIRJANJA REZULTATOV: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta – maksimalno število točk: 
Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo pred zaključkom pilotnega projekta razširil rezultate projekta z uporabo: 
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij, 
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij. 
Vrste komunikacijskih sredstev so: 
– tiskani medij (npr. časopis, revija, časnik, letak, brošura), 
– televizija, 
– radio, 
– navadna pošta, ki je poslana najmanj 20 naslovnikom, 
– elektronska pošta, ki je poslana najmanj 20 naslovnikom,
 
 
 
 
3
– internet (spletna stran) in 
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube). 
Zahteve iz naslova merila »Način razširjanja rezultatov« postanejo pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s tretjo alinejo 4. točke drugega odstavka 15. člena Uredbe.
2.
OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta in število udeležencev na dogodkih, na katerih se razširjajo rezultati pilotnega projekta – maksimalno število točk: 
Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo pred zaključkom pilotnega projekta razširil rezultate pilotnega projekta z več kot petimi objavami v enem ali različnih medijih, pri čemer se kot medij šteje: 
– strokovna ali znanstvena publikacija, 
– časopis, 
– revija, 
– televizija, 
– radio, 
– spletna stran vodilnega partnerja, 
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube). 
Enega ali več dogodkov, ki jih organizira en ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore in na katerih so se pred zaključkom pilotnega projekta razširili rezultati pilotnega projekta, se udeleži najmanj 20 udeležencev, pri čemer se kot dogodek šteje: 
– dan odprtih vrat, 
– sejem, 
– razstava, 
– konferenca, 
– kongres, 
– delavnica, 
– seminar, 
– strokovni posvet in 
– tiskovna konferenca. 
Za razširjanje rezultatov pilotnega projekta se šteje javno predstavljanje podatkov, znanj ali informacij, pridobljenih v okviru izvedbe pilotnega projekta, vključno z analizami, priporočili in zaključki. 
Točke iz naslova merila »Obseg razširjanja rezultatov« se seštevajo. 
Zahteve iz naslova merila »Obseg razširjanja rezultatov« postanejo pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s četrto alinejo 4. točke drugega odstavka 15. člena Uredbe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.
FINANČNA KONSTRUKCIJA PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno št. točk:
10
1.
PARTNERSTVO SOFINANCIRA PILOTNI PROJEKT: lastna udeležba partnerstva pri financiranju pilotnega projekta – maksimalno število točk: 
Lastna udeležba partnerstva pri financiranju pilotnega projekta znaša: 
– več kot 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta, 
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta.
 
 
3
2.
DELEŽ STROŠKOV ČLANOV PARTNERSTVA, KI SO KMETIJSKO GOSPODARSTVO, OD CELOTNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno število točk: 
Delež upravičenih stroškov projekta vseh članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore in so kmetijsko gospodarstvo, znaša: 
– več kot 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta, 
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta. 
 
 
 
3
9. Upravičene aktivnosti
1. Upravičene aktivnosti pilotnega projekta so določene v prvem odstavku 10. člena Uredbe. Upravičene aktivnosti iz 1. točke prvega odstavka 10. člena se izvajajo v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 10. člena Uredbe.
2. Analiza izvedljivosti prenosa iz 4. točke prvega odstavka 10. člena Uredbe ima naslednje sestavine po naslednjem vrstnem redu:
a) povzetek analize izvedljivosti;
b) ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v prakso;
c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso;
č) koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. finančne ali ekonomske koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo;
d) vplivi predlaganih rešitev na okolje in
e) sklepi ter priporočila.
10. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v petem in šestem odstavku 10. člena Uredbe:
a) kot stroški prevoza iz 2. točke petega odstavka 10. člena Uredbe se štejejo stroški najema avtobusnega prevoza, nakupa letalskih vozovnic in drugi stroški prevoza, pri čemer mora biti plačnik računa član partnerstva, ki je upravičenec do podpore;
b) stroški zunanjih storitev iz 4. točke petega odstavka 10. člena Uredbe se izkazujejo z računi ali s plačilom na podlagi podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev in študentskega dela;
c) posredni stroški iz 6. točke petega odstavka 10. člena Uredbe se priznajo največ v višini 15 odstotkov upravičenih stroškov dela na pilotnem projektu za člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, in uveljavlja stroške dela na pilotnem projektu;
č) potni stroški iz 2. in 3. točke šestega odstavka 10. člena Uredbe so stroški službenih potovanj, ki jih je upravičenec do podpore opravil v zvezi z izvedbo upravičenih aktivnosti pilotnega projekta, in sicer:
– stroški kilometrine za uporabo lastnega prevoznega sredstva za izvedbo pilotnega projekta iz 2. točke šestega odstavka 10. člena Uredbe, se priznajo v obliki standardne lestvice stroška na enoto v višini 0,37 eura za prevožen kilometer,
– potni stroški prevoza s službenim avtomobilom za izvedbo pilotnega projekta iz 3. točke šestega odstavka 10. člena Uredbe, se priznajo v višini sorazmernega deleža stroška goriva, ki se preračuna na podlagi opravljenih kilometrov službene poti in podatka o kombinirani porabi goriva iz Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega tipa,
– potni stroški javnega prevoza (npr. vlak, avtobus) za izvedbo pilotnega projekta iz 3. točke šestega odstavka 10. člena Uredbe, cestnine in parkirnine se priznajo v višini dejansko izplačanih stroškov (npr. cestnine in parkirnine);
d) kot nova oprema, stroji, vključno z laboratorijsko tehnologijo, programska oprema, pridobljeni patenti in licence iz 3. točke petega odstavka 10. člena Uredbe se štejejo oprema, stroji, vključno z laboratorijsko tehnologijo, programska oprema, pridobljeni patenti in licence, ki je neposredno povezana z izvedbo upravičene aktivnosti pilotnega projekta.
2. Obdobje upravičenosti stroškov je določeno v 57. členu Uredbe.
3. Neupravičeni stroški so določeni v 56. členu Uredbe.
11. Finančne določbe
1. Finančne določbe so v 16. členu Uredbe, razen v drugem, petem, sedmem, osmem in dvanajstem odstavku 16. člena Uredbe.
2. V skladu s četrtim odstavkom 54. člena Uredbe se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna obrestna mera, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za finance: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci/.
12. Vloga in postopek za dodelitev sredstev za pilotni projekt
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 12., 51., 52., 53. in 54. členu Uredbe.
2. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s prvim odstavkom 53. člena Uredbe vloge izberejo na podlagi ponderiranja meril za izbiro vlog na naslednji način:
– kakovost partnerstva 25 %;
– kakovost projekta 35 %;
– prispevek projekta k dvigu inovativnosti na kmetijskem gospodarstvu 15 %;
– razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov projekta 15 %;
– finančna konstrukcija projekta 10 %.
3. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1352 z dne 3. avgusta 2022 o odstopanju glede leta 2022 od člena 75(1), tretji pododstavek, Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila ter ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi (UL L št. 204 z dne 4. 8. 2022, str. 1), se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore ali izplačilo podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa.
13. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so določeni v prvem, drugem in tretjem odstavku 55. člena in v 58. členu Uredbe:
a) glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 13. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe se za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vlogi na javni razpis priloži Priloga 1 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi vloge na javni razpis«;
b) v skladu z 9. točko prvega odstavka 58. člena Uredbe je član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, v letu 2022 vložil zbirno vlogo;
c) glede izpolnjevanja pogoja iz 11. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Priloga 2 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«;
č) glede izpolnjevanja pogoja iz 12. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Priloga 9 »Izjava upravljavca zavarovanega območja«;
d) pogodba o medsebojnem sodelovanju iz 16. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe je Priloga 13;
e) glede izpolnjevanja pogoja iz šestega odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Priloga 3 »Izjava o zagotavljanju prostega dostopa in javne uporabe rezultatov projekta«;
f) glede izpolnjevanja pogoja iz 55. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Priloga 4 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o že prejetih ali zaprošenih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«.
2. Če član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v skladu s 5. točko 56. člena Uredbe uveljavlja DDV kot upravičen strošek, se poleg dokazil iz prejšnje točke vlogi na javni razpis priloži Priloga 5 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, da DDV ni povračljiv«.
3. Glede izpolnjevanja pogoja iz tretjega odstavka 10. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Priloga 8 »Dosežena izobrazba vodje projekta«.
14. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev so določeni v 55. členu ter v tretjem, četrtem, petem in sedmem odstavku 59. člena Uredbe. Zahtevku za izplačilo sredstev se priložijo priloge od 16 do 23, ki so določene v razpisni dokumentaciji:
a) glede izpolnjevanja pogoja iz 7. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži Priloga 17 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o že prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
b) kot tržno primerljiva ponudba iz 8. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se šteje ponudba, če je član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene v povpraševanju;
c) pisna ponudba, vabilo k dajanju ponudb, katalog ali oglas iz 9. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe mora vsebovati najmanj minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve (npr. spletni cenik, letak s podatki blaga oziroma storitve s spletne strani ponudnika, javno objavljene tarife);
č) glede izpolnjevanja pogojev iz 10. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, zahtevku za izplačilo sredstev priloži Priloga 16 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev«;
d) glede izpolnjevanja pogoja iz 11. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži Priloga 18 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«.
2. Če gre za stroške usposabljanj in udeležbe na dogodkih iz 2. točke petega odstavka 10. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila o izvedbi aktivnosti pilotnega projekta (gradivo z usposabljanj ali dogodkov, zapisnik sestanka, lista prisotnih, fotografija dogodka, račun za prevoz, nastanitev, kotizacijo ipd.).
3. Če gre za stroške zunanjih storitev iz 4. točke petega odstavka 10. člena Uredbe, ki so stroški dela po podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev in študentsko delo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
– avtorska pogodba, obračun avtorskega honorarja in obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK obrazec);
– podjemna pogodba, obračun izplačila po tej pogodbi in obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK obrazec);
– pogodba o začasnem ali občasnem delu upokojencev, obračun izplačila po tej pogodbi in obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK obrazec) ali
– napotnica in račun študentskega servisa.
4. Če gre za stroške dela iz 1. točke šestega odstavka 10. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
a) za stroške dela osebe iz prve in druge alineje 1. točke šestega odstavka 10. člena Uredbe:
– pogodbo o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na pilotnem projektu, pri čemer mora biti iz pravnega akta razvidno, ali je oseba zaposlena samo za namen izvedbe pilotnega projekta ali poleg izvedbe pilotnega projekta tudi za druge namene in
– Prilogo 19 »Mesečna časovnica zaposlene osebe na projektu«;
b) za stroške dela osebe iz tretje, četrte in pete alineje iz pod a) šestega odstavka 10. člena Uredbe:
– Prilogo 20 »Mesečna časovnica za člana kmetije, samostojnega podjetnika na projektu«.
5. Če gre za potne stroške iz 2. točke šestega odstavka 10. člena Uredbe in se uporablja lastno prevozno sredstvo, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži dokazilo o namenu in udeležbi potovanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista prisotnosti, poročilo o opravljeni poti ipd.) in Priloga 22 »Poročilo o opravljenih potovanjih z lastnem prevoznim sredstvom«.
6. Če gre za potne stroške iz 3. točke šestega odstavka 10. člena Uredbe in se uporablja službeno prevozno sredstvo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
a) potni nalog z navedbo zaposlene osebe na pilotnem projektu, kraja službene poti, trajanja, namena, odredbodajalca, podpisov ipd.;
b) obračun potnega naloga z vsemi priloženimi računi oziroma dokazili o nastalih stroških (račun in dokazilo o plačilu parkirnine, cestnine, vozovnice ipd.);
c) račun za gorivo, ki je bil izdan v obdobju največ 30 dni pred datumom začetka službenega potovanja in se glasi na člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ter dokumentacijo, iz katere so razvidni opravljeni kilometri, cena goriva in podatek o kombinirani porabi goriva iz homologacijskega kartona (Potrdilo o skladnosti za vozilo homologiranega tipa za službeni avtomobil, s katerim je bilo opravljeno službeno potovanje);
č) dokazilo o namenu in udeležbi službenega potovanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista prisotnosti, poročilo o opravljeni službeni poti ipd.).
7. Če gre za nakup nove opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, programske opreme, pridobitve patentov in licenc iz 3. točke petega odstavka 10. člena Uredbe in na računu ni podrobne specifikacije, iz katere je razviden najmanj tip opreme, stroja, vključno z laboratorijsko tehnologijo, programske opreme, pridobitve patentov in licenc, se poleg računa zahtevku za izplačilo sredstev priloži dobavnica ali naročilnica, ki vsebuje specifikacijo, iz katere je razviden najmanj tip opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, programske opreme, pridobitve patentov in licenc, pri čemer mora biti iz računa razviden sklic na te dokumente. Zahtevku za izplačilo sredstev se priloži Priloga 21 »Izjava o uporabi nove opreme v projektu«.
15. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev so določeni v prvem in drugem odstavku 15. člena Uredbe:
a) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke drugega odstavka 15. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo tri fotografije izvedbe praktičnega preizkusa;
b) sestavine analize izvedljivosti prenosa iz 2. točke drugega odstavka 15. člena Uredbe, ki je sestavni del poročila o izvajanju pilotnega projekta, so določene v 2. točki 9. poglavja tega javnega razpisa;
c) glede izpolnjevanja pogoja iz 3. točke drugega odstavka 15. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo: vabilo na javni dogodek, fotografija dogodka in lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis udeleženca dogodka;
č) izpolnjevanje pogoja iz prve alineje 4. točke drugega odstavka 15. člena Uredbe se izkazuje na naslednje načine glede na način prenosa znanja:
– če gre za prenos znanja z demonstracijo, predavanjem, delavnico ali strokovno ekskurzijo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo vabilo na dogodek, lista prisotnosti udeležencev in tri fotografije dogodka,
– če gre za izdelavo mobilne aplikacije oziroma izdelavo multimedijske vsebine, se v poročilu o izvajanju pilotnega projekta navede spletni naslov do povezave na mobilno aplikacijo,
– če gre za izdelavo tiskanega gradiva, se skenogram tega gradiva priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
d) glede izpolnjevanja pogoja iz druge alineje 4. točke drugega odstavka 15. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo najmanj tri fotografije izvedbe posameznega praktičnega preizkusa;
e) izpolnjevanje pogoja iz tretje alineje 4. točke drugega odstavka 15. člena Uredbe se izkazuje na naslednje načine:
– če gre za objavo v tiskanih medijih, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži skenogram brošure, letaka, objavljenega članka, iz katere je razviden datum in naziv tiskanega medija,
– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poročilu o izvajanju pilotnega projekta navede povezava na spletno stran ali pa se zahtevku za izplačilo sredstev priloži avdio – video posnetek te objave,
– če gre za objavo na spletni strani vodilnega partnerja ali na družbenem omrežju (kot npr. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), se v poročilu o izvajanju pilotnega projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,
– če se rezultati pilotnega projekta razširijo preko elektronske ali navadne pošte, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dopis ali sporočilo in podatki o naslovnikih;
f) izpolnjevanje pogoja iz četrte alineje 4. točke drugega odstavka 15. člena Uredbe se, glede na vrsto medija oziroma dogodek, izkazuje na naslednje načine:
– če gre za objavo v publikaciji, časopisu ali reviji, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži skenogram objavljenega članka, iz katere je razviden datum in naziv medija,
– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poročilu o izvajanju pilotnega projekta navede povezava na spletno stran objave ali pa se zahtevku za izplačilo sredstev priloži avdio – video posnetek objave,
– če gre za objavo na spletni strani vodilnega partnerja ali na družbenem omrežju, se v poročilu o izvajanju pilotnega projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,
– če se rezultati pilotnega projekta razširijo na dogodkih, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo vabilo na dogodek, lista prisotnosti udeležencev in fotografija dogodka.
2. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu s 1. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži Poročilo o izvajanju pilotnega projekta na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega javnega razpisa. Poročilo je v elektronski obliki dostopno kot Priloga 23 (Word).
16. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev za pilotni projekt: vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev je določeno v prvem, drugem, šestem, osmem in devetem odstavku 59. in 61. členu Uredbe.
17. Obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas trajanja pilotnega projekta: obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas trajanja pilotnega projekta, so določene v 60. členu Uredbe.
18. Obveznosti upravičenca do podpore po zadnjem izplačilu sredstev za pilotni projekt: obveznosti upravičenca do podpore po zadnjem izplačilu sredstev so določene v 62. členu Uredbe.
19. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava podatkov o prejemnikih sredstev je določena v prvem odstavku 63. člena Uredbe.
20. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
21. Izvedba kontrole in neizpolnjevanje obveznosti ter višja sila in izjemne okoliščine za pilotni projekt
1. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti ter sankcije za neizpolnitev ali kršitev obveznosti so določene v 64. členu Uredbe.
2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je določeno v 65. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Priloga 1: Opis pilotnega projekta 
Priloga 2: Poročilo o izvajanju pilotnega projekta 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti