Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023

Kazalo

1926. Sklep o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II, stran 5470.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA) je na podlagi 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 806/2014 in (EU) 2015/2365 ter direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU in (EU) 2017/1132 (UL L št. 22 z dne 22. 1. 2021, str. 1) 3. aprila 2023 objavil Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II (v nadaljnjem besedilu: Smernice o ustreznosti), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice o ustreznosti so namenjene:
1. pristojnim organom, kot so opredeljeni v 26. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 349), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2022/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2022 o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence ter spremembi uredb (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 909/2014 ter Direktive 2014/65/EU (UL L št. 151 z dne 2. 6. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/65/EU) in
2. podjetjem, ki za namene Smernic o ustreznosti vključuje:
(a) investicijska podjetja, kot so opredeljena v 1. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU in kadar nudijo investicijsko storitev investicijskega svetovanja oziroma upravljanja portfeljev iz oddelka A Priloge I k Direktivi 2014/65/EU,
(b) kreditne institucije, kot so opredeljene v 27. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU in kadar nudijo investicijsko storitev investicijskega svetovanja oziroma upravljanja portfeljev iz oddelka A Priloge I k Direktivi 2014/65/EU,
(c) investicijska podjetja in kreditne institucije, kadar prodajajo strukturirane vloge ali strankam svetujejo v zvezi z njimi,
(d) družbe za upravljanje KNPVP, kot so opredeljene v točki (b) prvega odstavka 2. člena Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 32), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2021/2261 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2021 o spremembi Direktive 2009/65/ES glede uporabe dokumentov s ključnimi podatki s strani družb za upravljanje kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 455 z dne 20. 12. 2021, str. 15; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/65/ES), kadar ponujajo investicijske storitve iz točke (a) tretjega odstavka 6. člena Direktive 2009/65/ES oziroma pomožne storitve iz podtočke (i) točke (b) tretjega odstavka 6. člena Direktive 2009/65/ES in
(e) zunanje upravitelje alternativnih investicijskih skladov (UAIS), kot so opredeljeni v točki (a) prvega odstavka 5. člena Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/2034 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 64; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/61/EU), kadar ponujajo investicijske storitve iz točke (a) četrtega odstavka 6. člena Direktive 2011/61/EU oziroma pomožne storitve iz podtočke (i) točke (b) četrtega odstavka 6. člena Direktive 2011/61/EU.
(3) Smernice o ustreznosti so sprejete, da se pojasni uporabo nekaterih vidikov zahtev glede ustreznosti iz Direktive 2014/65/EU in da se zagotovi skupna, enotna in dosledna uporaba drugega odstavka 25. člena Direktive 2014/65/EU ter 54. in 55. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565 z dne 25. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (UL L št. 87 z dne 31. 3. 2017, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1254 z dne 21. aprila 2021 o popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/565 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (UL L št. 277 z dne 2. 8. 2021, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2017/565).
(4) Smernice o ustreznosti zagotavljajo večjo konvergenco pri razlagi zahtev glede ustreznosti iz Direktive 2014/65/EU in skladnost s tem povezanih nadzornih praks, s ciljem izboljšati obstoječe standarde in okrepiti zaščito vlagateljev.
2. člen 
(obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) določa uporabo Smernic o ustreznosti za:
1. borznoposredniške družbe, ki so v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijske storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma investicijskega svetovanja,
2. kreditne institucije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje investicijske storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma investicijskega svetovanja,
3. borznoposredniške družbe in kreditne institucije s sedežem v Republiki Sloveniji, kadar prodajajo strukturirane vloge ali strankam svetujejo v zvezi z njimi v okviru investicijskih storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma investicijskega svetovanja,
4. družbe za upravljanje, ki so v skladu z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve investicijskega svetovanja,
5. upravljalce alternativnih investicijskih skladov, ki so v skladu z zakonom, ki ureja upravljalce alternativnih investicijskih skladov pridobili dovoljenje Agencije za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve investicijskega svetovanja in
6. Agencijo, kadar ta, v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz 1. do 5. točke tega odstavka v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz tretjega odstavka 1. člena tega sklepa.
(2) Subjekti iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka tega člena morajo v celoti upoštevati določbe Smernic o ustreznosti v delu, v katerem so te naslovljene na njih.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(prehodne določbe) 
(1) Smernice se uporabljajo od 4. oktobra 2023 dalje, subjekti iz 1. do 5. točke prvega odstavka 2. člena tega sklepa pa morajo svoje poslovanje prilagoditi na način, da bo le to skladno z vsebino Smernic o ustreznosti.
(2) Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II (Uradni list RS, št. 83/18).
(3) Sklep iz prejšnjega odstavka tega člena se uporablja do začetka uporabe tega sklepa.
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati osmi dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-4/2023-6
Ljubljana, dne 8. junija 2023
EVA 2023-1611-0057
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti