Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023

Kazalo

2003. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 5583.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 6. redni seji dne 24. 5. 2023 na predlog župana sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici 
1. člen 
Spreminja in dopolnjuje se Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 54/19).
2. člen 
V 20. členu se spremeni prvi odstavek, ki se glasi:
»V skladu z javno veljavno zakonodajo, tem odlokom in na podlagi sprejetega letnega programa športa objavi župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Javni razpis se objavi na spletni strani občine v začetku meseca oktobra. Programi prijaviteljev se ocenjujejo za obdobje od 1. 10. preteklega leta do 30. 9. tekočega leta, na podlagi predloženega finančnega in vsebinskega poročila o izvedenih programih, na predpisanem obrazcu, ki je priloga javnega razpisa. V letu 2023 se ocenjujejo programi od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023.«.
V 20. členu se črta četrti odstavek.
3. člen 
V 22. členu se v prvem odstavku za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– pregled finančnega in vsebinskega poročila in nadzor o namenski porabi proračunskih sredstev,«.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta peta in šesta alineja.
4. člen 
V 24. členu se spremeni tretji odstavek, ki glasi:
»(3) Na odpiranju komisija ugotavlja, ali je vlogo podal upravičen izvajalec iz 3. člena, ali izpolnjuje pogoje iz 4. člena, ali je vloga pravočasna in popolna glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.«.
V 24. členu se spremeni četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Vlogo, ki je ni podal upravičen izvajalec in izvajalec, ki ne izpolnjuje pogojev iz 4. člena, se s sklepom zavrne.«.
5. člen 
V 25. členu se spremeni drugi odstavek, ki se glasi:
»Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.«.
6. člen 
V 26. členu se spremeni četrti odstavek, ki se glasi:
»Če vlagatelj v osmih dneh od prejema poziva ne pristopi k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.«.
7. člen 
Spremeni se 27. člen, ki se glasi:
»27. člen 
(pritožbeni postopek) 
Vlagatelj vloge lahko vloži pri županu pritožbo v roku 8 dni od prejema odločbe.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 30 dni s sklepom.«.
8. člen 
V 31. členu se spremeni drugi odstavek, ki se glasi:
»Občinska uprava lahko kadarkoli preverja namensko porabo proračunskih sredstev ter spremlja in nadzira izvajanje pogodbe.«.
9. člen 
V prehodnem obdobju do objave javnega razpisa za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2023, občina zagotovi akontacijo v višini do 70 % izplačanih proračunskih sredstev, posameznim izvajalcem letnega programa športa, ki so uspešno kandidirali na javnem razpisu v letu 2022.
Izvajalcem letnega programa športa se bo višina prejete akontacije upoštevala pri izplačilu proračunskih sredstev po javnem razpisu za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2023.
V primeru, da izplačana akontacija presega višino dodeljenih proračunskih sredstev po javnem razpisu za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2023, ali se izvajalec na ta javni razpis ne prijavi, ali je na njem neuspešen, mora do konca leta vrniti presežek proračunskih sredstev.
10. člen 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0001/2019
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 24. maja 2023
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Andrej Vrzel

AAA Zlata odličnost