Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021, Kazalo


MINISTRSTVA

2674. Pravilnik o največjem dopustnem obsegu nerealiziranega programa, ki se lahko začasno prenese
2675. Spremembe in dopolnitve Sodnega reda

OBČINE

Dobrova-Polhov Gradec

2676. Sklep o seznanitvi s predlogom Sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča in o javni razgrnitvi sklepa

Kostanjevica na Krki

2677. Pravilnik o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki
2678. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Krško

2679. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško

Ljubljana

2680. Sklep o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za šolski leti 2021/2022 in 2022/2023

Log-Dragomer

2689. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Log - Dragomer

Murska Sobota

2681. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki)

Nova Gorica

2682. Odlok o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica

Razkrižje

2683. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Razkrižje

Sežana

2684. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Sežana
2685. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za enoti urejanja prostora SŽ-15 in SŽ-27 (del) območje OLN Poslovna cona Sežana jugozahod

Slovenj Gradec

2686. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora EUP SG-93 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec

Škofljica

2687. Sklep o uvrstitvi ravnatelja Vrtca Škofljica v plačni razred

Velike Lašče

2688. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Velike Lašče

POPRAVKI

2690. Tehnični popravek preambule Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost