Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021

Kazalo

Ob-2620/21, Stran 1689
Na podlagi 34. člena Statuta Doma upokojencev Domžale (v nadaljevanju: dom), št.: PP160973 z dne 30. 11. 2016 in na podlagi sklepa sveta zavoda z dne 9. 6. 2021, Svet Doma upokojencev Domžale (v nadaljevanju: svet) razpisuje delovno mesto za
direktorja 
1. V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Svet Doma Domžale, Karantanska cesta 5, 1230 Domžale, objavlja javni razpis za direktorja Doma upokojencev Domžale, za mandatno obdobje 1. 3. 2022–1. 3. 2027.
3. Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne zakonske pogoje in pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A). Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazati s pisnimi dokazili (diploma o končani izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, uradna dokazila o delovnih izkušnjah, diplomo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda oziroma ga mora kandidat opraviti v skladu s petim odstavkom 56. člena).
4. Želena so znanja s področja organizacije in vodenja neprofitne (osnovne) in profitne (dodatne) dejavnosti, znanja s področja projektnega planiranja in strateškega vodenja, znanja s področja gerontologije in psihiatrije starostnika, znanja za delo z računalnikom. Kandidati pisni prijavi priložijo tudi izdelan program (vizijo) za vodenje zavoda.
5. K pisni prijavi z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo kandidati priložiti življenjepis.
6. Izpolnjevanje pogojev pod točko 4 morajo kandidati izkazati z uradnimi pisnimi dokazili.
7. Od kandidata se pričakuje, da ima smisel za poslovnost ter delo z ljudmi.
8. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo ali naslednji dan po preteku ali prekinitvi prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej oziroma skladno s 56. členom Zakona o socialnem varstvu.
9. Prijave z vsemi dokazili naj kandidati v zaprti ovojnici dostavijo do vključno 16. 8. 2021 najpozneje do 15. ure na naslov: Svet Doma upokojencev Domžale, Karantanska cesta 5, 1230 Domžale, s pripisom »razpis za direktorja« in s pripisom »ne odpiraj«.
10. Prepozno prispele prijave se ne bodo obravnavale in se bodo kandidatom vrnile neodprte, če bo iz ovojnice razvidno, da gre za prijavo za razpis direktorja. Nepopolnih prijav kandidatov Svet Doma upokojencev Domžale ne bo obravnaval.
11. Svet DU Domžale bo kandidate vabil in obveščal izključno po elektronski pošti, zato je obvezna sestavina prijave tudi elektronski naslov.
12. Svet bo izmed kandidatov izbral tistega, za katerega bo ugotovil, da je najbolj strokovno usposobljen za opravljanje nalog na delovnem mestu direktorja (skladno s 15. točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih).
13. Z imenovanim kandidatom bo na osnovi Zakona o delovnih razmerjih sklenjena pogodba o zaposlitvi.
14. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev Domžale 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti