Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021

Kazalo

Ob-2623/21, Stran 1690
Svet zavoda Vrtca Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 111, 1410 Zagorje ob Savi na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj) in Sklepa 2. seje Sveta Vrtca Zagorje ob Savi z dne 30. 6. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj).
Predviden začetek dela je 13. 12. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisna prijava mora vsebovati naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu),
– dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj 5 let v vzgoji in izobraževanju),
– potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo krajevno pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
– program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljejo v zaprti ovojnici v roku 14 dni po objavi razpisa na naslov Svet Vrtca Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 111, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Prijava bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat pisno pozvan, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo zavržena in s tem izločena iz izbirnega postopka.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Vrtca Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti