Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021

Kazalo

2679. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško, stran 7887.

  
Na podlagi 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US RS, 46/15, 10/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. in 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09, 109/10 – ZCes-1) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 24. seji, dne 15. 7. 2021, sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
Lokalne ceste v Krškem in naseljih z uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Krško in v naseljih Brestanica, Leskovec pri Krškem in Senovo,
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Krško in v naseljih Brestanica, Leskovec pri Krškem in Senovo.
3. člen 
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Krško in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v mestu Krško in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen 
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v drugih občinah so:
Zap. št.
Kat.
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Dolžina 
v KS [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
1.
LC
024012
O 024012
Gorica-Drnovo
C 191130
1.434
V
2.361 Brežice [0-2.361]
2.
LC
024032
C 024020
Skopice-Vihre-Brege
C 191130
2.453
V
2.069 Brežice [0-2.069]
3.
LC
024033
C 191130
Brege-Žadovinek
C G1 5
2.637
V
4.
LC
024034
C G1 5
G5-LC191140
C 191140
431
V
5.
LC
024035
C 191140
LC 191140-LC 191150
C 191150
447
V
6.
LC
024036
O 024035
Ulica Anke Salmičeve - Cesta krških žrtev
G1 0336
1.340
V
7.
LC
024037
O 024032
LC 024032-LC 024033
O 024033
33
V
8.
LC
024442
O 024441
Križe-meja Brežice-Spodnja Šapola-Ravne
C 191060
1.277
V
758 Brežice [0-758]
9.
LC
024443
O 024441
Križe-Brezina-Kostanjek
C 191060
687
V
1.325 Brežice [0-1.325]
10.
LC
024681
C R1 220
Trebež-Pesje-Dolenja vas
C R1 220
1.630
V
1.383 Brežice [0-1.383]
11.
LC
191011
C 191020
Dovško-Kališovec-meja Sevnica-Mrzla Planina
C 372130
7.481
V
1.762 Sevnica [7.481 – 9.243]
12.
LC
191021
O R2 1333
Senovo-Dovško-Jablance-Plešivec
Z HŠ 59
11.229
V
13.
LC
191031
C 191020
Dovško-Šedem
C 191020
3.653
V
14.
LC
191041
C R2 422
Senovo-Belo
O 691262
2.661
V
15.
LC
191051
C R2 422
Brestanica-Armeško-Veliki Kamen
C R2 422
5.997
V
16.
LC
191052
C R2 422
Veliki Kamen-Toplice-Vetrnik
O 181051
1.565
V
2.796 Kozje [1.565 – 4.361]
17.
LC
191061
C R2 422
Brestanica-Anže-Kostanjek-Zdole
C R3 677
11.611
V
18.
LC
191071
C 191060
Stolovnik-Raztez-Dobrava
C 191050
5.744
V
19.
LC
191081
C R3 677
Videm-Bučerca-Sremič-Videm
C R3 677
9.073
V
20.
LC
191091
C R1 220
Videm-Brestanica
C R2 422
4.028
V
21.
LC
191101
C R3 679
Rožno-Presladol
C 191010
5.483
V
22.
LC
191111
C R1 220
Spodnji Stari Grad-Vrbina
Z krožno
4.330
V
23.
LC
191112
O 191111
Vrbina-krški most
C R1 220
2.014
V
24.
LC
191113
C R1 220
Stara vas-Libna
O 191111
825
V
25.
LC
191121
C R2 419
Veliko Mraševo-Gorica
C 191140
1.899
V
26.
LC
191122
C 191140
Gorica-Drnovo
C 191130
2.001
V
27.
LC
191131
C G1 5
G5-Drnovo-Mrtvice-24030
C 024030
2.378
V
28.
LC
191141
C G1 5
Leskovec-Velika vas
C 191310
3.112
V
29.
LC
191142
C 191310
Velika vas-Veliki Podlog
Krožišče
4.123
V
30.
LC
191143
krožišče
Veliki Podlog-Hrastje
C 191140
2.770
V
2.782 Brežice [2.770-5.552]
31.
LC
191151
O 024035
Leskovec-Senuše-Veliki Trn
C 191170
9.940
V
32.
LC
191152
C 191170
Veliki Trn-Arto
C G1 5
3.413
V
33.
LC
191161
C R3 672
Podulce-Zabukovje pri Raki-Dolenje Radulje
C R3 674
3.331
V
846 Škocjan [3.331-4.177]
34.
LC
191171
C 024030
Leskovec-Golek-Veliki Trn-Planina pri Raki-meja Sevnica
C R3 672
13.206
V
125 Sevnica [13.206 – 13.331]
35.
LC
191181
C G1 5
Srednje Pijavško-Ženje-Spodnje Dule-Golek
C 191170
5.436
V
36.
LC
191191
C G1 5
Krško-Cesta-Golek
C 191170
6.304
V
37.
LC
191192
C 191170
Golek-Kobile-Brezje
C 191150
2.956
V
38.
LC
191193
C 191150
Brezje pri Senušah-Velika vas
C 191310
2.164
V
39.
LC
191201
C R3 671
Podbočje-Šutna
O 191202
3.020
V
40.
LC
191202
C R3 3921
Šutna-Vrhovska vas
C 024070
1.016
V
703 Brežice [1.016-1.719]
41.
LC
191221
O 191331
Kostanjevica-Črneča vas-Prušnja vas
C R3 671
856
V
10.774 Kost. na Krki [0-10.774]
42.
LC
191231
C R3 671
Podbočje-Slinovce-Kostanjevica na Krki
C R3 671
1.956
V
2.343 Kost. na Krki [1.956-4.299]
43.
LC
191232
C R3 671
Brod v Podbočju-Žabjek
O 191231
318
V
44.
LC
191241
C R3 671
Bočje-Žabjek v Podbočju
C 191230
4.234
V
45.
LC
191271
C R1 220
220-Dolenja vas pri Artičah-Čele-R3677
C R3 677
1.761
V
1.970 Brežice [0-1.970]
46.
LC
191281
C R2 422
Koprivnica-Leskovec-meja Brežice-Križe
C 024450
2.098
V
1.266 Brežice [2.098-3.364]
47.
LC
191291
C R2 422
Brestanica-Košeni vrh-Brezje
C 191010
5.912
V
48.
LC
191292
C 191010
LC 191011-LC 191291
C 191290
38
V
49.
LC
191301
C R3 672
Gmajna-Dolenja vas pri Raki-Zabukovje pri Raki
C 191160
5.592
V
50.
LC
191311
C G1 5
Drnovo-Velika vas-Straža pri Raki
O 191311
4.903
V
51.
LC
191312
O 191311
Zaloke-Smlednik
C R3 1338
3.872
V
52.
LC
191321
C R3 672
Raka-Straža pri Raki
C 191310
3.048
V
53.
LC
191322
O 191321
Straža pri Raki-Senuše
C 191150
3.114
V
54.
LC
191323
C 191150
LC 191151 - LC 191322
C 191320
20
V
55.
LC
192021
C 192060
LK 192061 - LZ 193221
C 193220
45
V
56.
LC
372131
C 372100
Zabukovje nad Sevnico-meja Sevnica-Zalog-Dobrova-Srebotno
C 191020
8.119
V
3.413 Sevnica [0-3.413]
57.
LC
372161
C R3 679
Blanca-Pirični Dol-Gorenji Leskovec
C 191010
1.355
V
5.166 Sevnica [0-5.166]
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Krško znaša 202.373 m (202,373 km).
5. člen 
Lokalne ceste v mestu Krško in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ):
Zap. št.
Kat.
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Dolžina 
v KS [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina 
v sosednji krajevni skupnosti [m]
KS Brestanica
1.681
1.
LZ
193241
C R2 422
Pot na Armes
C 191050
1.757
517
V
Senovo 1.240
2.
LZ
193321
C R2 422
Elektrarniška cesta
C 191070
798
798
V
3.
LZ
193401
C R2 422
Trg
C R2 422
366
366
V
KS Leskovec pri Krškem
1.899
4.
LZ
192831
C 191150
Sejmiška ulica
C 192720
221
221
V
5.
LZ
193291
C 191150
Grebenčeva cesta
C 024030
819
819
V
6.
LZ
193571
C 191140
Wolfova ulica
C 191150
512
512
V
7.
LZ
193581
C 191150
Gozdna pot
O 693825
347
347
V
KS mesta Krško
4.268
8.
LZ
192031
C R1 220
Cankarjeva cesta
C R3 677
346
346
V
9.
LZ
192211
C R1 220
Kurirska ulica
C R3 677
562
562
V
10.
LZ
192341
C R3 677
Papirniška ulica
C 192030
208
208
V
11.
LZ
192342
C 192030
Papirniška ulica
C 192480
259
259
V
12.
LZ
192481
C R3 677
Ulica Slavka Rožanca
C 192210
355
355
V
13.
LZ
192701
C R3 677
Šolska ulica-Pot na Polšco-Strma pot
C 191090
1.345
1.345
V
14.
LZ
193221
C G1 5
Bohoričeva ulica
C G1 5
1.165
1.165
V
15.
LZ
193222
C 193220
LZ 193221-LC 191191
C 191190
28
28
V
KS Senovo
3.205
16.
LZ
193231
C R2 422
Cankarjeva cesta
C 192720
384
386
V
17.
LZ
193241
C R2 422
Pot na Armes
C 191050
1.757
1.240
V
Brestanica 517
18.
LZ
193261
C R2 422
Tomšičeva-Cesta 1. maja
C R2 422
1.582
1.579
V
Skupna dolžina zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Krško znaša 11.053 m (11,053 km).
– mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK):
Zap. št.
Kat.
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Dolžina v KS [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina 
v sosednji krajevni skupnosti [m]
KS Brestanica
1.926
1.
LK
193351
O 193391
Kantalon
Z HŠ 10
164
164
V
2.
LK
193361
C 191050
Likarjeva ulica
Z HŠ 20
317
317
V
3.
LK
193371
O R2 1333
Bazen Brestanica
C 193370
401
401
V
4.
LK
193381
C 191050
Na Dorcu
Z HŠ 23
259
259
V
5.
LK
193382
C R2 422
Hlebčeva ulica
Z HŠ 16
152
152
V
6.
LK
193391
C 191090
Šutna
Z HŠ 10
391
391
V
7.
LK
193411
C 191050
Vrtna ulica
Z HŠ 22
242
242
V
KS Leskovec pri Krškem
3.849
8.
LK
192241
C 024030
Leskovška cesta-Pionirska cesta
Z HŠ 27
114
114
V
9.
LK
192462
O 192461
Sadjarska ulica
Z HŠ 8
55
55
V
10.
LK
192711
C 192830
Brezinska pot
C 193580
156
156
V
11.
LK
192721
O 192891
Cesta ob Gaju
C 192830
173
173
V
12.
LK
192731
C 192830
Cvetna pot
C 193580
132
132
V
13.
LK
192781
C 191140
Nova pot
Z HŠ 2
138
138
V
14.
LK
192782
C 191140
Nova pot
Z HŠ 13
95
95
V
15.
LK
192783
O 024034
Obrtna cona MDB
C G1 5
354
354
V
16.
LK
192784
O 192783
Krožna pot Obrtna cona
O 192783
282
282
V
17.
LK
192785
O 192784
OC MDB-TC Krško
C 024030
321
321
V
18.
LK
192786
C G1 5
Povezava TC Krško
C 024030
158
158
V
19.
LK
192801
C 024030
Pionirska cesta I
Z šola
76
76
V
20.
LK
192802
O 192801
Pionirska cesta II
Z HŠ 4a
119
119
V
21.
LK
192821
O 024035
Pot na Črnile 1
Z HŠ 14
243
243
V
22.
LK
192822
O 192821
Pot na Črnile 2
Z HŠ 9a
28
28
V
23.
LK
192823
O 192821
Pot na Črnile 3
Z p900/1
120
120
V
24.
LK
192824
O 024035
Odcep Resnik-pokopališče-kapela
Z kapela
312
312
V
25.
LK
192851
O 024035
Ulce
C 193570
217
217
V
26.
LK
192861
C 191150
Ulica Anke Salmičeve
Z HŠ 21
87
87
V
27.
LK
192869
C 191150
Ulica Anke Salmičeve
Z HŠ 83a
63
63
V
28.
LK
192871
C 193290
Ulica Staneta Žagarja
Z HŠ 6
177
177
V
29.
LK
192891
C 192830
Vrtnarska pot I
Z HŠ 17
229
229
V
30.
LK
192892
O 192891
Vrtnarska pot II
Z HŠ 17
200
200
V
KS mesta Krško
19.560
31.
LK
192011
C R1 220
Aškerčeva ulica
Z ind. tir
437
437
V
32.
LK
192022
C 192090
Bohoričeva ulica
C 193220
232
232
V
33.
LK
192041
O 192183
Cesta 4. julija
O 192181
270
270
V
34.
LK
192042
C 192010
Cesta 4. julija
O 192047
155
155
V
35.
LK
192043
O 192042
Cesta 4. julija
C 192010
89
89
V
36.
LK
192044
C R1 220
Cesta 4. julija
Z HŠ 78
84
84
V
37.
LK
192045
C R1 220
Cesta 4. julija
C 192010
130
130
V
38.
LK
192046
C R1 220
Cesta 4. julija
Z HŠ 50
124
124
V
39.
LK
192047
C R1 220
Cesta 4. julija
Z HŠ 60
129
129
V
40.
LK
192048
C 192180
Cesta 4. julija
C 192040
149
149
V
41.
LK
192051
O 192022
Cesta krških žrtev
O 192061
142
142
B
42.
LK
192052
C G1 5
Cesta krških žrtev
C G1 5
211
211
V
43.
LK
192053
C G1 5
Cesta krških žrtev
C 024030
494
494
V
44.
LK
192054
C G1 5
Cesta krških žrtev
Z dom.u.
93
93
V
45.
LK
192055
C G1 5
Cesta krških žrtev
Z krožišče
500
500
V
46.
LK
192056
O 192055
Cesta krških žrtev
Z HŠ 133
123
123
V
47.
LK
192057
O 192055
Cesta krških žrtev
Z HŠ133a
246
246
V
48.
LK
192058
C G1 5
Cesta krških žrtev
O 969401
395
395
V
49.
LK
192059
O 192055
Cesta krških žrtev 135b
O 192055
203
203
V
50.
LK
192061
C G1 5
Cesta krških žrtev-Dalmatinova ulica
O 193221
890
890
V
51.
LK
192071
C 192210
Delavska ulica
C 192480
154
154
V
52.
LK
192072
C 192030
Delavska ulica
Z HŠ 4
163
163
V
53.
LK
192081
C R1 220
Erjavčeva ulica
Z HŠ 14
215
215
V
54.
LK
192091
O 193221
Gasilska ulica
O 192051
143
143
V
55.
LK
192101
C 191170
Gruenova ulica
O 192441
95
95
V
56.
LK
192102
O 192441
Gruenova ulica
Z HŠ 9a
165
165
V
57.
LK
192111
C 024030
Gubčeva ulica
Z HŠ 1
79
79
V
58.
LK
192112
C G1 5
Gubčeva ulica
Z HŠ 11
127
127
V
59.
LK
192131
C G1 5
Humekova ulica
Z HŠ 33
158
158
V
60.
LK
192132
O 192131
Humekova ulica
Z HŠ 24
180
180
V
61.
LK
192133
O 192055
Žadovinek
Z parkir.
423
423
V
62.
LK
192134
C G1 5
Humekova ulica
Z HŠ 10
102
102
V
63.
LK
192141
C R1 220
Ilirska ulica
Z HŠ 7
111
111
V
64.
LK
192151
C R1 220
Jurčičeva pot
Z HŠ 33
112
112
V
65.
LK
192161
C 192700
Kajuhova ulica
Z HŠ 16
261
261
V
66.
LK
192171
O 191081
Kidričeva ulica
Z HŠ 12
155
155
V
67.
LK
192172
O 191081
Kidričeva ulica
O 192261
187
187
V
68.
LK
192181
C R1 220
Kolodvorska ulica
C 191090
704
704
V
69.
LK
192182
O 192181
Kolodvorska ulica
O 192181
123
123
V
70.
LK
192183
C R1 220
Kolodvorska ulica
O 192181
134
134
V
71.
LK
192184
O 192181
Kolodvorska ulica
O 192181
263
263
V
72.
LK
192185
O 192181
LK 192181 - LK 192182
O 192182
24
24
V
73.
LK
192191
C 024030
Kovinarska ulica
C 192050
471
471
V
74.
LK
192201
C R1 220
Kratka pot
Z HŠ 3
188
188
V
75.
LK
192221
C 192700
Kvedrova ulica
C 192260
212
212
V
76.
LK
192231
C 192590
Lapajnetova ulica
C 192690
301
301
V
77.
LK
192242
O 192241
Leskovška cesta-Kovinarska ulica
Z HŠ 9a
99
99
V
78.
LK
192251
C R1 220
Levstikova pot
Z HŠ 77
53
53
V
79.
LK
192261
C R3 677
Majcnova ulica- Stermeckijeva ulica
O 191081
289
289
V
80.
LK
192271
C 192280
Mencingerjeva ulica
C 192190
329
329
V
81.
LK
192281
C 024030
Ulica Milke Kerin
C 192190
581
581
V
82.
LK
192291
C 192340
Na Resi
C 192030
157
157
V
83.
LK
192301
C 192630
Na Bregu
Z HŠ 1
74
74
V
84.
LK
192321
C R3 677
Naselje NEK
Z HŠ 12
365
365
V
85.
LK
192331
C R1 220
Ob potoku
Z HŠ 16
165
165
V
86.
LK
192332
C R1 220
Ob potoku
Z HŠ 1
140
140
V
87.
LK
192351
C 192210
Partizanska pot
Z HŠ 12
105
105
V
88.
LK
192361
C 191170
Pavlinova ulica
C 192440
192
192
V
89.
LK
192362
C 192440
Pavlinova ulica
Z HŠ 18
132
132
V
90.
LK
192381
C 192440
Pod Pristavo
Z HŠ 8
91
91
V
91.
LK
192391
C R1 220
Poljska pot
Z HŠ 10
173
173
V
92.
LK
192392
O 192391
Poljska pot
Z HŠ 11
63
63
V
93.
LK
192411
C 191080
Pot na Polšco
C 192520
246
246
V
94.
LK
192412
C 192500
Pot na Polšco-odcep Krošelj
Z HŠ 47a
130
130
V
95.
LK
192413
C 192670
Pot na Polšco
C 191080
193
193
V
96.
LK
192414
C 192670
Pot na Polšco
C 191080
163
163
V
97.
LK
192415
C 192500
Pot na Polšco
O 192701
25
25
V
98.
LK
192421
C 192690
Šolska ulica
Z stadio
196
196
V
99.
LK
192441
C 191170
Rostoharjeva ulica-odcep
C 191170
281
281
V
100.
LK
192451
C R3 677
Rozmanova ulica I
Z HŠ 13
145
145
V
101.
LK
192452
C R1 220
Rozmanova ulica II
C 192030
392
392
V
102.
LK
192453
C 192030
Rozmanova ulica III
Z HŠ 14
120
120
V
103.
LK
192454
C R1 220
Odcep Cesta 4. julija
Z odc. 14
113
113
V
104.
LK
192461
C 191170
Sadjarska ulica
Z HŠ 6
104
104
V
105.
LK
192471
C 191090
Savska pot
Z HŠ 1
84
84
V
106.
LK
192491
C 192030
Sovretova ulica
Z HŠ 31
152
152
V
107.
LK
192492
C 192030
Cankarjeva ulica
Z HŠ 1a
65
65
V
108.
LK
192501
C 191080
Sremiška cesta-odcep Valentinčič-Šalamon
C 192680
218
218
V
109.
LK
192511
C 192260
Strmeckijeva ulica
Z HŠ 2
132
132
V
110.
LK
192521
O 192681
Stritarjeva ulica
O 192411
92
92
V
111.
LK
192531
C 192690
Strma pot
Z HŠ 25
250
250
V
112.
LK
192532
O 192531
Odcep Stritarjeva ulica
Z HŠ 17
96
96
V
113.
LK
192541
C 193220
Šoferska ulica
O 192051
113
113
V
114.
LK
192551
C 192700
Šolska ulica
Z HŠ 12
122
122
V
115.
LK
192552
C 192700
Šolska ulica-parkirišče OŠ
Z HŠ 1
100
100
V
116.
LK
192561
O 192551
Tomšičeva ulica
C 192260
201
201
V
117.
LK
192571
C 191080
Ulica Tončke Čečeve
C 192520
331
331
V
118.
LK
192581
C 191110
Tovarniška ulica
C 191110
303
303
V
119.
LK
192582
C 191110
Tovarniška ulica
C 192430
206
206
V
120.
LK
192591
C 192160
Trdinova ulica
Z HŠ 14
201
201
V
121.
LK
192601
C 192680
Polšca-novo naselje I
Z p. 66/51
127
127
V
122.
LK
192602
C 192680
Polšca-novo naselje II
Z p. 66/48
112
112
V
123.
LK
192603
C 192680
Polšca-novo naselje III
Z p. 634/33
80
80
V
124.
LK
192611
C 192680
Trubarjeva ulica
Z HŠ 11
155
155
V
125.
LK
192621
C 191080
Ulica Ilije Gregoriča
Z HŠ 21
244
244
V
126.
LK
192631
C 192690
Ulica Nikole Tesle
C 192300
198
198
V
127.
LK
192641
C 192630
Vrtna ulica
C 191090
153
153
V
128.
LK
192651
C R3 677
Zdolska cesta-odcep Planinc
Z HŠ 4d
135
135
V
129.
LK
192661
C 192700
Zupančičeva ulica
C 192260
228
228
V
KS Senovo
2.285
130.
LK
193011
C R2 422
Bračičeva ulica
Z HŠ 7
228
228
V
131.
LK
193012
C R2 422
Kajuhova ulica
C 191020
632
632
V
132.
LK
193071
O 193261
Ulica 3. julija
C R2 422
269
269
V
133.
LK
193081
C R2 422
Delavska ulica
Z HŠ 5
132
132
V
134.
LK
193091
C R2 422
Gubčeva ulica
C 193240
238
238
V
135.
LK
193141
C 193200
Prešernova ulica
C 191020
227
227
V
136.
LK
193201
C 191020
Ulica 9. februarja-Ulica senovskih borcev NOB-Kvedrova ulica
C 193200
559
559
V
Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Občini Krško znaša 27.620 m (27,620 km).
6. člen 
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap. št.
Kat.
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Dolžina v KS [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina 
v sosednji občini/krajevni skupnosti [m]
KS Brestanica
44.815
1.
JP1
691401
C 191290
Dolenji Leskovec-Poreber-Kajuhova ulica
C 193010
2.017
460
V
Senovo 1.557
2.
JP2
691591
C 692230
Odcep Glas
Z HŠ 63
935
935
V
3.
JP1
691751
C R2 422
Koprivnica-Jerič Dol-Graben
C 191060
4.168
1.784
V
Koprivnica 2.384
4.
JP1
691761
C 191060
Anže-Gorica-Graben
C 691750
2.825
2.825
V
5.
JP1
692011
C 191050
Odcep Ribič
Z HŠ 68
258
258
V
6.
JP1
692013
C 191090
Odcep železniška postaja
Z HŠ 4
68
68
V
7.
JP2
692014
O 692202
Odcep Potisk
Z HŠ 3b
278
278
V
8.
JP2
692015
C R3 679
Odcep Miklavčič-Medvešek
Z HŠ 9
317
317
V
9.
JP2
692016
C R3 679
Odcep Zorko
Z HŠ 81
206
206
V
10.
JP1
692017
C 191060
Avsenak-Elektrarna
C 193320
275
275
V
11.
JP2
692018
C 692202
Grad Rajhenburg
Z parkirišče
47
47
V
12.
JP2
692022
O 692231
Odcep Žibert
Z HŠ 32a
213
213
V
13.
JP2
692023
C 191290
Odcep Žvar-Tomič
Z HŠ 62
304
304
V
14.
JP2
692024
O 692231
Odcep Hercigonja
Z HŠ 43
530
530
V
15.
JP2
692031
C 691760
Anže-Šalamon
Z HŠ 18
825
825
V
16.
JP1
692032
C 691760
Gorica-pokopališče-Raztez
O 692041
1.366
1.366
V
17.
JP2
692033
C 191060
Anže-plinska postaja
Z HŠ 49
121
121
V
18.
JP1
692034
C 691760
JP 691761-JP 692041
C 692040
35
35
V
19.
JP1
692041
C 191070
Golja-Ban-Anže
O 691761
2.349
2.349
V
20.
JP2
692042
O 692032
Kapelica-Župevc
Z HŠ 18
362
362
V
21.
JP2
692043
O 692032
Bogovič-Pirnat
Z HŠ 11
400
400
V
22.
JP2
692044
O 692032
Odcep Bahč
Z HŠ 9
113
113
V
23.
JP2
692051
C 191070
Raztez-Hictaler
Z HŠ 14
710
710
V
24.
JP1
692061
C 191070
Raztez-Armeško
C 191050
1.901
1.901
V
25.
JP2
692062
O 692061
Armeško-odcep Bosina
Z HŠ 55
597
597
V
26.
JP2
692063
O 692062
Bosina-Kolar
Z HŠ NH
405
405
V
27.
JP2
692071
C 191050
Odcep Cešek-Omerzel
Z HŠ 32
598
598
V
28.
JP2
692072
C 191050
Odcep Resnik
Z HŠ 24
55
55
V
29.
JP2
692081
C 191050
Odcep Sv. Križ
Z HŠ 12
382
382
V
30.
JP2
692091
C 191070
Ribnik-Kovačič
Z HŠ 64
422
422
V
31.
JP2
692101
C 191070
Drnovšek-Koželj
Z HŠ 23
540
540
V
32.
JP2
692102
O 191071
Stolovnik-Tovornik
Z HŠ 23
170
170
V
33.
JP2
692103
O 191071
Stolovnik 36
Z HŠ 36
182
182
V
34.
JP2
692104
O 191071
Stolovnik 37
Z HŠ 37
143
143
V
35.
JP2
692111
C 191060
Bračun-LC 191071
C 191070
616
616
V
36.
JP1
692121
C 191060
Odcep Krajan
Z HŠ 24
1.580
1.580
V
37.
JP1
692122
O 691121
Odcep Mešiček
Z HŠ 61
1.014
1.014
V
38.
JP2
692123
C 191060
Koren
Z HŠ 56
234
234
V
39.
JP2
692124
O 692122
Odcep Ban
Z HŠ 59
91
91
V
40.
JP2
692125
O 692122
Odcep Slonjšak
Z HŠ 29
154
154
V
41.
JP2
692126
O 692122
Odcep Ferlin
Z HŠ 58
148
148
V
42.
JP2
692127
O 692121
Stolovnik-odcep Omerzu
Z HŠ NH
111
111
V
43.
JP2
692131
C 191050
Mirt
Z razcep
617
617
V
44.
JP1
692132
C 191290
Šolska cesta
O 692133
98
98
B
45.
JP1
692133
C R2 422
Cesta prvih borcev
O 692132
79
79
V
46.
JP1
692136
C 193370
Jeterno selo-Bohoričeva cesta
Z HŠ 36
762
582
V
Senovo 180
47.
JP2
692137
C 193240
Odcep Gabrič
Z HŠ 22b
366
366
V
48.
JP2
692141
O 193241
Odcep Hictaler
Z HŠ 15
1.277
1.277
V
49.
JP2
692151
O 191051
Lokve
C 191070
1.144
1.144
V
50.
JP1
692161
C 191070
Mali Raztez-Preskar
Z HŠ 4
1.589
1.589
V
51.
JP2
692162
O 691061
Raztez-Ban Samo
Z HŠ 2
277
277
V
52.
JP2
692171
C 191070
Odcep Ferlan
Z HŠ 19
396
396
V
53.
JP2
692181
O 692182
Odcep Romih
Z HŠ 13
444
444
V
54.
JP2
692182
C 191070
Odcep Resnik
Z križišče
102
102
V
55.
JP2
692191
C 191050
Lokve-Zakšek
Z HŠ 2
400
400
V
56.
JP1
692201
O 691571
Brestanica-Dolenji Leskovec
C 191290
3.737
2.781
V
Rožno-Presladol 956
57.
JP1
692202
O 692201
Agrokombinat-grad
C R2 422
1.438
1.438
V
58.
JP1
692203
O 692201
Odcep Divjak-vodohran
Z HŠ 49
206
206
V
59.
JP1
692204
O 692201
Lovska koča-Petrič
Z HŠ 88
478
478
V
60.
JP2
692205
O 692201
Odcep Šolen
Z HŠ 75
576
576
V
61.
JP2
692206
O 692201
Odcep Škrbinek
Z HŠ 18
444
444
V
62.
JP2
692207
O 692201
Odcep Ferlin
O 692206
309
309
V
63.
JP2
692208
O 692201
Odcep Klenovšek
Z HŠ 30
799
799
V
64.
JP2
692209
O 692204
Odcep Požeg
Z HŠ 89
325
325
V
65.
JP1
692211
C R3 679
Odcep Hriberšek
Z HŠ 8
568
568
V
66.
JP1
692231
C 191290
Košeni vrh-Sajovec-Levičar
O 692201
2.012
2.012
V
67.
JP2
692232
O 691761
Odcep Pleterski
Z HŠ 13
103
103
V
68.
JP2
692241
O 692231
Košeni Vrh-Hriberšek
Z HŠ 48
1.057
1.057
V
69.
JP2
692251
C 191290
Odcep Kukovičič
Z HŠ 78
611
611
V
70.
JP2
692252
O 191291
Odcep Bratov Zorko
Z HŠ 47
262
262
V
71.
JP2
692261
C 191290
Odcep Senica
Z HŠ 67
433
433
V
72.
JP2
692281
C 191290
Odcep Moškon
Z HŠ 61
283
283
V
73.
JP2
692311
O 692206
Odcep Ferlin
Z HŠ 14
244
244
V
74.
JP2
692431
C 193320
Elektrarniška cesta 7-13
O 692432
147
147
V
75.
JP2
692432
C 193320
Elektrarniška cesta 5a-c
Z HŠ 5c
84
84
V
76.
JP2
692433
C 692432
Elektrarniška cesta 1, 3, 5
C 193320
160
160
V
KS Dolenja vas
13.415
77.
JP1
692301
O 692321
Zakšek-Libenšek
O 692321
1.941
1.941
V
78.
JP2
692302
O 692301
Tomše-Slavnik
O 692301
667
667
V
79.
JP2
692303
O 692301
Odcep Starc
Z HŠ 47a
197
197
V
80.
JP1
692321
C R1 220
Stari Grad 8, 10, 11, 15
O 692331
112
112
V
81.
JP2
692325
O 692321
Odcep Umek, Sotelšek
Z HŠ 25a
242
242
V
82.
JP1
692326
C 692300
Libna-spodnji rezervoar
Z HŠ NH
107
107
V
83.
JP1
692327
O 692321
Špiler-Turšek
Z HŠ 13a
293
293
V
84.
JP2
692329
O 692301
Odcep Krošelj
Z HŠ 11b
407
407
V
85.
JP1
692331
C R1 220
Stari Grad-Marof
Z HŠ 46
774
774
V
86.
JP2
692332
O 692331
Stari Grad-Zupančič
Z HŠ 23
136
136
V
87.
JP1
692334
O 692331
Stari Grad-lovski dom na Libni
Z HŠ 1
2.690
2.690
V
88.
JP1
692341
C R1 220
Odcep Gradišek
Z HŠ 26
172
172
V
89.
JP1
692342
C R1 220
Naselje Stari Grad
Z HŠ 26
97
97
V
90.
JP2
692351
C R1 220
Odcep Novak-Jordan
Z HŠ 78
153
153
V
91.
JP1
692361
C R1 220
Vaško središče-Črna Mlaka
Z HŠ NH
813
813
V
92.
JP2
692371
C R1 220
Dolenja vas-Knez-Volčanjšek
Z razcep
91
91
V
93.
JP2
692372
C R1 220
Pesje-odcep Gerjevič
Z HŠ 146
152
152
V
94.
JP1
692381
C R1 220
Pesje-naselje
C 024680
1.033
1.033
V
95.
JP1
692382
O 692381
Pesje-meja Brežice
C 526420
467
467
V
302 Brežice [467-769]
96.
JP2
692383
O 692381
Pesje-povezava
O 692381
172
172
V
97.
JP2
692384
O 692382
Pesje 31b
Z HŠ 31b
80
80
V
98.
JP2
692391
O 692392
Potok Močnik
Z HŠ 20
756
756
V
99.
JP2
692392
C 024680
Odcep Krošelj
Z HŠ 19
322
322
V
100.
JP1
692401
O 024681
Pesje-Libna (železniško postajališče)
C 191110
536
536
V
101.
JP2
692402
C R1 220
Libna-Tršelič
C 191110
270
270
V
102.
JP2
692501
O 192332
Pot na Libno
Z HŠ 1a
619
619
V
103.
JP2
692503
O 692501
Libna 1b
Z HŠ 1b
116
116
V
KS Gora
13.983
104.
JP2
693805
O 693804
Odcep Tršljavec 2
C 191170
173
173
V
105.
JP2
694811
C 191180
Spodnje Dule-Pavlin
Z HŠ 8
223
223
V
106.
JP2
694821
C 191180
Spodnje Dule-Krpeličnik
Z HŠ 12
220
220
V
107.
JP2
694822
O 694823
Spodnje Dule 7e
Z HŠ 7e
256
256
V
108.
JP2
694823
C 191180
Spodnje Dule-Krpeličnik
Z HŠ NH
481
481
V
109.
JP2
694824
C 191180
Odcep Bogolin
Z HŠ 13
110
110
V
110.
JP2
694825
C 191180
Odcep skakalnica
Z skakal
428
428
V
111.
JP1
694831
C 191190
Ravne njive-Senožete
Z HŠ 4
1.246
1.246
V
112.
JP1
694841
C 191170
Golek-Gora (obvoznica)
C 191190
142
142
V
113.
JP2
694851
C 191190
Odcep Rostohar
Z HŠ 4a
479
479
V
114.
JP2
694852
O 694851
Odcep Levičar
Z HŠ 22
175
175
V
115.
JP2
694853
O 694851
Rostohar-Odcep
C 191170
352
352
V
116.
JP2
694854
O 694851
Ravne njive-Golek
Z HŠ NH
440
440
V
117.
JP2
694861
C 191170
Golek-Volovnik
O 693801
1.748
286
V
Leskovec pri Krškem 1.462
118.
JP2
694863
O 694861
C 694860 - C 191170
O 191171
15
15
V
119.
JP1
694871
C 191170
Osredek
Z HŠ 2
940
940
V
120.
JP2
694874
C 191170
Golek-Merhar
C 191170
117
117
V
121.
JP2
694881
C 191190
Ravne njive-Veliki Rt
Z HŠ NH
529
529
V
122.
JP2
694882
C 191191
C 191190-C 694880
C 694881
13
13
123.
JP2
694891
C 191190
Gora-Artiče
Z HŠ 25
340
340
V
124.
JP1
694901
C 191190
Drgače
Z HŠ 12
818
818
V
125.
JP2
694902
O 694901
Čretež-Dulne
Z HŠ 26
278
278
V
126.
JP1
694903
O 694904
O 694904-O 694901
O 694901
11
11
127.
JP1
694904
O 694901
Gora-Čretež-Trška gora
O 692471
1.852
1.188
V
Mesto Krško 664
128.
JP2
694905
O 694902
Gora-Dulne
Z HŠ NH
116
116
V
129.
JP1
694911
C 191190
Dunaj
Z HŠ 11
1.129
1.129
V
130.
JP1
694912
O 694911
Gora-Straža-Strmo Rebro
Z HŠ 3
1.918
1.918
V
131.
JP2
694914
O 694911
Dunaj-Pavlin
Z HŠ 4
355
355
V
132.
JP2
694921
C 191190
Gora-cerkev
C 191190
169
169
V
133.
JP1
694931
C 191190
Cesta-Gunte
Z HŠ 11
873
873
V
134.
JP2
694932
C 191190
Cesta 15b
Z HŠ 15b
163
163
V
KS Koprivnica
28.248
135.
JP1
691601
C R2 422
Koprivnica-Odcep Hictaler
Z HŠ 27
2.519
2.519
V
136.
JP2
691603
O 191052
Prevole-Starc
O 691601
667
667
V
137.
JP2
691604
O 691601
Prevole-Kunej
Z HŠ 25
520
520
V
138.
JP2
691605
O 691601
Odcep cerkev-pokopališče
C R2 1333
176
176
V
139.
JP2
691606
O 691241
Odcep Kostevc
Z HŠ 3
73
73
V
140.
JP2
691607
O 691605
Pokopališče-vežica
Z vežica
23
23
V
141.
JP2
691608
C R2 1333
Veliki Dol 9a
Z HŠ 9a
61
61
V
142.
JP1
691611
O 191052
Klakočar-Medvešek-Bračun
O 691631
1.527
1.527
V
143.
JP2
691612
O 691611
Mrčna sela
Z NH
457
457
V
144.
JP1
691621
O 191052
Veliki Kamen-Mrčna sela-Završe
Z HŠ 70
2.990
2.990
V
145.
JP2
691622
O 691621
Mrčna sela-Macur
Z HŠ 8
194
194
V
146.
JP2
691623
O 691621
Mrčna sela-Jazbec
Z razcep
145
145
V
147.
JP2
691624
O 691621
Mrčna sela-Cerjak
Z HŠ 11
277
277
V
148.
JP2
691625
O 691621
Odcep Umek
Z HŠ 68
273
273
V
149.
JP2
691627
O 691621
Mrčna sela-Drenovec
Z HŠ 51
201
201
V
150.
JP1
691631
O 691621
Veliki Kamen-Klavžar-Gorjup-Resnik
O 691621
3.237
3.237
V
151.
JP2
691632
O 691611
Klavžar-Toplice
Z HŠ 35
788
788
V
152.
JP2
691633
O 691631
Odcep Pirš
Z HŠ 53
141
141
V
153.
JP2
691634
O 691632
Odcep Možek
O 191052
365
365
V
154.
JP2
691651
C R2 422
Polšak-Zrimšek
Z HŠ 3
256
256
V
155.
JP2
691661
C R2 422
Grmšek-Božičnik-Devce
Z HŠ NH
28
28
V
156.
JP2
691671
O 191052
Veliki Kamen-sv. Martin
Z HŠ 14
101
101
V
157.
JP2
691681
C R2 422
Poznič-Rebuda-Radej
C R2 422
889
889
V
158.
JP2
691682
C R2 422
Veliki Kamen-gostilna-Šalamon
Z HŠ 69
237
237
V
159.
JP2
691691
C R2 422
Odcep Bračun
Z HŠ NH
106
106
V
160.
JP1
691701
C R2 422
Verstovšek-Mirt
Z p.363
2.200
2.200
V
161.
JP2
691702
O 691701
Božičnik-Rupert
Z HŠ 44
313
313
V
162.
JP2
691703
C R2 422
Odcep Poznič-Koren-Mirt
Z HŠ 66
52
52
V
163.
JP2
691704
O 691701
Odcep Krevelj
Z odc. 41
45
45
V
164.
JP1
691711
C R2 422
Koprivnica-Gmajna-Koren-Bogovič
O 691712
857
857
V
165.
JP1
691712
C R2 422
Avtobusno postajališče-Bogovič-Ivanuša
Z HŠ 35
460
460
V
166.
JP2
691713
O 691712
Šikovec-Mešiček
Z HŠ NH
416
416
V
167.
JP2
691714
O 691712
Koprivnica 35a in 35c
Z HŠ 35c
139
139
V
168.
JP2
691715
O 691713
Mirt-Piletič
Z HŠ 39b
178
178
V
169.
JP1
691721
C R2 422
Koprivnica-Veliki Dol
C 191280
1.167
1.167
V
170.
JP1
691722
O 691721
Veliki Dol-Handeja
Z HŠ 22
767
767
V
171.
JP1
691731
C 191280
Leskovec-Žvar
Z HŠ 21
442
442
V
172.
JP2
691732
C 191280
Leskovec-Kadivnik
Z HŠ 29
642
642
V
173.
JP2
691733
O 691731
Veliki Dol-odcep Bogolin
Z HŠ 24
194
194
V
174.
JP1
691734
O 191281
C 191280-C 691730
O 691731
15
15
V
175.
JP1
691741
C 191050
Veliki Kamen-Čreta
Z HŠ 45
1.054
1.054
V
176.
JP2
691742
O 691741
Bogovič-Kozole
Z HŠ 64
389
389
V
177.
JP2
691743
O 691741
Čreta-Umek
Z HŠ 54
283
283
V
178.
JP1
691751
C R2 422
Koprivnica-Jerič Dol-Graben
C 191060
4.168
2.384
V
Brestanica 1.784
KS Krško polje
6.151
179.
JP1
692771
O 692792
Drnovo-LC 191121
O 191122
341
341
V
180.
JP1
692772
O 191131
Odcep Resnik-Gorenc
Z HŠ 5
175
175
V
181.
JP1
692773
O 191122
Odcep Drobnič-Šribar
Z HŠ 32
171
171
V
182.
JP2
692781
C 191130
Odcep Romi
Z HŠ 90
429
429
V
183.
JP2
692783
O 692781
Mežič-Bizjak
Z asfalt
141
141
V
184.
JP1
692792
O 191131
Groblje 30-71
O 024012
528
528
V
185.
JP1
692793
O 024012
Groblje 72-75a
O 191131
143
143
V
186.
JP2
692803
C 024030
Brege-kolesarska pot
O 969402
326
326
V
187.
JP1
692811
C 024030
Oblak-Račič
Z HŠ 59
166
166
V
188.
JP1
692821
C 024030
Mrtvice-ulice
C 024030
615
615
V
189.
JP2
692822
O 692821
Mrtvice-Podornice-Širok-povezava
O 692821
225
225
V
190.
JP2
692823
O 024032
Arh-Štefančič
Z HŠ 68
122
122
V
191.
JP2
692824
O 024032
Jurman
Z HŠ NH
111
111
V
192.
JP1
692825
O 692821
C 692820-C 692820
O 692822
20
20
V
193.
JP1
692831
C 024030
Mrtvice-Vihre
Z asfalt
167
167
V
194.
JP1
692841
O 692843
Vihre-vas do Save
Z HŠ 31b
116
116
V
195.
JP1
692843
C 024030
Vihre-naselje I
C 024030
697
697
V
196.
JP1
692844
O 692843
Vihre-naselje II
C 024030
196
196
V
197.
JP2
692846
O 024032
Vihre cerkev
Z cerkev
140
140
V
198.
JP1
692852
O 692843
Vihre-Odcep desno
Z razcep
117
117
V
199.
JP1
692872
O 692873
Drnovo-Brege-Odcep 2
O 692873
232
232
V
200.
JP1
692873
O 191131
Brege-Drnovo
O 024033
570
570
V
201.
JP1
692874
O 692873
C 692870-C 024030
O 024033
34
34
V
202.
JP2
692875
O 024033
Belovar
Z p. 899/5
114
114
V
203.
JP2
693736
C R3 673
Petrol
Z Petrol
255
255
V
KS Leskovec pri Krškem
27.215
204.
JP1
693551
O 192133
Žadovinek 37
Z NH
282
282
V
205.
JP1
693801
C 191150
Leskovec-Volovnik
Z HŠ 6
1.929
1.929
V
206.
JP1
693802
O 693801
Leskovec-Loke
Z HŠ NH
1.221
1.221
V
207.
JP2
693803
C 191170
Odcep Vesel
Z HŠ 8
98
98
V
208.
JP2
693804
C 191170
Odcep Tršljavec 1
Z HŠ NH
551
551
V
209.
JP1
693811
C G1 5
Eurogarden
Z krožišče
150
150
V
210.
JP1
693812
Z krožišče
Žadovinek-reka Sava
Z HŠ 20
686
686
V
211.
JP2
693813
O 693812
Žadovinek 21-24
Z HŠ 24
86
86
V
212.
JP2
693815
O 693812
Žadovinek 12, 12a, 12b
Z HŠ 12b
74
74
V
213.
JP1
693821
O 693995
Veniše 1
C 693830
523
523
V
214.
JP1
693822
O 693823
Veniše-levi Odcep
Z HŠ 54
437
437
V
215.
JP1
693823
O 693821
Veniše-desni Odcep
O 693995
527
527
V
216.
JP1
693824
O 693831
kapelica-Gorenja vas
Z HŠ 24
221
221
V
217.
JP1
693825
O 693831
Zajčki-Gmajna
C 192721
1.979
1.979
V
218.
JP1
693826
O 693831
Žužemberk-Tičnica
Z HŠ 9
603
603
V
219.
JP1
693827
O 693826
Žužemberk-Gorenja vas
O 693828
363
363
V
220.
JP1
693828
O 693831
Gorenja vas
Z HŠ 11
334
334
V
221.
JP2
693829
O 191141
Gorenja vas 2
O 693831
239
239
V
222.
JP1
693831
C 191140
Veniše-Gorenja vas
C 191140
1.357
1.357
V
223.
JP2
693832
C 191140
Veniše 2
O 693995
209
209
V
224.
JP1
693833
C 693830
Veniše 3
O 693826
49
49
V
225.
JP2
693841
C G1 5
Beli Breg-Veniše 1
C 191140
761
761
V
226.
JP2
693842
C G1 5
Drnovo-Leskovec Pešpot II
C 191140
791
791
V
227.
JP1
693851
C 693831
C 693830-C 693820
O 693828
22
22
V
228.
JP1
693861
O 191311
Velika vas-sv. Martin
Z HŠ 59
406
406
V
229.
JP2
693871
C 191170
Ivandol-Kobile
C 191190
857
857
V
230.
JP2
693872
O 693871
Kobile HŠ 6
Z HŠ 6
126
126
V
231.
JP2
693873
O 693871
Kobile HŠ 2
Z HŠ 2
103
103
V
232.
JP2
693874
O 693871
Odcep Zorič
Z HŠ 6
176
176
V
233.
JP1
693882
O 693881
Brezovska Gora-Nemška Gora
C 191170
1.382
810
V
Senuše 572
234.
JP2
693884
C 191170
Ivandol-Hrib
C 191170
850
850
V
235.
JP2
693885
O 693882
Odcep Dimc
Z HŠ 7
633
370
V
Senuše 263
236.
JP1
693891
C G1 5
G1-5-Črnile
C 192820
347
347
V
237.
JP2
693892
C 191150
Odcep Anke Salmičeve-sv. Ana
Z cerkev
322
322
V
238.
JP1
693894
C 193290
Vejer
Z HŠ 1
171
171
V
239.
JP1
693895
O 693894
Vejer
Z HŠ NH
85
85
V
240.
JP1
693896
C 193290
Grajska pot
Z HŠ 14
267
267
V
241.
JP1
693897
C 193290
Grebenčeva cesta
Z HŠ 5a
50
50
V
242.
JP1
693898
C 193290
Odcep Kozole
Z HŠ 56c
202
202
V
243.
JP1
693899
C 193290
Odcep Žokalj
Z NH
188
188
V
244.
JP1
693901
C 191150
Odcep Čepin
Z Hš 59a
50
50
V
245.
JP1
693902
C 191150
Odcep Žokalj
Z HŠ 58a
83
83
V
246.
JP1
693903
C 191150
Odcep Perc
Z HŠ 41a
37
37
V
247.
JP1
693904
C 191150
Odcep Marjetič
Z HŠ 43a
36
36
V
248.
JP1
693907
O 192721
Cesta ob Gaju 2
Z HŠ 2
72
72
V
249.
JP1
693908
C 191150
Odcep Pirc
Z HŠ 17
48
48
V
250.
JP1
693911
C 191150
Brezje-Selce-Volovnik
Z HŠ 10
793
793
V
251.
JP2
693912
C 191310
Ulica Velika vas
Z HŠ 45a
105
105
V
252.
JP1
693913
O 693911
Odcep Kerin
Z HŠ 14
318
318
V
253.
JP1
693981
C 191150
Brezje-Libelj
O 693984
1.225
858
V
Senuše 367
254.
JP2
693982
O 693981
Odcep Libelj
Z HŠ 9
268
268
V
255.
JP2
693983
O 693982
Libelj 15
Z NH
543
543
V
256.
JP2
693984
O 693981
Libelj-Kobile
O 191192
1.063
1.063
V
257.
JP1
693991
O 024035
Pekarska pot
Z HŠ 6
73
73
V
258.
JP1
693993
C 193570
Gasilska pot
Z HŠ 3
67
67
V
259.
JP1
693994
O 193571
Wolfova ulica
Z HŠ NH
170
170
V
260.
JP1
693995
C 193570
Pod Goro
O 693823
708
708
V
261.
JP1
693996
O 693995
C 693990-C 693820
O 693823
31
31
V
262.
JP2
694861
C 191170
Golek-Volovnik
O 693801
1.748
1.462
V
Gora 286
263.
JP2
694862
O 694861
Volovnik 2
Z HŠ 7a
184
184
V
264.
JP2
694941
O 693825
Odcep Žarn Marko
Z HŠ 19
141
141
V
265.
JP1
694942
O 693825
Sejmiška ulica 69-71
Z HŠ 71
75
75
V
266.
JP1
694971
C 191310
PC Drnovo 1
Z asfalt
584
584
V
267.
JP1
694972
O 694971
PC Drnovo 2
Z HŠ 62
138
138
V
268.
JP1
694973
O 694972
PC Drnovo 3
Z HŠ 62b
242
242
V
269.
JP1
694974
O 694971
PC Drnovo 4
Z HŠ 71
244
244
V
KS mesta Krško
31.433
270.
JP1
691882
O 691881
Anovec-Loke
C 191080
2.662
1.000
V
Zdole 1.662
271.
JP1
691892
C R3 677
Pleterje-Kremen
C R3 677
1.041
512
V
Zdole 529
272.
JP1
692411
C 692470
Trška gora 36
Z HŠ 36
161
161
273.
JP1
692471
C G1 5
Narpel-Trška Gora-Narpel
O 692471
4.006
4.006
V
274.
JP1
692472
O 692471
Trška Gora-Cener
Z HŠ 16a
481
481
V
275.
JP2
692473
O 692471
Trška gora-lovski dom
Z HŠ 21
332
332
V
276.
JP1
692474
O 692471
Narpel-Trška Gora
O 692471
649
649
V
277.
JP1
692475
O 692471
Narpel-Žigante
Z HŠ 62
96
96
V
278.
JP1
692476
O 692471
Narpel-ulice-1
Z HŠ 68
314
314
V
279.
JP2
692477
O 692474
Narpel-odcep Lavrinšek
Z HŠ 48
238
238
V
280.
JP1
692478
O 692476
Narpel-ulice-2
Z HŠ 55
92
92
V
281.
JP1
692479
O 692476
Narpel-Draganc
O 691471
222
222
V
282.
JP2
692481
O 193221
Bohoričeva-Žvika
Z HŠ 70
553
553
V
283.
JP2
692482
O 692481
Bohoričeva-sv. Rozalija-Levičar
O 692741
602
602
V
284.
JP1
692483
O 192051
CKŽ
C G1 5
60
60
V
285.
JP1
692484
O 692471
Gubenšek-Cener-Kučič
Z HŠ 15
153
153
V
286.
JP1
692485
O 692484
Kučič-Jerič
Z HŠ 12a
113
113
V
287.
JP1
692486
O 692471
Trška Gora-Bošnar
Z HŠ 37
124
124
V
288.
JP1
692487
O 692471
Odcep Bračun
Z HŠ 32
98
98
V
289.
JP2
692488
O 692471
Odcep Valentinc
Z HŠ 23c
79
79
V
290.
JP1
692489
O 692476
Odcep Narpel-Urbančič
Z HŠ 46a
110
110
V
291.
JP2
692493
O 191113
Odcep Surovina
Z HŠ134a
463
463
V
292.
JP2
692494
C 191110
Odcep Potočnica
Z Potoč.
492
492
V
293.
JP1
692502
C R1 220
Pot na Libno I
Z HŠ 3
354
354
V
294.
JP2
692511
C R3 677
Ribnik-Polanc
Z HŠ 39
215
215
V
295.
JP1
692512
C 191080
Odcep Sremiška
Z HŠ 13
90
90
V
296.
JP2
692521
C R3 677
Zdolska cesta-Mikolanc
Z HŠ 29c
390
390
V
297.
JP2
692523
O 691882
Odcep Dular
Z HŠ 24
120
120
V
298.
JP2
692524
O 691882
C 691880-C 692520
O 692523
27
27
V
299.
JP2
692525
O 691882
Odcep Pajtler
Z HŠ 22
168
168
V
300.
JP1
692526
C 192210
Partizanska c. 6b
Z HŠ 6b
45
45
V
301.
JP1
692527
C R1 220
Ob potoku 7
Z HŠ 7
55
55
V
302.
JP1
692531
O 691882
Kremen-vas
Z HŠ 19d
480
480
V
303.
JP2
692532
O 692531
Odcep Planinc
Z HŠ 18a
205
205
V
304.
JP2
692541
C 191080
Odcep Kolar
Z HŠ 17
162
162
V
305.
JP2
692542
C 191080
Odcep Škoberne
Z HŠ 58
306
306
V
306.
JP2
692543
C 191080
Odcep Pleterski
Z HŠ 15
328
328
V
307.
JP2
692544
C 191080
Odcep Košenina
Z HŠ 55
365
365
V
308.
JP2
692545
C 191080
Odcep Klakočar
Z HŠ 26
130
130
V
309.
JP2
692546
O 191081
Kremen-odcep Vevar
Z HŠ 10a
111
111
V
310.
JP2
692547
O 692541
Odcep Sv. Primož
Z cerkev
244
244
V
311.
JP2
692551
C 191080
Sremiška cesta-Preskar
Z HŠ 53a
271
271
V
312.
JP2
692552
C 191080
Sremiška cesta-Pogačar
Z HŠ NH
463
463
V
313.
JP2
692553
C 191080
Sremiška cesta-Grmada
Z HŠ 45
475
475
V
314.
JP2
692555
C 191080
Sremič-Andrejaš-Jankovič
Z HŠ 25
551
551
V
315.
JP2
692556
C 191080
Sremiška cesta-Tri Lučke-Kunej
Z HŠ 22
562
562
V
316.
JP2
692557
C 191080
Sremiška cesta-Ban
Z HŠ 20
539
539
V
317.
JP2
692558
C 191080
Sremiška cesta-Kunej
Z HŠ 4
215
215
V
318.
JP2
692559
C 191080
Sremiška cesta-Geršak-Šerajč
Z HŠ 20a
195
195
V
319.
JP2
692561
O 191081
Sremiška cesta-Vonta
Z HŠ 15
66
66
V
320.
JP1
692562
C 191090
C. 4. julija-Bogovič
Z HŠ 1b
283
283
V
321.
JP2
692563
C 191090
Odcep Laci
Z HŠ 3
124
124
V
322.
JP2
692564
O 692556
Odcep Benje
Z HŠ 21
318
318
V
323.
JP1
692571
O 191091
Odcep Soteljsko
Z HŠ 18
669
669
V
324.
JP2
692572
O 692571
Sotel-Kuzmanovič-Sremič
C 191080
1.069
1.069
V
325.
JP1
692582
C G1 5
Spodnje Pijavško-Odcep
Z HŠ 7
265
265
V
326.
JP1
692592
C 191180
Srednje Pijavško-Odcep 1
Z HŠ 6
122
122
V
327.
JP1
692601
C G1 5
Gornje Pijavško-odcep 4
O 694511
95
95
V
328.
JP1
692602
O 691605
Gornje Pijavško-odcep 3
Z HŠ 17
71
71
V
329.
JP1
692603
O 694511
Gornje Pijavško-odcep 2
Z HŠ 26
188
188
V
330.
JP1
692604
O 694511
Gornje Pijavško-odcep 1
Z HŠ 24
110
110
V
331.
JP1
692605
O 694511
Gornje Pijavško-odcep 5
Z HŠ 9
192
192
V
332.
JP2
692611
O 191081
Sremič-Sv. Mohor
Z cerkev
1.051
1.051
V
333.
JP2
692612
O 692611
sv. Mohor-Jankovič
Z HŠ 31
119
119
V
334.
JP2
692621
C 191080
Odcep Fornazarič
Z HŠ 16a
298
298
V
335.
JP1
692631
C 191080
Bučerca-Ponikve-Anže
C 191060
2.301
2.301
V
336.
JP2
692632
O 692631
Bučerca-odcep Bromše
Z HŠ 13
217
217
V
337.
JP2
692633
O 692631
Odcep Šolar
Z HŠ NH
50
50
V
338.
JP1
692641
C 191080
Koritno-Bučerca
C 191080
2.230
2.230
V
339.
JP2
692642
O 692641
Koritno-Lopatno
Z HŠ 28
330
330
V
340.
JP1
692643
C 192680
Odcep Založnik-Šterk
Z HŠ 5
44
44
V
341.
JP2
692652
O 692471
Trška Gora-odcep Puntar
C 191170
497
497
V
342.
JP1
692653
C 191150
Gubčeva ulica
Z HŠ 5
40
40
V
343.
JP1
692654
O 192134
Humekova ulica 4
Z HŠ 4
17
17
V
344.
JP1
692655
O 192131
Mladinski center
Z HŠ 105
44
44
V
345.
JP1
693814
C G1 5
Agrokombinat
Z HŠ 145a
318
318
V
346.
JP1
694511
C G1 5
Gornje Pijavško -Črešnjice-Veliki Trn
C 191150
4.307
1.187
V
Veliki Trn 3.120
347.
JP1
694904
O 694901
Gora-Čretež-Trška gora
O 692471
1.852
664
V
Gora 1.188
348.
JP2
694951
C R3 677
Odcep Uršič
Z HŠ 9
52
52
V
349.
JP1
694961
O 192058
Pokopališče
O 969402
386
386
V
KS Podbočje
41.893
350.
JP1
693351
O 693231
Jablance-Zavode-Stari Grad v Podbočju-Žabjek
C 191240
1.122
1.122
V
1.006 Kost. na Krki [0-1.006]
351.
JP1
693361
C R3 671
Mladje-Gradnje
Z HŠ 7a
1.491
1.491
V
352.
JP1
693362
O 693361
Gradnje-Blatnik
Z HŠ 2
410
410
V
353.
JP2
693363
C R3 671
Vinjar
Z asfalt
917
917
V
354.
JP2
693364
C R3 671
Frluga-Prušnja vas
C R3 671
340
340
V
355.
JP2
693365
O 693431
Planina v Podbočju-Glavica-Premagovce
M Hrv
1.599
1.599
V
356.
JP2
693366
O 693402
Trebelnik-Završe
Z HŠ NH
601
601
V
357.
JP1
693381
C R3 671
Mladje-Brlog-Hrastek-Šutna
C 693390
4.150
4.150
V
358.
JP1
693391
O 191202
Šutna-Škorc-Brezovica
O 693401
1.997
1.997
V
359.
JP1
693401
C R3 671
Šutna-Gradec-Škvorc-Brezovica v Podbočju
O 693402
3.198
3.198
V
360.
JP1
693402
O 191202
Šutna-Brezovica v Podbočju-Premagovce
C 693366
1.936
1.936
V
1.716 Brežice [634-2.350]
361.
JP1
693403
O 191202
C 191200-C 693400
O 693402
34
34
V
362.
JP1
693404
O 191202
Šutna
O 693402
445
445
V
363.
JP1
693411
C 191210
Jarek-Brezovica v Podbočju
O 693401
1.599
1.599
V
364.
JP2
693412
O 693411
Na vrh
Z HŠ NH
454
454
V
365.
JP2
693413
O 693411
Brezovica v Podbočju 8
Z HŠ 8b
228
228
V
366.
JP1
693421
C R3 671
Gradec
Z HŠ 5
326
326
V
367.
JP1
693422
C R3 671
Gradec-rezervoar
Z rezerv
461
461
V
368.
JP2
693423
C R3 671
Planina v Podbočju
C R3 671
278
278
V
369.
JP2
693424
C R3 671
Brezje v Podbočju 16
Z HŠ 16
141
141
V
370.
JP2
693425
C R3 671
Prušnja vas
Z HŠ 5
209
209
V
371.
JP1
693431
O 024071
Gadova peč-meja Brežice-Premagovce
Z HŠ 4
1.671
1.671
V
533 Brežice [0-533]
372.
JP2
693432
O 693431
Odcep Premagovce
Z HŠ 6
35
35
V
373.
JP1
693441
O 191201
Dobrava ob Krki-Pristava ob Krki
Z Krka
739
739
V
374.
JP2
693442
O 693441
Pristava ob Krki 7
Z HŠ 7
67
67
V
375.
JP1
693451
C R3 3921
Šutna-Gornja Šutna
C 191200
380
380
V
376.
JP2
693452
C R3 671
Odcep Kodrič
Z HŠ 2
298
298
V
377.
JP2
693453
C 693450
Obvozna pot Šutna
O 191202
149
149
V
378.
JP2
693454
C 693450
Šutna 24a
Z HŠ 24a
46
46
V
379.
JP2
693461
O 191241
Podbočje-Stari Grad v Podbočju
Z HŠ 4
316
316
V
380.
JP1
693471
C R3 671
Podbočje 19a-29
O 693481
399
399
V
381.
JP1
693472
O 693481
Podbočje 71
Z HŠ 71
414
414
V
382.
JP2
693473
C R3 671
Podbočje 93
Z HŠ 93
127
127
V
383.
JP2
693474
C 191230
Podbočje 99
Z HŠ 99
102
102
V
384.
JP1
693481
C R3 671
Ob cerkvi
Z HŠ 18d
380
380
V
385.
JP2
693491
O 191231
Žabjek v Podbočju-Zagrad
Z HŠ NH
588
588
V
386.
JP2
693492
O 693491
Žabjek v Podbočju-Štihe
Z HŠ NH
132
132
V
387.
JP2
693493
O 191241
Grašinsko-Stari Grad v Podbočju
Z HŠ NH
987
987
V
388.
JP2
693494
O 191241
Odcep Grašinsko
O 693493
144
144
V
389.
JP2
693501
O 191231
Goričar-Slivje
Z HŠ NH
255
255
V
390.
JP2
693502
C 191230
Odcep Slivje
Z HŠ 3
130
130
V
391.
JP2
693503
O 191231
Selo-odcep z HŠ 6
Z HŠ 6
392
392
V
392.
JP2
693511
C R3 671
Brod v Podbočju
Z HŠ25
144
144
V
393.
JP2
693521
C R3 671
Brod v Podbočju-Jarkovič
Z HŠ 23
264
264
V
394.
JP2
693531
C R3 671
Brod v Podbočju-Veliko Mraševo
O 693532
2.225
2.225
V
395.
JP1
693532
C R2 419
Veliko Mraševo-vas
C R2 419
1.687
1.687
V
396.
JP2
693533
O 693532
Veliko Mraševo-Gazice
C 524100
1.414
1.414
V
397.
JP1
693535
O 693532
Veliko Mraševo 27
Z HŠ NH
293
293
V
398.
JP1
693536
O 693532
Veliko Mraševo 3-8
O 693532
139
139
V
399.
JP2
693541
C R2 419
Veliko Mraševo-Pristava pri Leskovcu
C R3 673
2.161
440
V
Veliki Podlog 1.721
400.
JP1
693571
C R3 673
Malo Mraševo-vas
O 693581
786
786
V
401.
JP1
693572
O 693571
Malo Mraševo
O 693571
575
575
V
402.
JP1
693581
C R3 673
Naklo
C R3 673
531
531
V
403.
JP1
693591
C R3 673
Kalce-vas
Z igrišče
714
714
V
404.
JP1
693592
C R3 673
Kalce
O 693591
122
122
V
405.
JP1
693593
C R3 673
Kalce 2, vas
O 693591
151
151
V
406.
JP1
693594
C R3 673
Kalce 3, vas
O 693591
191
191
V
407.
JP2
693601
O 693602
Odcep Dol
Z HŠ NH
387
387
V
408.
JP1
693602
C R3 671
Planinska cesta-Dol
Z HŠ NH
1.218
1.218
V
409.
JP1
693611
C 024060
Bušeča vas-Znanovce
C 191200
412
412
V
1.264 Brežice [0-1.264]
410.
JP2
693612
C 191200
Odcep Znanovce
Z HŠ 13
198
198
V
411.
JP2
693614
C 191200
Dobrava ob Krki 22b
Z HŠ 22b
315
315
V
KS Raka
55.707
412.
JP2
693737
C 191140
Mali Podlog-Zaloke
C 191310
4.132
2.500
V
Veliki Podlog 1.632
413.
JP2
693928
O 694271
Loke-Lašče
Z HŠ NH
398
398
V
414.
JP1
694001
C 191170
Planina pri Raki-Bedenk
Z HŠ 22
1.147
1.147
V
415.
JP2
694002
O 694001
Odcep Šribar
Z HŠ 21
235
235
V
416.
JP2
694003
O 694001
Odcep Povhe
Z HŠ 14
137
137
V
417.
JP2
694011
O 694012
Jelenik-Žibert
O 694012
722
722
V
418.
JP2
694012
C R3 672
Jelenik-Jelenski vrh
C R3 672
1.464
1.464
V
419.
JP2
694013
O 694012
Odcep Vrankar
Z HŠ 8b
226
226
V
420.
JP2
694014
O 694012
Jelenik-Pavkovič
Z HŠ 6
313
313
V
421.
JP2
694021
C R3 672
Sv. Peter-Černe
Z HŠ 32
1.238
1.238
V
422.
JP2
694022
C R3 672
Koritnica-Janc
Z HŠ 6
191
191
V
423.
JP2
694023
C R3 672
Koritnica-Gorenc
Z HŠ 3
126
126
V
424.
JP2
694024
O 694021
Odcep Emeršič
Z HŠ 29
531
531
V
425.
JP2
694031
C R3 672
Podulce-Felicijan
C R3 672
490
490
V
426.
JP2
694032
C R3 672
Podulce 26a
Z HŠ 26a
88
88
V
427.
JP2
694041
C R3 672
Celinski hrib-Urško
Z HŠ 8
570
570
V
428.
JP2
694043
O 694012
Jelenik-Prah
Z HŠ 5
203
203
V
429.
JP1
694051
C R3 672
Raka-Humek-Bedenk
Z HŠ NH
1.400
1.400
V
430.
JP2
694052
C R3 672
Raka 86b
Z HŠ 86b
164
164
V
431.
JP2
694053
O 694052
Odcep-celinski hrib
Z HŠ 15
163
163
V
432.
JP1
694054
O 694051
Odcep Senica
C 191320
612
612
V
433.
JP1
694055
C R3 672
Bloki-šola
O 694051
329
329
V
434.
JP2
694056
O 694054
Odcep Tratnik
Z HŠ 7a
154
154
V
435.
JP1
694057
O 694054
Odcep rezervoar
Z HŠ 7
338
338
V
436.
JP1
694058
O 694057
Senice
Z HŠ 91
46
46
V
437.
JP2
694059
O 694054
Senice-Novak-Bizjan
Z HŠ NH
116
116
V
438.
JP2
694061
C R3 672
Pokopališce-Kralj
Z HŠ 77
617
617
V
439.
JP2
694062
C R3 672
Fara-gostilna Bon
O 694061
338
338
V
440.
JP2
694063
O 694062
Raka-Bon-Žabkar
Z HŠ 79d
115
115
V
441.
JP2
694071
C R3 672
Šolen-Narat
O 694216
960
960
V
442.
JP2
694072
C R3 672
Cirje-Krošelj-Češnovar
Z HŠ 10
412
412
V
443.
JP1
694073
C R3 672
Cirje-Žabkar
Z HŠ 23a
674
674
V
444.
JP2
694074
O 694073
Cirje-Rihtar
Z HŠ 18
335
335
V
445.
JP2
694075
C R3 672
Cirje-Kostrevc
Z HŠ 17
288
288
V
446.
JP2
694076
C R3 672
Cirje-Zupančič
Z HŠ 13
185
185
V
447.
JP2
694077
O 191321
grad Raka
Z grad
111
111
V
448.
JP2
694078
O 694071
Raka 74a
Z HŠ 74a
142
142
V
449.
JP1
694081
C R3 672
Dolga Raka-Mikote-Zaloke
C 191310
2.709
2.709
V
450.
JP2
694082
C 694080
Dolga Raka-Šterk
Z HŠ 16
616
616
V
451.
JP1
694083
C 191310
Kržišče-Mikote
O 694081
1.025
1.025
V
452.
JP2
694084
O 694081
Mikote-Skinder-Hruševar
O 694083
723
723
V
453.
JP2
694085
C R3 672
Dolga Raka-Palma
Z HŠ 2b
100
100
V
454.
JP2
694091
C R3 672
Dolga Raka-Pristava
Z HŠ 5
666
666
V
455.
JP2
694093
C 191300
Odcep Tomažin
Z HŠ 36
134
134
V
456.
JP2
694094
C 191300
Salmič-Salobir
Z HŠ 33
192
192
V
457.
JP2
694101
C R3 672
Podlipa-Dobrava pod Rako
O 694103
619
619
V
458.
JP2
694102
O 694103
Dobrava pod Rako 1
Z HŠ 1
66
66
V
459.
JP2
694103
C R3 672
Dobrava pod Rako 2-4
Z HŠ 4
460
460
460.
JP2
694111
C R3 672
Podlipa-Goli Vrh
Z HŠ 17
229
229
V
461.
JP2
694112
C 191310
Kržišče-Goli Vrh
Z HŠ 4
557
557
V
462.
JP2
694113
O 694112
Kržišče-Bajc
Z HŠ 1
64
64
V
463.
JP1
694114
O 191312
Smednik-Gasilski dom Smednik
Z HŠ 18
203
203
V
464.
JP2
694121
C R3 672
Gmajna-Križišče
C 191310
1.052
1.052
V
465.
JP1
694131
C R3 672
Gmajna-Ravno-Zrno
C 191310
1.628
1.628
V
466.
JP2
694132
O 694131
Križišče-Zrno
Z HŠ 6
141
141
V
467.
JP2
694133
O 694131
Ravno-Mali Koren
Z HŠ 6
710
710
V
468.
JP2
694134
C R3 672
Odcep Duh
Z HŠ 10
257
257
V
469.
JP2
694135
C R3 672
Ravno-Janškovec
Z HŠ 22
266
266
V
470.
JP2
694136
C R3 672
Odcep Žabkar
Z HŠ 14
78
78
V
471.
JP2
694137
O 694131
Odcep Vrček
Z HŠ 15a
240
240
V
472.
JP2
694141
C 191310
Kržišče-Lovski dom
Z HŠ 16
338
338
V
473.
JP2
694142
C 191310
Kržišče-Kerin
Z HŠ 15
314
314
V
474.
JP2
694143
O 191312
Lisec
Z HŠ 13
97
97
V
475.
JP2
694151
C 191310
Zaloke-Grozina
Z HŠ 12
304
304
V
476.
JP2
694161
C 191300
Gmajna-Pralnica
Z HŠ 19a
211
211
V
477.
JP2
694172
O 191301
odcep Loknar
Z HŠ 31a
392
392
V
478.
JP2
694181
O 694184
Gmajna
Z HŠ 40
266
266
V
479.
JP2
694182
O 694181
Jordan-krožna
Z HŠ 41
273
273
V
480.
JP2
694183
O 694181
Odcep Gmajna
Z HŠ 22
673
673
V
481.
JP2
694184
C 191300
Jordan-podvoz
O 694181
488
488
V
482.
JP1
694191
C R3 672
Smednik-Dolenja vas pri Raki
C 191300
867
867
V
483.
JP2
694192
O 694191
Odcep Dimc
Z HŠ 4
288
288
V
484.
JP1
694201
C 191160
Dolenja vas pri Raki-Podulce
C 191300
1.504
1.504
V
485.
JP2
694202
O 694201
Kralj-Metelko
Z HŠ 2
463
463
V
486.
JP2
694203
C 191300
Površje-Račno
O 694202
474
474
V
487.
JP2
694204
C 191300
Dolenja vas pri Raki-Luzar
O 694201
464
464
V
488.
JP2
694205
C 191300
Dolenja vas pri Raki -Bračun
Z HŠ 21
426
426
V
489.
JP1
694206
O 191161
C 191160-C 694200
O 694201
27
27
V
490.
JP2
694207
O 694201
odcep Metelko
Z HŠ 13
162
162
V
491.
JP2
694208
O 694201
Dolenja vas pri Raki 2
Z HŠ 2
51
51
V
492.
JP2
694211
C 191160
Podulce (stara cesta)
C 191160
433
433
V
493.
JP2
694212
C 191160
Podulce-Gabrič-Rozman
O 694221
749
749
V
494.
JP2
694213
O 694212
Podulce-Popovič
Z HŠ 16
219
219
V
495.
JP2
694214
C 191160
Podulce-Šuntajz
Z HŠ 23
402
402
V
496.
JP1
694215
O 694216
Sv. Neža-Jelovšek
Z HŠ 9
427
427
V
497.
JP1
694216
O 694201
Podulce-Videm
Z HŠ 4
868
868
V
498.
JP2
694217
O 191161
Podulce-Podvrh
Z HŠ 20a
510
510
V
499.
JP2
694218
O 694201
Dolenja vas pri Raki 1
Z HŠ 1
356
356
V
500.
JP2
694221
C R3 672
Vinji vrh
C R3 672
924
924
V
501.
JP2
694222
O 694231
Vodno zajetje Vinji Vrh
Z razcep
212
212
V
502.
JP2
694224
O 694052
Hostar
Z HŠ 86c
95
95
V
503.
JP2
694231
C R3 672
Kiler-Kužnik
O 694051
312
312
V
504.
JP2
694232
O 694051
Senice 1
Z HŠ 1
56
56
V
505.
JP1
694241
C 191160
Zabukovje pri Raki-Raški Vrh
C 191160
709
709
V
655 Škocjan [709-1.364]
506.
JP1
694242
C 191160
Brezje pri Raki-Raški vrh-meja Sevnica
O 694241
566
566
V
507.
JP2
694243
C 191160
Brezje pri Raki-Dovjak
Z HŠ 9
191
191
V
508.
JP2
694244
O 694241
Zabukovje pri Raki-Grobelnik
Z HŠ 16
350
350
V
509.
JP1
694245
O 694242
Raški Vrh-Germ-Vrtovšek
Z HŠ 5b
446
446
V
510.
JP1
694246
O 694241
Zabukovje pri Raki 23
Z HŠ 23
105
105
V
511.
JP1
694247
0 694242
0 694242-O 694241
O 694241
21
21
V
512.
JP1
694251
C 191160
Avtobusno postajališče Brezje pri Raki-Brezje pri Raki
Z HŠ 23
1.005
1.005
V
513.
JP2
694261
O 694273
Ardro pri Raki-Kerin
Z HŠ 24
47
47
V
514.
JP1
694271
C 191320
Straža pri Raki-Ardro pri Raki-Raka
O 191321
2.013
1.258
V
Senuše 755
515.
JP1
694272
C 191320
Krepsor-Lašce
O 694282
1.479
1.479
V
516.
JP1
694273
O 694271
Ardro pri Raki-Pekel
O 694272
809
809
V
517.
JP2
694274
O 694271
Ardro pri Raki-Sel
O 694271
358
358
V
518.
JP2
694275
C 191320
Jelšina-Ardro pri Raki
O 694271
1.254
1.254
V
519.
JP2
694276
C 694270
Ardro pri Raki 1
Z HŠ 1
69
69
V
520.
JP1
694277
C 191320
Sovinek
C 191320
1.137
1.137
V
521.
JP2
694278
C 191320
Sela pri Raki-Šiško
Z HŠ 24
588
588
V
522.
JP2
694279
C 191320
Jelšina-Zupančič
Z HŠ 28
343
343
V
523.
JP1
694281
O 694272
Odcep črpališče
Z črpališče
352
352
V
524.
JP2
694301
C 191320
Odcep Šerbec
Z HŠ 13
162
162
V
KS Rožno-Presladol
19.714
525.
JP1
691021
O 191011
Kališovec-Trate
O 691514
1.620
1.620
V
526.
JP2
691022
O 691021
Odcep Baumkircher
Z HŠ 16a
521
521
V
527.
JP2
691023
O 691021
Odcep Štraus
Z HŠ 9
256
256
V
528.
JP1
691111
C 191010
Brezje pri Dovškem-Presladol
O 191101
2.012
894
V
Senovo 1.118
529.
JP1
691501
C R3 679
Kancijan-Kranjc-meja Sevnica
C 872560
1.089
1.089
V
530.
JP2
691502
O 691501
Odcep Bobnič
Z HŠ 55
144
144
V
531.
JP2
691503
O 691501
Odcep Stopar
Z HŠ 46
209
209
V
532.
JP2
691504
O 691501
Kladje nad Blanco 38
Z HŠ 38
495
495
V
533.
JP1
691511
C R3 679
Rožno-Resa
Z HŠ 4
1.989
1.989
V
534.
JP2
691512
O 691571
Rožno 28
Z HŠ 28
160
160
V
535.
JP2
691513
O 691514
Odcep Zdole
Z HŠ 10
553
553
V
536.
JP1
691514
C 191100
Srebotno-Ravne-Trate
O 191021
1.337
1.337
V
537.
JP2
691515
O 872481
Presladol 2
Z HŠ 2
615
615
V
538.
JP2
691516
O 691021
Presladol 15d
Z HŠ NH
403
403
V
539.
JP1
691521
C 191100
Sedlo-Presladol
Z HŠ 23
882
882
V
540.
JP1
691522
O 691521
Odcep Kozmus I
Z razcep
235
235
V
541.
JP2
691523
O 691522
Odcep Kranjc
Z HŠ 25
205
205
V
542.
JP2
691524
O 691523
Odcep Vovčko
Z HŠ 57
116
116
V
543.
JP2
691525
O 691522
Odcep Kozmus II
Z HŠ 24
165
165
V
544.
JP2
691531
C 191100
Presladol-Ferlin
Z HŠ 60
253
253
V
545.
JP2
691541
C 191100
Sluga-Kovačič
Z HŠ 31
285
285
V
546.
JP2
691551
C 191100
Odcep Bohorč Vinko
O 691111
340
340
V
547.
JP1
691561
C R3 679
Rožno-Hruševje
Z HŠ 16
769
769
V
548.
JP1
691571
C R3 679
Rožno-Peč-Bobnič
C R3 679
2.447
2.447
V
549.
JP2
691572
O 691571
Odcep Medved
Z HŠ 21
129
129
V
550.
JP1
691581
O 691111
Presladol-Brezje-povezava
Z HŠ 36
303
303
V
551.
JP2
691582
O 691111
Cehte-Flukta
O 691111
199
199
V
552.
JP2
692001
O 692271
Vrh-Slatina-Jazbec
Z HŠ 41
1.006
1.006
V
553.
JP1
692201
O 691571
Brestanica-Dolenji Leskovec
C 191290
3.737
956
V
Brestanica 2.781
554.
JP1
692271
C 692230
Košeni Vrh-Brezje pri Dovškem
C 191100
855
855
V
555.
JP2
692291
C 191290
Vovk-Hrženjak
Z HŠ 50
284
284
V
KS Senovo
81.630
556.
JP2
691001
O 691004
Pot na Armes 22b
Z HŠ 22a
389
389
V
557.
JP2
691002
C 193230
Cankarjeva cesta 75b
Z HŠ 75b
223
223
V
558.
JP1
691003
C 193240
Pot na Armes
O 193261
319
319
V
559.
JP1
691004
C 193090
Cankarjeva cesta
Z HŠ 43
661
661
V
560.
JP1
691005
O 193091
Gubčeva ulica
Z HŠ 58a
29
29
V
561.
JP1
691006
O 692221
Cankarjeva cesta
O 193231
65
65
V
562.
JP1
691009
C R2 422
Titova cesta
Z HŠ 53
42
42
V
563.
JP1
691011
C 191010
Zg. Blanca-Sobnik
Z HŠ 15
2.349
2.349
V
564.
JP2
691024
C 191010
Kališovec-povezava
C 191100
694
694
V
565.
JP2
691025
O 691024
Kališovec-Ribič
Z HŠ NH
27
27
V
566.
JP2
691026
O 691024
Odcep Ribič-Lončar
Z HŠ 26
67
67
V
567.
JP1
691031
C 191010
Odcep Bavec-Ribič
Z HŠ 31
1.245
1.245
V
568.
JP2
691032
C 191010
Odcep Šturbej
O 691031
1.169
1.169
V
569.
JP2
691033
O 691031
Odcep Abram
Z HŠ 33
452
452
V
570.
JP2
691034
C 191010
Odcep Radej
Z HŠ 11
144
144
V
571.
JP2
691035
C 191010
Odcep Kočevar
Z HŠ 17
305
305
V
572.
JP2
691036
C 191010
Odcep Kozole
Z HŠ 36
778
778
V
573.
JP2
691037
C 191010
Odcep Kink
Z HŠ 20
370
370
V
574.
JP2
691041
O 191011
Odcep Štaucar
Z HŠ 2
484
484
V