Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021

Kazalo

Št. 122-65/2021 Ob-2633/21, Stran 1687
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa župana, št. 122-65/2021 z dne 6. 8. 2021, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v letu 2021
I. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
II. Predmet in cilj javnega razpisa je sofinanciranje programov za otroke in mladostnike v javnih vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v letu 2021, ki jih izvajajo društva, ustanove in zavodi, in sicer:
a) Psihosocialno svetovanje in psihosocialna pomoč za otroke in mladostnike Mestne občine Koper (individualno oziroma v manjših, podpornih skupinah);
b) Preventivne delavnice na temo preprečevanja zasvojenosti z digitalnimi mediji (varna uporabe televizije, digitalnih naprav in spleta ter preprečevanje nasilja na spletnih forumih in telefonskega ustrahovanja);
c) Preventivne delavnice na temo preprečevanja samopoškodovalnega in samomorilnega vedenja otrok in mladostnikov;
d) Preventivne delavnice na temo preprečevanja nasilja (medvrstniško nasilje in/ali nasilje v družini);
e) Preventivne delavnice na temo preprečevanja zasvojenosti z alkoholom in/ali s tobakom ter nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi;
f) Preventivne delavnice na temo socialno-emocionalnega učenja (zviševanje socialne in čustvene kompetentnosti, trening socialnih veščin in upravljanje z medosebnimi odnosi).
Psihosocialno svetovanje in psihosocialna pomoč ter preventivne delavnice so namenjene:
– otrokom, vključenim v programe predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper;
– otrokom, vključenim v programe osnovnošolskega izobraževanja v osnovnih šolah Mestne občine Koper ter
– otrokom in mladostnikom, vključenim v programe srednješolskega izobraževanja, ki imajo sedež v Mestni občini Koper.
Izvajalci programov se za izvajanje programov dogovarjajo neposredno z javnimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi v Mestni občini Koper.
Zaželeno je, da se delavnice izvedejo v vseh javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih (vrtcih, šolah in srednjih šolah), ki imajo sedež v Mestni občini Koper.
III. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis za sofinanciranje programov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v letu 2021, se lahko prijavijo zavodi (razen vzgojno-izobraževalnih zavodov), društva in ustanove, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. so registrirani in imajo dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
2. imajo zagotovljene kadrovske pogoje za izvajanje programa;
3. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje oziroma reference na področju izvajanja programov, za katerega se prijavljajo;
4. prijavljajo program, katerega vsebina je skladna s predmetom javnega razpisa;
5. s prijavljenim programom zagotavljajo brezplačno sodelovanje javnih zavodov in uporabnikov ter dostopnost vsem otrokom in mladostnikom pod enakimi pogoji na območju Mestne občine Koper;
6. prijavljajo program, ki ni v celoti financiran iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, saj le-ta ni predmet tega razpisa, prav tako ni predmet razpisa investicijski program;
7. nihče od izvajalcev pri izvedbi programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
8. usposobljeni prostovoljci pri izvajanju programa upoštevajo načelo varstva uporabnikov prostovoljskega dela iz 11. člena Zakona o prostovoljstvu;
9. prijavljeni program izvajajo izvajalci, navedeni v obrazcu prijave na javni razpis. Le-ti ne smejo prenesti izvajanja programa na tretje fizične ali pravne osebe;
10. posamezna izvedba programa traja najmanj eno šolsko uro in največ dve šolski uri;
11. imajo poravnane finančne obveznosti do Mestne občine Koper.
Najvišja možna zaprošena vrednost za sofinanciranje Mestne občine Koper posamezne izvedbe programa (psihosocialnega svetovanja in psihosocialne pomoči ali preventivne delavnice) je 60,00 EUR za eno šolsko uro in vključuje vse stroške izvedbe.
Prijavitelj se zavezuje, da bo med izvajanjem programov dosledno spoštoval varovanje osebnih podatkov skladno z veljavno področno zakonodajo.
Pogoje iz pete, šeste, sedme in osme alineje III. točke javnega razpisa prijavitelj dokazuje s podpisano izjavo v obrazcu prijave na javni razpis.
IV. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov bodo uporabljena naslednja merila:
1. kvaliteta in izvedljivost prijavljenega programa glede na zagotovljene kadrovske pogoje (do 30 točk);
2. dosedanje delo oziroma izkušnje (do 30 točk);
3. sedež prijavitelja v Mestni občini Koper oziroma delovanje na območju Mestne občine Koper (do 10 točk);
4. pregledna, jasna in natančna finančna konstrukcija prihodkov in odhodkov izvajanja programa (do 15 točk);
5. jasno opredeljeni in ustrezni nameni in cilji programa (do 20 točk);
6. jasno opredeljene in ustrezne metode in načini dela programa (do 20 točk).
Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev po Javnem razpisu za sofinanciranje programov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v letu 2021, bo izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja programov z vidika zaprošenih sredstev in vidika najvišje možne zaprošene vrednost sofinanciranja Mestne občine Koper za posamezno izvedbo programa (psihosocialnega svetovanja in psihosocialne pomoči/preventivne delavnice). Presoja komisije bo, poleg zbranih točk, osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.
V. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije nalezljive bolezni Covid-19 v letu 2021, je opredeljena s proračunom za leto 2021, in sicer največ do 15.400,00 EUR.
VI. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VII. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na predpisanem obrazcu prijave, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Obrazec prijave ni predmet dopolnjevanja.
VIII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 20. avgusta 2021 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v letu 2021, št. 122-65/2021«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.
IX. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav.
Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja prijav prijavitelje, katerih prijave ne bodo popolne, pozvala, da jih v roku petih dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in zavrnjenih programih ter zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku osmih dni od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2021, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, emina.glavas@koper.si ali tel. 05/66-46-236.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti